Zarządzenie Nr 177/2012

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Choroszcz

Z A R Z Ą D Z E N I E

Nr 177 /2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 27.09.2012r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Choroszcz

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 24, art. 25 ust. 1 i 2 i art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 5 ust.1 uchwały Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 102, poz.871 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:

nieruchomości niezabudowane położone w obrębie geodezyjnym miasta Choroszcz nr nr geod.:

1545/1 o pow. 0,0122ha,

1545/2 o pow. 0,0122ha,

1545/3 o pow. 0,0120ha,

1545/4 o pow. 0,0120ha,

1545/5 o pow. 0,0115ha,

1545/6 o pow. 0,0105ha,

1545/7 o pow. 0,0094ha,

1545/8 o pow. 0,0091ha,

1545/9 o pow. 0,0082ha,

2. Nieruchomości, o których mowa w ust1 nie mogą być zagospodarowane jako odrębne, wobec czego przetarg ogranicza się do właścicieli sąsiadujących nieruchomości.

§ 2

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2012-09-28

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-09-28