Zarządzenie Nr 2/06

w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/06

Burmistrza Choroszczy z dnia 31 stycznia 2006 roku

w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2006 roku.

Na podstawie art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 roku Nr 241 poz. 2416 i Nr 277 poz. 2742 oraz z 2005 roku Nr 180, poz. 1496), Zarządzenia Nr 232/05 Wojewody Białostockiego z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2006 roku, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wytyczne w sprawie realizacji zadań obronnych w gminie Choroszcz w 2006

roku stanowiące Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się wytyczne w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w gminie Choroszcz

stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się kadrę kierowniczą urzędu miejskiego, kierowników jednostek

organizacyjnych gminy i przedsiębiorców do realizacji zadań określonych w wytycznych.

§ 3. Bezpośredni nadzór nad realizacją wytycznych powierzam inspektorowi ds. obronnych i

OC Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 2 /06

Burmistrza Choroszczy

WYTYCZNE

w sprawie realizacji zadań obronnych w 2006 roku

§ 1. W 2006 roku zadania wynikające z roli i miejsca pozamilitarnych ogniw obronnych w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej działania na terenie gminy realizuje Burmistrz – zgodnie ze szczegółowym planem

§ 2. Szczegółowe kierunki działania w zakresie spraw obronnych to:

1) ustalanie sposobów wykonywania zadań obronnych oraz wykorzystanie w tym celu niezbędnych sił i środków obejmujących planowanie operacyjne i programowanie obronne;

2) ustalanie zadań obronnych realizowanych w czasie pokoju ujętych w formie przedsięwzięć rzeczowo-finansowych w celu utrzymania i rozwoju potencjału obronnego państwa do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

3) zapewnienie ochrony oraz określonego poziomu egzystencji ludności w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

4) ustalanie działań podejmowanych przez administrację publiczną w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w celu zapewnienia ciągłości realizacji swoich ustawowych kompetencji oraz sprawnego funkcjonowania systemu obronnego państwa;

5) zapewnienie ciągłości podejmowania decyzji i działania dla utrzymania bezpieczeństwa gminy;

6) zasilanie zasobami ludzkimi i materiałowymi oraz cywilne wsparcie zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych RP;

7) doskonalenie współdziałania w realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza w sferze pozamilitarnego wsparcia wojsk własnych i sojuszniczych operujących na terytorium Polski;

8) kontynuowanie przedsięwzięć zwiaząnych z zapewnieniem warunków bezpiecznego funkcjonowania struktur państwa w tym ochronę ludności i majątku narodowego przed skutkami zbrojnych i pozazbrojnych oddziaływań kryzysowych;

§ 3. Zadania realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych RP to:

1) organizowanie wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony przez podległe, podporządkowane i nadzorowane jednostki organizacyjne, terytorialnego oraz przedsiębiorców, dla których organ samorządu terytorialnego jest organem założycielskim;

2) koordynowanie przedsięwzięć umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie jednostek wojskowych i wykonywania świadczeń na rzecz Sił Zbrojnych RP;

3) współdziałanie w przygotowaniach oraz wymianie informacji z właściwymi organami administracji rządowej, samorządowej, w ramach realizacji obowiązków państwa-gospodarza (HNS) na terenie gminy;

4) współdziałanie z WSI, ŻW, ABW, AW, Policją w rejonach rozwinięcia wojsk.

§ 4. Zadania dotyczące podsystemu kierowania to w szczególności:

1) określenie szczegółowych kierunków działania w zakresie realizacji zadań obronnych;

2) zakończenie procesu planowania operacyjnego;

3) posiadanie aktualnych dokumentów dotyczących realizacji zadań obronnych przez pozamilitarne ogniwa obronne: tj.:

- planu operacyjnego funkcjonowania urzędu (instytucji),

- planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,

- regulaminu organizacyjnego urzędu (instytucji) do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

- planu technicznego przystosowania oraz przemieszczenia urzędu na stanowisko
kierowania w zapasowym miejscu pracy,

- dokumentacji stałego dyżuru,

- rocznych planów świadczeń osobistych i rzeczowych,

- planu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

4) ujęcie zadań obronnych w statucie i regulaminie organizacyjnym wszystkich jednostek organizacyjnych;

5) doskonalenie systemu łączności przewodowej i bezprzewodowej w celu zapewnienia sprawnego obiegu informacji dotyczących realizacji zadań obronnych wśród podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych;

6) utrzymywanie w pełnej gotowości do działania obsady osobowej stałego dyżuru oraz systemu alarmowego i informacyjnego;

