Zarządzenie Nr 168/2012

w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy do składania w imieniu Gminy Choroszcz oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym.

ZARZĄDZENIE Nr 168/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 23 sierpnia 2012 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy do składania w imieniu Gminy Choroszcz oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym.

Na podstawie art.47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy - Panią Joannę Marię Zawadzką, do składania w imieniu Gminy Choroszcz oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym, a mianowicie:

1. zawierania umów na dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów ze Szkoły,

2. zawierania umów w zakresie remontów Szkoły, w zakresie objętym w planie finansowym,

3. zawierania umów w zakresie ubezpieczenia mienia Szkoły,

4. zawierania umów najmu okazjonalnego pomieszczeń Szkoły ( na okres nie dłuższy niż trzy doby), z wyłączeniem najmu na cele mieszkalne,

5. zawierania umów w zakresie nabywania i zbywania majątku ruchomego Szkoły, z wyłączeniem nabywania i zbywania środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

§ 2. Dokonywanie czynności przekraczających zakres upoważnienia wymaga zgody Burmistrza Choroszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. i obowiązuje wobec czynności przedsiębranych od dnia jego wejścia w życie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2012-08-23

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-08-23