Zarządzenie Nr 117/2012

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011r.

Zarządzenie Nr 117/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zmianami ), oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych ( Dz. U. Nr 85 poz. 428 z późn. zm. ) zarządzam:

§ 1

  1. Przedłożyć :

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r., według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 32 072 281 zł

- wykonanie dochodów wynosi 32 387 363,88 zł

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 34 474 423 zł

- wykonanie wydatków wynosi 32 482 944,55 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1,2,3.

2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami — zgodnie z załącznikiem Nr 4

3) Sprawozdanie z wykonania planów dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych — zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Informację o stanie mienia komunalnego — zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

  1. Radzie Miejskiej w Choroszczy
  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2012-03-29

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-03-29