Zarządzenie Nr 149 /2012

Zarządzenie Nr 149 /2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 10 lipca 2012 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Choroszcz

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 14a ust. 3 i art. 17 ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się Regulamin dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Choroszcz, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów szkół do zapoznania rodziców i uczniów z Regulaminem dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Choroszcz.

§ 3.

Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy do zapoznania pracowników zatrudnionych w celu dowożenia uczniów oraz Wykonawcę realizującego dowóz dzieci do szkół z Regulaminem dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Choroszcz.

§ 4.

Tracą moc zarządzenia:

1) Zarządzenie Nr 114/2008Burmistrza Choroszczyz dnia 19 września 2008 rokuw sprawie ustalenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Choroszcz ,

2) Zarządzenie Nr263/2010Burmistrza Choroszczyz dnia 10 września 2010 rokuzmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Choroszcz

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ

NA TERENIE GMINY CHOROSZCZ

1. W imieniu Gminy Choroszcz dowożenie uczniów do szkół realizuje Zespół Obsługi Szkół w Choroszczy zwany dalej „Organizatorem”.

Organizator dowozów, w porozumieniu z dyrektorami szkół, które objęte są dowożeniem określa w planie dowozów trasy przejazdów, przystanki dla autobusu szkolnego i godziny odjazdów. Wszelkie zmiany w planie dowozów Organizator ustala z dyrektorami szkół objętych dowożeniem.

2. Liczbę przejechanych przez Wykonawcę kilometrów w cyklu miesięcznym, potwierdza dyrektor szkoły do której jest realizowane dowożenie.

3. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły, której uczniowie są dowożeni i w terminie do dnia 10 września każdego roku i przekazuje ją Organizatorowi.

4. W autobusie prowadzony jest dziennik obecności uczniów, w którym codziennie odnotowywany jest fakt przejazdu ucznia.

5. Dyrektor szkoły ma prawo do zapoznania się z frekwencją dowożonych uczniów w celu porównania jej z obecnościami podczas zajęć w szkole.

6. Każda szkoła zobowiązana jest dostosować tygodniowy plan zajęć do terminów dowożenia uczniów.

7. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów.

a/dopuszcza się możliwość odjazdu do 5 min. przed lub po godzinie wyznaczonej w planie dowozów w zależności od warunków drogowych i atmosferycznych,

b/w przypadku nieprzejezdności dróg spowodowanych m.in. śnieżycami, powodziami, wichurami itp. czas o którym mowa w ppkt. a, może ulec zwiększeniu.

8. Uczniowie każdej szkoły wsiadają/wysiadają do autobusu szkolnego tylko w

ustalonym przez Organizatora miejscu.

9. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.

10. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, odpowiada za prowadzenie dziennika obecności uczniów, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu uczniów z autobusu w odpowiednich miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także do zminimalizowania strat materialnych.

11. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego lub przekazania opieki rodzicom.

12. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.

13. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek:

a/stawić się na przystanku min. 5 minut przed wyznaczonym odjazdem autobusu,

b/ w przypadku niestawienia się uczniów o wyznaczonej godzinie, odpowiedzialność ponoszą rodzice (włącznie z przywiezieniem lub odwiezieniem dziecka z/do szkoły)

c/ dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów,

d/ nie utrudniać pracy kierowcy,

e/zgłaszać opiekunowi wykroczenia i przestępstwa popełnione w czasie podróży autobusem,

f/zgłaszać opiekunowi dowożenia osobiście lub poprzez kolegę (koleżankę) zamiar nieskorzystania z dowożenia z ważnego powodu, np. dodatkowych zajęć w szkole, wcześniejszego powrotu do domu z rodzicami, zamierzonej nieobecności w szkole w następnym dniu itp.

14. Uczniom podczas jazdy nie wolno:

a/ wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna,

b/ spacerować po autobusie, otwierać okien, wyrzucać przez okno żadnych przedmiotów, zaśmiecać pojazdu, niszczyć wyposażenia autobusu.

c/ zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,

d/ wszczynać awantur, bójek, używać słów wulgarnych, grozić innym uczestnikom podróży,

e/ przewozić materiałów łatwopalnych, używać zapałek i zapalniczek,

f/ żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym,

g/ rozmawiać z kierowcą.

Za szkody wynikłe z działania uczniów naruszającego powyższe ustalenia ponoszą odpowiedzialność ich rodzice.

15. W przypadku, gdy uczeń narusza wymienione wyżej zakazy i nie reaguje na uwagi opiekuna, opiekun informuje o tym nauczyciela dyżurnego, wychowawcę lub dyrektora szkoły. W sytuacji, gdy zachowanie ucznia w autobusie zagraża bezpieczeństwu podróży innych uczniów, opiekun o zaistniałej sytuacji informuje rodziców ucznia, dyrektora szkoły i Organizatora dowożenia. Dyrektor szkoły może w takiej sytuacji okresowo pozbawić ucznia prawa do korzystania z dowożenia szkolnym autobusem, o czym informuje rodziców ucznia i Organizatora dowożenia.

16. Uczniowie podczas jazdy mają prawo siedzieć na wyznaczonych przez opiekunów miejscach. W przypadku braku miejsc siedzących uczniowie zajmują miejsca stojące tak, aby nie utrudniać wsiadania lub wysiadania innym uczniom.

