ZARZĄDZENIE NR 137/2012

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogowie

ZARZĄDZENIE NR 137/2012

BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 11 czerwca 2012 r.

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 ze zm.) oraz art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po uzyskaniu opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Panią Annę Hodun ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogowie z dniem 31 sierpnia 2012 r.

§ 2.

Uzasadnienie odwołania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 137/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 11 czerwca 2012 r.

Uzasadnienie

Uchwałą nr X/107/2012 Rada Miejska w Choroszczy z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rogowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Choroszczy Szkoła Podstawowa w Rogowie zostanie przekształcona z dniem 31 sierpnia 2012 r. w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Choroszczy.

Pismem z dnia 24 maja 2012 r. Burmistrz Choroszczy wystąpił w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) do Podlaskiego Kuratora Oświaty o wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania dyrektora tej szkoły z dniem 31 sierpnia 2012 r.

Podlaski Kurator Oświaty pismem z dnia 30 maja 2012 r., znak: KiO.544.88.2012, pozytywnie zaopiniował odwołanie.

W wyniku przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rogowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Choroszczy Szkoła Podstawowa w Rogowie przestanie być wyodrębnioną jednostką organizacyjną. W tym znaczeniu nastąpi jej całkowita likwidacja. Majątek likwidowanej szkoły oraz część zadań w zakresie nauczania uczniów klas 0-III pozostanie na dotychczasowych zasadach, jednakże wykonywane one będą już w ramach Szkoły Podstawowej w Choroszczy.

Skutkiem utraty samodzielności przez Szkołę Podstawową w Rogowie będzie również przejęcie zarządzania majątkiem oraz procesem nauczania przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Choroszczy.

W myśl art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

W doktrynie przyjmuje się (Mateusz Pilich, Komentarz do art. 38 ustawy o systemie oświaty), że za szczególnie uzasadniony przypadek można uznać np. zmniejszenie liczby stanowisk kierowniczych w związku z częściową likwidacją lub przekształceniem organizacyjnym szkoły lub placówki czy połączenie szkół w zespół. Tak samo należy traktować przypadek przekształcenia szkoły w filię.

Ogół wyżej opisanych zdarzeń stanowi szczególnie uzasadniony przypadek w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, tym samym uzasadnia konieczność odwołania Anny Hodun ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogowie z końcem roku szkolnego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2012-06-11

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-06-11