Zarządzenie Nr 200/2012

w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym położonych w obrębie miasta Choroszcz, własność gminy Choroszcz

Z A R Z Ą D Z E N I E

Nr 200 /2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 08.12.2012r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym położonych w obrębie miasta Choroszcz, własność gminy Choroszcz

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy a dnia 21 sierpnia 1997roku, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 i § 5 uchwały nr V/31/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 102, poz. 871 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości niezabudowane, położone:

w obrębie miasta Choroszcz, gmina Choroszcz o nr geod.:

793/9 o pow. 0,0332ha, za cenę 41 620,-zł (netto),

411/2 o pow. 0,0581ha, za cenę 48 829,-zł (netto),

w obrębie Łyski, gmina Choroszcz o nr geod.:

134/2 o pow. 0,0180ha, za cenę 23 585,-zł (netto),

na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

§ 2

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2012-12-08

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-12-08