Zarządzenie 307/2014

w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości

ZARZĄDZENIE

Nr 307 /2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 06.06.2014r.

w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594z późn. zm.), art. 11 ust.1, art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1 i art.37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518) oraz §9 ust.1 pkt 2, ust. 3 uchwały Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 102, poz. 871 ze zm), zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Dokonać zamiany nieruchomości o numerze geodezyjnym 505/9 o powierzchni 0,0650ha położonej w obrębie Klepacze, gm. Choroszcz o wartości 48 555,00zł powiększonego o 23% VAT tj. 59 722,65zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa zł sześćdziesiąt pięć gr.) na nieruchomość o numerze 333 o powierzchni 0,0473ha, położonej w obrębie Klepacze, gm. Choroszcz stanowiącej własność osób fizycznych* za wartość 50 649,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć zł) za dopłatą o której mowa w ust. 2.
  2. Brakującą kwotę w wysokości 9 073,65zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemdziesiąt trzy zł sześćdziesiąt pięć gr.) osoby fizyczne* zapłacą Gminie Choroszcz do dnia podpisania aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Choroszczy 11 1140 1775 0000 2536 8700 1001, w BRE Bank S.A. O/Korporacyjny w Białymstoku,
  3. Zamiany dokonuje się w celu przejęcia działki o nr geod. 333 z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, będącej własnością Gminy Choroszcz o nr geod. 334 - na której znajduje się remiza strażacka.

§ 2

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponoszą strony po połowie. Koszt założenia księgi wieczystej ponosi każda ze stron.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

* Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2014-06-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-06-06