Zarządzenie Nr 179/2012

w sprawie zaciągnięcia kredytu

ZARZĄDZENIE NR 179/2012

BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 28.09.2012 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, art.91 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr XII/121/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28.09.2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok, zarządzam:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć kredyt w wysokości 594 143 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN w części, która docelowo będzie finansowana ze środków unijnych.

§ 2

Kredyt, o którym mowa w § 1 spłacony będzie z dochodów Gminy Choroszcz określonych w budżecie gminy w roku 2013.

§ 3

Zabezpieczeniem kredytu ustanawia się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2012-10-04

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-10-04