Zarządzenie 325/2014 z 14.10.2014 r.

w sprawie przekazania w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 14 Kruszewo

Zarządzenie nr 325 /2014

BURMISTRZ CHOROSZCZY

z dnia 14 października 2014r.

w sprawie przekazania w trwały zarząd na rzecz

Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie

nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 14 Kruszewo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. — Dz. U. 2013r. poz. 594 z późn. zm.) art.13 ust. 1, art. 18, art. 43 ust. 1 i 2, art. 44 ustawy z dnia 21 sierpni 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. — Dz. U. 2014r. poz. 518 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały nr V/31/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 102, poz. 871 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Gmina Choroszcz przekaże w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie, 16-070 Choroszcz, Kruszewo 62 nieruchomość gruntową zabudowaną, oznaczoną numerem ewidencyjnym 107 o pow. 18 900 m2 położoną w obrębie 14 Kruszewo, zapisaną w księdze wieczystej nr BI1B/00194935/7 Sądu Rejonowego w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

§ 2.

Trwały zarząd ustawia się na czas nieoznaczony.

§ 3.

Szczegółowe warunki trwałego zarządu określi decyzja

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy UłanowiczMetryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2014-10-15

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-10-15