ZARZĄDZENIE Nr 148/2012

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Złotorii – Joannie Czarneckiej

ZARZĄDZENIE Nr 148/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 3 lipca 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Złotorii – Joannie Czarneckiej

Na podstawie art. 30 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.), art. 9g ust. 2 w związku z art. 91 d, pkt. 2, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004 r. Nr 260 poz. 2593 z póź. zm.) zarządzam:

§1.

Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:

1/Winnicki Andrzej - przewodniczący – przedstawiciel organu

prowadzącego

2/ Koniuszewska Bogumiła - przedstawiciel organu sprawującego nadzór

pedagogiczny

3/ Stępień Dorota Stanisława - dyrektor Szkoły

4/ Kochańska Jadwiga - ekspert

5/ Sitko Alicja - ekspert

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2012-07-03

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-07-03