Zarządzenie Nr 196/2012

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Choroszcz

Z A R Z Ą D Z E N I E

Nr 196/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 26 listopada 2012 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Choroszcz

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 24, art. 25 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 uchwały Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 102, poz.871 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości niezabudowane położone:

w obrębie geodezyjnym Klepacze o nr geod.505/5 o pow.0,1244ha,

w obrębie geodezyjnym Klepacze o nr geod. 505/6 o pow. 0,1048ha,

w obrębie geodezyjnym Klepacze o nr geod. 505/8 o pow. 0,1190ha,

w obrębie geodezyjnym Klepacze o nr geod. 505/10 o pow. 0,0925ha,

§ 2

Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Choroszczy

Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2012-11-26

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-11-26