Zarządzenie Nr 159/2012

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Choroszcz

Zarządzenie Nr 159/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 6 sierpnia 2012 r.

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników

i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Choroszcz

Na podstawie z art. 39 ust 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wysokość maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Choroszcz będących pracownikami samorządowymi, nie może przekroczyć 7.000zł

2. Wysokość maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Choroszcz będących pracownikami samorządowymi, nie może przekroczyć 5.000zł

§ 2

  1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego, kierowników jednostek organizacyjnych o których mowa w § 1 ust. 1, określa tabela ustalona w załączniku do niniejszego zarządzenia.
  2. Osobom, o którym mowa w ust. 1, może być przyznany dodatek funkcyjny w kwocie nie przekraczającej 2.000 zł.
  3. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań osobom, o których mowa w ust.1 może zostać przyznany na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy dodatek specjalny nie przekraczający 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 3

Limity, o których mowa w § 1, dotyczą Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy oraz Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 172/09 Burmistrza Choroszczy dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Choroszcz

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2012-08-07

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-08-07