Zarządzenie Nr 173/2012

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Choroszcz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr 173 /2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 20 września 2012 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Choroszcz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 70 a ustawy z dnia z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172 ) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam na obszarze Gminy Choroszcz niżej wymienione miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Choroszczy w okręgu Nr 9, zarządzonych na dzień 18 listopada 2012 r.:

1) tablice ogłoszeń położone na terenie gminy, w miejscowościach:

a) Porosły Kolonia

b) Łyski

c) Jeroniki

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości publicznej.

Burmistrz Choroszczy

Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2012-09-20

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-09-20