Zarządzenie Nr 104/2012

w sprawie zmiany planu kont

Zarządzenie Nr 104/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 24.01.2012 r.

w sprawie zmiany planu kont

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 861) zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzić następujące zmiany do Zarządzenia Nr 8/10 Burmistrza Choroszczy z dnia 31.12.2010 r. w sprawie wprowadzenia planu kont:

1. w Załączniku nr 3:

do konta syntetycznego 133 Rachunek budżetu dodaje się konta analityczne:

133-7 – Rachunek budżetu projektów

133-7-… Rachunek budżetu projektów wg projektów

do konta syntetycznego 260 Zobowiązania finansowe dodaje się konta analityczne:

260-6 – Pożyczki na wyprzedzające finansowanie

260-6-… – Pożyczki na wyprzedzające finansowanie wg projektów

2. w Załączniku Nr 4:

do konta syntetycznego 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych dodaje się konta analityczne:

221-1-27 – środki pomocowe i unijne

221-1-27-… – środki pomocowe i unijne wg projektów

do konta syntetycznego 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne dodaje się konta analityczne:

229-8 – pozostałe potrącenia

229-8/… - pozostałe potrącenia wg pracowników

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do zaszłości od 01.01.2012 r.

Z-ca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Mirosław Zalewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2012-01-26

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-01-26