Zarządzenie Nr 119/2012

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 117/2012 Burmistrza w Choroszczy z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011r.

Zarządzenie Nr 119/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 117/2012 Burmistrza w Choroszczy z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zmianami ), oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych ( Dz. U. Nr 85 poz. 428 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 117/2012 Burmistrza w Choroszczy z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011r. uzyskuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie przekazać:

  1. Radzie Miejskiej w Choroszczy
  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Z-ca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Mirosław Zalewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2012-04-03

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-04-03