Zarządzenie Nr 163/2012

w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla operacji „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem we wsi Zaczerlany” realizowanej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

Zarządzenie Nr 163/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 07.08.2012 r.

w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla operacji „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem we wsi Zaczerlany” realizowanej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”objętego PROW na lata 2007-2013

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 861) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam plan kont dla operacji „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem we wsi Zaczerlany” realizowanej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na czas trwania projektu – zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2

Zasady funkcjonowania kont stosuje się zgodnie z zasadami ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Ewidencja księgowa prowadzona jest na nośnikach komputerowych oraz ręcznie. Ewidencja księgowa operacji operacji „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem we wsi Zaczerlany” jest integralną częścią ewidencji księgowej jednostki i jest prowadzona z wykorzystaniem kont syntetycznych planu kont jednostki.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do zaszłości od 01.01.2012 r.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2012-08-08

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-08-08