Zarządzenie Nr 182/2012

w sprawie zmiany planu kont

Zarządzenie Nr 182/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 16.10.2012 r.

w sprawie zmiany planu kont

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 861 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 8/10 Burmistrza Choroszczy z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia planu kont wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2:

1. wprowadza się punkt III Opis kont:

- konto 234 - służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia: należności z tytułu pobranych do rozliczenia zaliczek, należności z tytułu rozliczenia paliwa przyjętego na stan, należności z tytułu udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, należności od pracowników z tytułu niedoborów i szkód. Dla materiałów pędnych zużywanych przez samochody OSP, samochody dostawcze i osobowe prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową.

- konto 310 - służy do ewidencji pozostałych materiałów, a w szczególności oleju opałowego, biletów komunikacji miejskiej, kart postojowych, herbaty, mydła, proszku do prania, materiałów budowlanych. Dla materiałów księgowanych na koncie 310 prowadzi się ewidencję ilościowo- wartościową.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2012-10-16

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-10-16