Zarządzenie Nr 160/2012

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Zarządzenie Nr 160/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 6 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Na podstawie z art. 39 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. z 1998r Dz. U. Nr 21, poz. 94 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W „Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Choroszczy” stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 169/09 Burmistrza Choroszczy z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Choroszczy, wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 12 Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Choroszczy otrzymuje brzmienie:

„ § 12

1. Pracownikowi wykonującemu obsługę kasową Urzędu Miejskiego przyznawany jest dodatek kasjerski.

2. Dodatek przyznawany jest za czas faktycznie przepracowany na stanowisku obsługi kasowej w wysokości 10 zł za każdy dzień pracy”.

2/ załącznik Nr 2 do Regulaminu wynagradzania otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od daty podania go do wiadomości pracowników z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2012-08-07

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-08-07