7) realizowanie zadań związanych z zapewnieniem ciągłości kierowania
w czasie pokoju oraz w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

§ 5. Zadania obronno-gospodarcze to:

1) dokonanie oceny możliwości utworzenia w gminie rezerwy państwowych mobilizacyjnych agregatów prądotwórczych;

2) prowadzenie przez pracodawców prac w zakresie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

3) uwzględnianie potrzeb obronności w planach zagospodarowania przestrzennego gminy,

§ 6. Zadania obronne ogniw ochrony państwa to:

1) realizowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) zapewnienie gotowości do działania struktur pozamilitarnych w województwie w celu
zabezpieczenia działania wojskowych jednostek operacyjnych w strefie przygranicznej;

3) zabezpieczenie terenu gminy przed sabotażem i dywersją;

4) współuczestnictwo w zwalczaniu klęsk żywiołowych.

§ 7. Zadania pozamilitarnego systemu obronnego do realizacji przez dyrektorów jednostek służby zdrowia podległych zarządowi województwa,

1) prowadzenie ewidencji państwowych rezerw produktów leczniczych i wyrobów medycznych, ich bieżąca aktualizacja oraz uzgadnianie jej z Agencją Rezerw Materiałowych;

2) aktualizowanie dokumentacji:

- planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,

- regulaminu organizacyjnego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

- dokumentacji stałego dyżuru,

3) racjonalne gospodarowanie posiadanymi państwowymi rezerwami produktów leczniczych i wyrobów medycznych, przestrzeganie zasad ich konserwacji
w celu niedopuszczenia do strat;

4) zapewnienie udziału pracowników prowadzących sprawy obronne w jednostkach służby zdrowia w szkoleniach organizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego;

5) organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego dla załóg w ramach własnych środków finansowych;

6) współpraca ze służbami sanitarno – epidemiologicznymi w zakresie likwidacji skażeń
i epidemii;

7) utrzymywanie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa niezbędnych rezerw krwi i preparatów krwiopochodnych na potrzeby Sił Zbrojnych RP;

8) wykorzystywanie w sposób zasadny środków finansowych przeznaczonych na utrzymywanie rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

9) uczestnictwo w ćwiczeniach organizowanych przez Szefów OC powiatów, gmin i miast;

10) współpraca z Agencją Rezerw Materiałowych w zakresie utrzymania i konserwacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych zgodnie z zarządzeniem Nr 81/2004 Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych z dnia 1 lipca 2004 roku;

11) utrzymywanie sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego będącego na wyposażeniu bazy szpitalnej w pełnej sprawności technicznej;

12) dokonanie bilansu kadr medycznych wg danych za rok ubiegły;

13) na podstawie otrzymanych od Wojewody wypisów z wojewódzkiego planu przeniesień kadrowych personelu medycznego realizacja prac w zakresie imiennego skierowania personelu medycznego do wyznaczonych jednostek organizacyjnych.

§ 8. Działalność organizacyjna, nadzoru i kontroli oraz sprawozdawczość polega
w szczególności na:

1) opracowaniu, na podstawie niniejszego zarządzenia Wojewody, zarządzenia własnego, wytycznych i kalendarzowego planu działania w sprawie realizacji zadań obronnych
w 2006 roku oraz określeniu zadań obronnych dla jednostek podległych
i podporządkowanych celem realizacji, a następnie egzekwowanie ich wykonania;

2) sporządzenie i przesłanie do dnia 31 stycznia 2006 r. do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. Nr 181, poz.1872) i § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. Nr 229, poz.2307):

- zaktualizowanego zestawienia świadczeń osobistych oraz świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny,

- zaktualizowanego zestawienia świadczeń osobistych oraz doraźnych świadczeń rzeczowych, które mają być wykonywane w 2006 roku;

3) sporządzeniu sprawozdania z realizacji zadań obronnych i przesłania go do Wydziału

Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 do dnia 10 lutego 2006 r.

§ 9. Szczegółowe zadania obronne określa kalendarzowy plan działania w zakresie spraw obronnych województwa podlaskiego na rok 2006 stanowiący załącznik do niniejszych wytycznych.

Załącznik do wytycznych .
w sprawie ustalenia zadań obronnych

w 2006 roku.

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA

W ZAKRESIE SPRAW OBRONNYCH GMINY CHOROSZCZ

NA 2006 ROK

Lp.

Treść przedsięwzięcia

Wykonawca

Termin

Zadania w zakresie świadczeń na rzecz sił zbrojnych:

1.

