Zarządzenie Nr 185/2012

w sprawie nabycia przez Gminę Choroszcz nieruchomości położonej w obrębie Krupniki, gm. Choroszcz, oznaczonej nr geod. 108/37

Z A R Z Ą D Z E N I E

Nr 185 /2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 29.10.2012 roku

w sprawie nabycia przez Gminę Choroszcz nieruchomości położonej w obrębie

Krupniki, gm. Choroszcz, oznaczonej nr geod. 108/37

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), oraz § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 102, poz.871 oraz z 2009r. Nr 143, poz.1558), zarządzam co następuje:

§ 1

Nabyć na rzecz Gminy Choroszcz działkę o numerze geodezyjnym 108/37 o pow. 0,0456ha, położoną w obrębie Krupniki gm. Choroszcz w udziale 1/3 od osoby fizycznej* za cenę 15 400,00zł (piętnaście tysięcy czterysta zł), w udziale 1/3 od osoby fizycznej* za cenę 15 400,00zł (piętnaście tysięcy czterysta zł), w udziale 1/3 od osoby fizycznej* za cenę
15 400,00zł (piętnaście tysięcy czterysta zł), z przeznaczeniem pod drogę gminną.

§ 2

Koszt sporządzenia aktu notarialnego poniesie Gmina Choroszcz.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

* Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2012-10-29

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-10-29