Zarządzenie 308/2014

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy – Małgorzacie Hubbell

ZARZĄDZENIE Nr 308/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy — Małgorzacie Hubbell

Na podstawie art. 30 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013.594 ze zm.), art. 9g ust. 2 w związku z art. 91 d, pkt. 2, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 191) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) zarządzam:

§1.

Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:

1/Winnicki Andrzej - przewodniczący — przedstawiciel organu

prowadzącego

2/ Frąckiewicz Marek - przedstawiciel organu sprawującego nadzór

pedagogiczny

3/ Lenczewska Bożena - dyrektor Przedszkola

4/ Chilmon Joanna - ekspert

5/ Bańkowska Maria Elżbieta - ekspert

Burmistrz Choroszczy

Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2014-06-24

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-06-24