Zarządzenie Nr 178/2012

w sprawie wyznaczenia miejsc oraz określenia zasad zajęcia drogi wewnętrznej na prawach wyłączności pod lokalizację punktów handlowych w okresie od dnia 28 października do dnia 4 listopada.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 178/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc oraz określenia zasad zajęcia drogi wewnętrznej na prawach wyłączności pod lokalizację punktów handlowych w okresie od dnia 28 października do dnia 4 listopada.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się odcinki dróg wewnętrznych, na których dopuszczalne jest zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności pod lokalizację punktów handlowych związanych z obchodami Dnia Wszystkich Świętach w okresie od 28 października do 4 listopada przy cmentarzu w Choroszczy:

1) ul. Piaskowa – wyznaczone miejsca o nr od 1 do 21 na parkingu przed bramą główną,

2) ul. Piaskowa – wyznaczone miejsca o nr od 1 do 16 na parkingu przy pętli autobusowej.

2. Lokalizację miejsc określają załączniki do zarządzenia.

3. Stawka za zajęcie 1 m2 wynosi 3 zł za jeden dzień.

§ 2.

 1. Wnioski w sprawie zajęcia miejsca w celach wskazanych w § 1 należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego. We wniosku należy podać numery stanowisk (maksymalnie 3) wraz z lokalizacją (brama główna/parking przy pętli autobusowej) oraz numer telefonu do kontaktu.
 2. Ostatnim dniem przyjmowania wniosków jest dzień 10 października lub pierwszy dzień roboczy po tym dniu.
 3. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 2 będą rozpatrywane wyłącznie, jeśli w pierwszym terminie nie zostaną rozdysponowane wszystkie miejsca.
 4. Nie dopuszcza się składania wniosków przez zainteresowanych w pierwszym terminie na więcej niż trzy miejsca bez względu na rodzaj sprzedawanych produktów.
 5. Wybór zainteresowanego na dane miejsce będzie następowało w drodze losowania.
 6. Jeżeli na dane miejsce będzie jeden zainteresowany losowanie nie będzie przeprowadzane.
 7. Losowanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w obecności zainteresowanych w terminie 7 dni od upływu terminu składania wniosków. O terminie losowania wnioskodawcy zostaną powiadomieni poprzez wskazany numer telefonu.
 8. Losowanie będzie dokonywał Kierownik Referatu Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.
 9. Jeżeli w pierwszym losowaniu nie zostaną przydzielone wszystkie miejsca, w terminie 7 dni odbędzie się drugie losowanie. Do drugiego losowania stosuje się odpowiednio powyższe zasady.
 10. W przypadku gdy w trybie pierwszego losowania wnioskodawca zajmować będzie przyznane miejsce tylko przez okres krótszy niż wskazany w § 1 ust. 1, dopuszcza się przyznanie takiego miejsca innemu wnioskodawcy na pozostałe dni w trybie drugiego losowania.
 11. W razie pozostania wolnych miejsc po drugim losowaniu umowy można zawierać z zainteresowanymi osobami na podstawie kolejności złożonych wniosków.
 12. Wydanie zezwolenia na zajęcie miejsc następować będzie w formie umowy dzierżawy.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2012-09-27

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-09-27