ZARZĄDZENIE NR 187/2012

w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Choroszczy.

ZARZĄDZENIE NR 187/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa

w Urzędzie Miejskim w Choroszczy.

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się „Politykę bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Choroszczy” zwaną dalej „Polityką bezpieczeństwa” która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Choroszczy do stosowania zasad określonych w „Polityce bezpieczeństwa”.

§ 3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr 7/99 Burmistrza Gminy Choroszczy z dnia 15 września 1999r. w sprawie wyznaczenia administratorów bezpieczeństwa informacji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2012-10-31

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-10-31