Zarządzenie Nr 101/2012

ZARZĄDZENIE Nr 101/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 03.01.2012 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu na „Wspieranie rozwoju badmintona”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (z. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) oraz §3 ust. 1 i §4 ust. 1 załącznika do uchwały Nr II/22/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 23 poz. 338), zarządzam, co następuje:

§1.

Ogłaszam konkurs na „Wspieranie rozwoju badmintona”. Ogłoszenie stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia. Szczegółowe warunki konkursu dostępne są w BIP, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Choroszczy: www.choroszcz.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu w dniach 03.01.2012 r. – 18.01.2012 r.

§2.

Powołuje się Komisję konkursową w składzie:

  1. Józef Waczyński – przewodniczący – Rada Miejska w Choroszczy,
  2. Jacek Dąbrowski – członek - Rada Miejska w Choroszczy,
  3. Izabela Rogowska – członek – Urząd Miejski w Choroszczy

§3.

Szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy komisji konkursowej określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Choroszczy

Nr 101/2012 z dnia 03.01.2012 r. w sprawie

przeprowadzenia konkursu na

„Wspieranie rozwoju badmintona”

Burmistrz Choroszczy

ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz

ogłasza konkurs na „Wspieranie rozwoju badmintona”

I. Postanowienia ogólne:

Konkurs odbędzie się na podstawie art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz.857 i Nr 151, poz. 1014) oraz Uchwały Nr II/22/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu na obszarze Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 23. poz. 338)

II. Rodzaj zadania:

„Wspieranie rozwoju badmintona”

III. Termin i warunki realizacji zadania:

  1. Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w terminie od 18.01.2012 r. do 30.06.2012 r.
  2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.

IV. Miejsce i termin składania ofert:

1. Wyznacza się termin składania ofert na dzień 17.01.2012 r. do godz. 10.00. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwarcia.

2. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2; 16-070 Choroszcz.

3. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem „ Konkurs ofert na realizację zadań sportowych Gminy Choroszcz”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.

4. Złożona oferta powinna zawierać:

1) nazwę i siedzibę oferenta;

2) szczegółowy opis realizacji zadania;

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania z zaznaczeniem udziału środków własnych oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy (kosztorys);

4) terminy i miejsce realizacji zadania (harmonogram).

Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny dokument potwierdzający prawo klubu sportowego do występowania w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu, wystawiony najpóźniej na miesiąc przez terminem składania ofert;

2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu klubu sportowego;

3) informacje o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł

4) Oświadczenie, że klub prowadzi systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy w danej dyscyplinie sportu

5) Oświadczenie, że klub dysponuje odpowiednia bazą i kadrą szkoleniową oraz, że uczestniczy w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym.

V. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu.

1. Wybór oferty nastąpi w dniu 18.01.2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz.

VI. Tryb i kryteria wyboru oferty.

1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązujących przepisów, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Oferty niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

2. Dotację może otrzymać klub występujący w rozgrywkach Polskiego Związku Badmintona.

3. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Choroszczy.

4. Zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Burmistrz Choroszczy.

5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Choroszczy, a organizacją wnioskującą.

6. Przed zawarciem umowy Organizacja przedkłada kosztorys zadania ze wskazaniem na typ kosztów dostosowanych do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik do umowy.

7. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

8. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:

- specyfika klubu, mianowicie czy klub spełnia kryteria określone w Uchwale Nr II/22/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu na obszarze Gminy Choroszcz

- merytoryczna wartość oferty,

- ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu podanych informacji,

- ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w realizacji do zakresu rzeczowego zadania oraz udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych.

VII Postanowienia końcowe:

1. Informacji w sprawie konkursu udziela Izabela Rogowska tel. (085) 713 22 17.

  1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy.
  2. Burmistrz Choroszczy zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesuniecie terminu składania ofert.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Choroszczy

Nr 101/2012 z dnia 03.01.2012 r. w sprawie

przeprowadzenia konkursu na

„Wspieranie rozwoju badmintona”

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

Komisja konkursowa.

1. Komisję Konkursową powołano w celu przeprowadzenia konkursu na „Wspieranie rozwoju badmintona”.

2. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący.

3. Komisja powoływana jest na czas przeprowadzenia postępowania konkursowego.

4. Wraz z zakończeniem postępowania konkursowego Komisja ulega rozwiązaniu.

Tryb pracy Komisji.

1. Komisja przeprowadza postępowanie konkursowe niezwłocznie po podpisaniu Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konkursu.

2. Komisja przygotowuje dokumentację dotyczącą prowadzonego postępowania konkursowego, a w szczególności sporządza protokół z posiedzenia Komisji.

3. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja bierze pod uwagę:

1) kryteria określone w §2 ust. 2 uchwały

2) zgodność oferty z zadaniami statutowymi klubu sportowego

3) wartość merytoryczną oferty

4) kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym wysokość udziału środków własnych klubu sportowego oraz oczekiwaną wysokość dotacji

5) możliwość realizacji zadania przez oferenta

6) dotychczasową współpracę klubu sportowego z gminą, w tym staranne i terminowe wywiązywanie się z zawartych w ciągu ostatnich 2 lat umów i porozumień

4. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W posiedzeniu Komisji muszą uczestniczyć wszyscy jej członkowie.

5. Głosowanie jest jawne.

6. Komisja, z przebiegu rozstrzygnięcia sporządza protokół.

7. Komisja powinna rozstrzygnąć konkurs nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

8. Komisja o rozstrzygnięciu konkursu niezwłocznie zawiadamia Burmistrza Choroszczy i przekazuje mu dokumentację konkursową.

III . Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Komisja.

2. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie klubom biorącym udział w postępowaniu konkursowym do Burmistrza Choroszczy w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji. Rozstrzygnięcie Burmistrza jest ostateczne.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2012-01-03

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-01-03