Zarządzenie Nr 176/2012

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie miasta Choroszcz, dla dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

Z A R Z Ą D Z E N I E

Nr 176 /2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 21.09.2012r.

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie miasta Choroszcz, dla dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy a dnia 21 sierpnia 1997roku, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 i § 5 uchwały nr V/31/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 102, poz. 871 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną lokalem mieszkalnym oraz budynkiem przynależnym do lokalu mieszkalnego dla którego zawarta jest umowa najmu na czas nieoznaczony, położoną w obrębie miasta Choroszcz, gm. Choroszcz o nr geod. 729/2 o pow. 0,1205, z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 40% zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Choroszczy Nr XXXI/250/10 z dnia 29 września 2010r.

§ 2

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2012-09-21

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-09-21