Zarządzenie Nr 115/2012

w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości

Z A R Z Ą D Z E N I E

Nr 115 /2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 07.03.2012r.

w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, 13 ust.1, 15 ust.1 i 37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt 2, ust. 3 uchwały Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 102, poz.871), zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Dokonać zamiany nieruchomości o numerze geodezyjnym 65 o powierzchni 0,41ha, położonej w obrębie Dzikie, gm. Choroszcz stanowiącej własność Gminy Choroszcz o wartości części gruntu niezabudowanego przeznaczonego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynoszącego 30 422,00 złote powiększone o 23% VAT tj. 37 419,06 złotych oraz wartości pozostałej części tej działki przeznaczonej pod tereny lasów ochronnych miasta Białystok wynosząca 65 518,00zł (zwolnionej z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 p. 9 ustawy o podatków od towarów i usług z 11 marca 2004r. ze zm.) tj. za ogólną wartość 102 937,06 złotych (słownie: sto dwa tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych i sześć groszy), na nieruchomość o numerze geodezyjnym 38 o pow. 0,31ha położoną w obrębie Dzikie, gm. Choroszcz stanowiącej własność osób fizycznych* za wartość 103 943,00 złote (słownie: sto trzy tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote) za dopłatą o której mowa w ust.2.
  2. Brakującą kwotę w wysokości 1 005,94 złotych (słownie: jeden tysiąc pięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) Gmina Choroszcz zapłaci osobom fizycznym* w terminie 14 dni od dnia podpisania aktu notarialnego na wskazany przez nich rachunek bankowy.
  3. Zamiany dokonuje się w celu przejęcia działki o numerze geodezyjnym 38 z przeznaczeniem pod powiększenie boiska sportowego.

§ 2

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponoszą strony po połowie. Koszt założenia księgi wieczystej ponosi każda ze stron.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

* Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2012-03-07

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-03-07