Zarządzenie Nr 181/2012

w sprawie odbioru prac polegających na wykonaniu wyposażenia placu zabaw w miejscowości Choroszcz na działce o nr geodezyjnym 101/12

ZARZĄDZENIE Nr 181/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 5 października 2012 r.

w sprawie odbioru prac polegających na wykonaniu wyposażenia placu zabaw w miejscowości Choroszcz na działce o nr geodezyjnym 101/12

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1.

Zarządzam odbiór robót polegających na wykonaniu wyposażenia placu zabaw w miejscowości Choroszcz na działce o nr geodezyjnym 101/12, z elementów drewnianych (drewno „rdzeniowe” impregnowane ciśnieniowo) według wskazań Zamawiającego i złożonej przez firmę „JORK S. C.” oferty, na dzień 08.10.2012 r., na godzinę 900, w miejscu wykonywania przedmiotu odbioru.

§2.

Powołuje się Komisję odbiorową w składzie:

  1. Lucyna Awier– przewodniczący – Urząd Miejski w Choroszczy,
  2. Edward Tomasz Dakowicz – członek - Urząd Miejski w Choroszczy,
  3. Izabela Rogowska – członek – Urząd Miejski w Choroszczy

§3.

Szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy komisji odbiorowej określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Choroszczy

Nr 181/2012 z dnia 5 października 2012 r. w sprawie

odbioru prac polegających na wykonaniu wyposażenia

placu zabaw w miejscowości Choroszcz na działce o

nr geodezyjnym 101/12.

REGULAMIN PRACY KOMISJI ODBIOROWEJ

Komisja konkursowa.

1. Komisję odbiorową powołano w celu odbioru prac polegających na wykonaniu wyposażenia placu zabaw w miejscowości Choroszcz na działce o nr geodezyjnym 101/12.

2. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący.

3. Komisja powoływana jest na czas przeprowadzenia odbioru prac polegających na wykonaniu wyposażenia placu zabaw w miejscowości Choroszcz na działce o nr geodezyjnym 101/12.

4. Wraz z zakończeniem postępowania odbiorowego Komisja ulega rozwiązaniu.

Tryb pracy Komisji.

1. Komisja przeprowadza postępowanie odbiorowe w terminie wskazanym w niniejszym zarządzeniu.

2. Dokonując odbioru prac, polegających na wykonaniu wyposażenia placu zabaw w miejscowości Choroszcz na działce o nr geodezyjnym 101/12, Komisja bierze pod uwagę zgodność zakresu prac wskazanych w umowie z faktycznie wykonanymi

3. W posiedzeniu Komisji muszą uczestniczyć wszyscy jej członkowie.

4. Komisja, z przebiegu odbioru sporządza protokół zdawczo – odbiorczy.

5. Komisja o wyniku przeprowadzonego odbioru niezwłocznie zawiadamia Burmistrza Choroszczy.

6. Komisja nie jest upoważniona do zmiany umowy.

Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Komisja.

2. Decyzja komisji jest ostateczna.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2012-10-05

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-10-05