17. Opiekun autobusu szkolnego odprowadza uczniów dowożonych na plac szkolny i przekazuje opiekunowi wyznaczonemu przez dyrektora szkoły.

18. Podczas odwozów opiekun odbiera uczniów z terenu placu szkolnego od opiekuna wyznaczonego przez dyrektora szkoły i wpuszcza ich do autobusu szkolnego zgodnie z ustalonym porządkiem. Podczas pobytu na drodze opiekun powinien być ubrany w kamizelkę z elementami odblaskowymi.

19. Do obowiązków opiekuna należy:

a/ Sprawdzenie stanu liczbowego uczniów w czasie oczekiwania na środek lokomocji oraz wewnątrz pojazdu. Daje sygnał kierowcy do odjazdu.

b/ Dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w pojeździe (opiekun wsiada ostatni).

c/ Ustalenie sposobu porozumienia się z kierowcą w czasie jazdy.

d/ Zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przejazdu i w miejscach oczekiwania na środek lokomocji przed odjazdem autobusu.

e/ Zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów z pojazdu i przejścia do szkoły lub miejsca zbiórki, skąd uczniowie rozchodzą się do domów. Nie dopuszcza do wysiadania uczniów, jeśli w bliskiej odległości widoczne są pojazdy jadące w obu kierunkach.

f/ W przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów opiekun nie dopuszcza do ich przewozu.

g/odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna rozpoczyna się z chwilą zatrzymania się autobusu w pierwszym miejscu zatrzymania rozpoczynającym dowóz uczniów, kończy się z chwilą opuszczenia pojazdu przez ostatniego ucznia w miejscu zatrzymania kończącym dowóz.

h/ Po opuszczeniu autobusu przez uczniów, opiekun dokonuje przeglądu wnętrza pojazdu i w przypadku stwierdzenia pozostawienia przez uczniów przedmiotów przekazuje je dyrektorowi szkoły lub opiekunowi wyznaczonemu przez dyrektora szkoły.

i/ Podejmuje inne zadania, które uzna za stosowne, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie uczniów.

20. Opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z dyrektorami szkół oraz wychowawcami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi w szkole w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz wyeliminowania niepoprawnych zachowań.

21. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.

22. Dyrektorzy szkół z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem informują Organizatora o planowanych zmianach w terminach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. Wszelkie zmiany powinny być przed zgłoszeniem uzgodnione z dyrektorami pozostałych szkół, których uczniowie dowożeni są autobusem szkolnym.

23. Uczniowie nie wpisani na listę dowożonych lub inne osoby mogą być przewożone autobusem szkolnym nieodpłatnie, pod warunkiem posiadania wolnych miejsc w autobusie. Organizator dowożenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu korzystania z dowożenia przez te osoby.

24. Autobusem szkolnym mogą być przewożone dzieci w wieku 3-4 lat wyłącznie pod opieką osób dorosłych, w wypadku posiadania wolnych miejsc w autobusie. Organizator dowożenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu korzystania z dowożenia przez te osoby.

25. Rodzice uczniów niepełnosprawnych mogą sprawować opiekę nad swoim dzieckiem podczas przejazdu dziecka do szkoły i z powrotem.

26. Kierowca autobusu szkolnego ma obowiązek:

a/ kierować autobusem w sposób zapewniający bezpieczeństwo przewożonych osób,

b/przestrzegać przepisy prawa o ruchu drogowym,

c/dbać o sprawność techniczną autobusu szkolnego,

d/włączać światła awaryjne podczas postoju na jezdni w trakcie wsiadania i wysiadania uczniów na przystankach,

e/ współdziałać z opiekunem podczas postoju autobusu na przystankach,

f/ w razie spóźnienia, awarii lub wypadku kierowca jest zobowiązany niezwłocznie o zdarzeniu powiadomić Organizatora i dyrektora szkoły

27. Dowożeniu podlegają zgodnie z art. 14a ust. 3 i art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. t.j. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.) dzieci pięcioletnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne, dzieci uczące się w klasach 0-VI – w przedszkolu i szkołach podstawowych oraz klasach I-III gimnazjum.

28. Parking dla autobusów szkolnych podczas przerwy w dowożeniu znajduje się na wyznaczonym miejscu na posesji Zespołu Szkół w Choroszczy - ul. Powstania Styczniowego 26a.

29. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez dyrektorów szkół uczniom korzystającym z dowozów w terminie do 5 września każdego roku szkolnego oraz rodzicom tych uczniów w terminie do 30 września każdego roku szkolnego.

30. Niniejszy regulamin stanowi integralna część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przypadku ogłaszania postępowania przetargowego przez Organizatora w celu wyłonienia Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek zapoznania z regulaminem kierowców i opiekunów przed dniem rozpoczęciem dowożenia

31. W przypadku realizacji dowożenia autobusem szkolnym będącym w posiadaniu Organizatora, Organizator zapoznaje kierowców i opiekunów z niniejszym regulaminem przed dniem rozpoczęcia dowożenia

32. W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem decyzje podejmują:

1) podczas trwania dowozów – opiekunowie;

2) w innym czasie – Organizator dowozów lub dyrektor szkoły.

Zatwierdził: Przyjął do wiadomości:

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2012-07-10

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-07-10