ZARZĄDZENIE NR 153/2012

w sprawie zaciągnięcia kredytu

ZARZĄDZENIE NR 153/2012

BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 18.07.2012 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, art.91 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr X/102/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 17.05.2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok, zarządzam:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć kredyt w wysokości 3 490 818 zł z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu budżetu – 179 692 zł, spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji, których termin płatności przypada na 2012 r. – 3 311 126 zł.

§ 2

Kredyt, o którym mowa w § 1 spłacony będzie z dochodów własnych Gminy Choroszcz określonych w budżecie gminy w latach spłaty kredytu 2013-2019.

§ 3

Zabezpieczeniem kredytu ustanawia się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2012-07-24

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-07-24