Zarządzenie Nr 193/2012

w sprawie: projektu budżetu na 2013 r.

Zarządzenie Nr 193/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie: projektu budżetu na 2013 r.

Na podstawie art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) oraz uchwały Nr XXXI/244/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu – zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalić:

1. Projekt budżetu gminy na 2013 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objaśnienia do projektu budżetu – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2012-11-19

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-11-19