Zarządzenie Nr 134/2012

w sprawie zmiany planu kont

Zarządzenie Nr 134/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31.05.2012 r.

w sprawie zmiany planu kont

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 861 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 8/10 Burmistrza Choroszczy z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia planu kont wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2:

1. zmienia się nazwy kont na:

080 – Środki trwałe w budowie (inwestycje)

140 – Krótkoterminowe aktywa finansowe

2. Wprowadza się następujące konta syntetyczne:

245 – Wpływy do wyjaśnienia

3. Wprowadza się następujące konta pozabilansowe:

976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami

920 – podatek VAT w projektach z dofinansowaniem środków unijnych

§ 2

W zarządzeniu Nr 124/2012 Burmistrza Choroszczy z dnia 19.04.2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla operacji „Narwiański Internet równych szans” wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2:

1. zmienia się nazwy kont na:

080 – Środki trwałe w budowie (inwestycje)

2. konto 130-2-7 zastępuje się kontem 130-2-8

3. wprowadza się konto pozabilansowe:

920 – podatek VAT

§ 3

W zarządzeniu Nr 131/2012 Burmistrza Choroszczy z dnia 22.05.2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla operacji „Szkolenie ratowników OSP z Gminy Choroszcz” wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2:

1. zmienia się nazwy kont na:

080 – Środki trwałe w budowie (inwestycje)

3. wprowadza się konto pozabilansowe:

920 – podatek VAT

§ 4

W zarządzeniu Nr 105/2012 Burmistrza Choroszczy z dnia 24.01.2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla operacji „Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie” realizowanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2:

1. zmienia się nazwy kont na:

080 – Środki trwałe w budowie (inwestycje)

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2012-06-04

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-06-04