ZARZĄDZENIE Nr 129/2012

w sprawie zmiany zarządzenia o powierzeniu pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy

ZARZĄDZENIE Nr 129/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 15 maja 2012 r.

w sprawie zmiany zarządzenia o powierzeniu pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy

Na podstawie art. 36a ust. 5 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przepis § 1 zarządzenia Burmistrza Choroszczy z dnia 2 stycznia 2012 r. Nr 99/2012, w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. Powierzam Pani Danucie Małyszko pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy od dnia 3 stycznia 2012 r. do czasu objęcia funkcji dyrektora wybranego w konkursie lub do czasu faktycznego objęcia funkcji dotychczasowego dyrektora w wyniku przywrócenia go na stanowisko po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy o stwierdzenie nieważności zarządzenia Nr 22/2011 Burmistrza Choroszczy z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu szkół w Choroszczy, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2012-05-15

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-05-15