Zarządzenie Nr 116/2012

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Choroszcz

Z A R Z Ą D Z E N I E

Nr 116 /2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 21.03.2012r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Choroszcz

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 24, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 5 ust.1 uchwały Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 102, poz.871 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

nieruchomości niezabudowane położone w obrębie geodezyjnym miasta Choroszcz nr nr geod.:

354/11 o pow. 0,1957ha,

356/38 o pow. 0,1603ha,

356/57 o pow. 0,1044ha,

356/58 o pow. 0,1050ha,

356/59 o pow. 0,1055ha,

356/60 o pow. 0,1061ha,

356/61 o pow. 0,1230ha,

nieruchomości niezabudowane położone w obrębie geodezyjnym Ruszczany nr nr geod.:

437/5 o pow. 0,1690ha,

447/3 o pow. 0,2208ha,

452/3 o pow. 0,47ha,

461/12 o pow. 0,17ha,

nieruchomości niezabudowane położone w obrębie geodezyjnym Kościuki nr nr geod.:

449 i 450 o łącznej pow. 0,32ha

444/3 i 443 o łącznej pow. 0,58ha

§ 2

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 70/2011 z dnia 20.09.2011r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2012-03-21

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-03-21