Zarządzenie Nr 192/12

Zarządzenie Nr 192/12

Burmistrza Choroszczy

z dnia 8 listopada 2012 roku

w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia okresowej kontroli obiektu budowlanego należącego do zasobów Gminy

Na podstawie art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r Dz. U. Nr 156, poz.1118 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Celem przeprowadzenia, na dzień 15 listopada 2012 roku, okresowej kontroli obiektu budowlanego – budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy położonego przy ul. Dominikańskiej 2 – należącego do zasobów Gminy Choroszcz - powołuję Komisję w składzie:

a) Artur Bergiel – Przewodniczący

b) Janina Roszkowska – członek

c) Lucyna Awier – członek

d) Edward Dakowicz– członek

2. Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia.

§ 2

Termin zakończenia prac wyszczególnionych w § 1 ustalam na dzień 30 listopada 2012 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Panu Arturowi Bergiel Przewodniczącemu Komisji

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2012-11-08

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-11-08