Zarządzenie Nr 136/2012

Zarządzenie Nr 136/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do oceny kwestionariuszy

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Mając na względzie zapewnienie należytego procesu rekrutacji uczestników do projektu „Narwiański Internet Równych Szans” realizowanego przez Gminę Choroszcz na jej terenie powołuje Komisję Rekrutacyjną do oceny złożonych kwestionariuszy kwalifikacyjno-zgłoszeniowych przez osoby chętne do udziału w projekcie.

§ 2

Powołuję Komisję Rekrutacyjną, w składzie:

1) Jarosław Danowski — Przewodniczący Komisji, Kierownik Projektu,

2) Jakub Homenda — Członek Komisji, Koordynator Projektu,

3) Stanisława Jolanta Andruszkiewicz — Członek Komisji, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3

Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) zapoznanie się z kwestionariuszami kwalifikacyjno-zgłoszeniowymi złożonymi przez osoby zainteresowane udziałem w projekcie,

2) dokonacie kwalifikacji formalnej oraz merytorycznej złożonych kwestionariuszami kwalifikacyjno-zgłoszeniowych,

3) przygotowanie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie,

4) rozpatrywanie odwołań i skarg.

§ 4

1. Czas pracy Komisji Rekrutacyjnej ustala się na cały okres realizacji projektu.

2. Komisja Rekrutacyjna dokumenty z swojej pracy będzie przechowywała w Biurze Projektu.

3. Komisja Rekrutacyjna informacje ze swojej działalności przedstawi Burmistrzowi Choroszczy.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Projektu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Choroszczy

Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2012-05-31

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-05-31