Sprawować nadzór i wykonywać zadania mobilizacyjne na rzecz Sił Zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem:

4) świadczeń osobistych i rzeczowych

5) reklamacji żołnierzy rezerwy

Kalata

Łukaszewicz

Stupak Pracodawcy

zadanie stałe

2.

Realizować zadania związane z:

a) przygotowanie i przeprowadzenie poboru

b) rejestracja poborowych

c) akcja kurierska

Tomaszuk

Kalata

luty – czerwiec

Zadania w zakresie kierowania

3.

Aktualizować posiadaną obowiązującą dokumentację na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
a w szczególności:

Kalata

Kierownicy Referatów

Dyrektor SPP ZOZ

zadanie stałe

a) plan operacyjnego funkcjonowania urzędu (instytucji),

b) plan przygotowań publicznej i niepublicznej służby
zdrowia na potrzeby obronne państwa,

c) regulamin organizacyjny urzędu (instytucji) do
funkcjonowania w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny,

e) dokumentację stałego dyżuru,

f) roczne plany świadczeń osobistych i rzeczowych

g) plan świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych
do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie
wojny;

Zadania w zakresie zakładów opieki zdrowotnej

4.

Dokonać bilansu kadr medycznych wg danych za rok ubiegły,
z uwzględnieniem wszystkich uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych, uwzględniając ubycie personelu mającego przydziały mobilizacyjne oraz możliwość zatrudnienia studentów ostatnich lat studiów medycznych oraz przesłanie go do Wojewody.


Dyrektor SPP ZOZ

do 10 lutego

5.

Zrealizować wojewódzki plan przeniesień kadrowych personelu medycznego.

Dyrektor SPPZOZ

1 miesiąc po otrzymaniu wyciągów
z woje-wódzkiego planu przeniesień kadrowych personelu medycznego

6.

Zaktualizować dokumentację planu przygotowania publicznej
i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,
a w szczególności:

a) plan rozwinięcia łóżek szpitalnych w województwie,

b) wykaz tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych
(ZMSz),

c) wykaz utrzymywanych zestawów medycznych
należących do rezerw państwowych w województwie,

Dyrektor SPP ZOZ

do 10 lutego

7.

Uaktualnić potrzeby sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego oraz środków transportowych na rzecz ZMSz.

kierownicy zakładów opieki zdrowotnej

zadanie stałe

8.

Przeprowadzić i uzgodnić z Agencją Rezerw Materiałowych inwentaryzację rezerw państwowych produktów leczniczych
i wyrobów medycznych.

Dyrektor SPP ZOZ

maj

Zadania w zakresie stałego dyżuru

9.

Przeprowadzić treningi uruchomienia stałych dyżurów.

Kalata

Pracodawcy

wg własnych planów

Zadania w zakresie organizacji, nadzoru, kontroli oraz sprawozdawczości

10.

Opracować zarządzenie, wytyczne i kalendarzowy plan działania w zakresie spraw obronnych na 2006 rok i uzgodnić ze starostą.

Burmistrz

do 31 01.

11.

Przesłać do Wojewody zaktualizowane zestawienie świadczeń osobistych oraz etatowych i doraźnych świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny.

Kalata

do 31 01.

12.

Przesłać do Wojewody zestawienie świadczeń osobistych
i rzeczowych zaplanowanych do wykonania w 2006 roku.

Kalata

do 31 01.

13.

Przeprowadzić kontrole realizacji zadań obronnych
w podległych lub podporządkowanych jednostkach organizacyjnych

Kalata

wg własnych planów

14.

Opracować i przesłać sprawozdanie z realizacji zadań obronnych za rok 2006.

Kalata

do 10 lutego
2007 r.


Załącznik Nr

do Zarządzenia Nr 2 /06

Burmistrza Choroszczy

WYTYCZNE

w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w 2006 roku

§ 1. Ustala się główne kierunki działania w ogniwach ochrony ludności i obrony cywilnej:

1) dostosowanie struktur organizacyjnych obrony cywilnej do potrzeb i występujących zagrożeń oraz nowych rozwiązań prawnych;

2) utrzymanie w wysokiej sprawności ogniw kierowania obroną cywilną, systemu ostrzegania i alarmowania do pełnej realizacji zadań w stanach zagrożenia.

§ 2. Realizacja zadań obrony cywilnej obejmuje planowanie, organizację, realizację szkolenia oraz zabezpieczenie logistyczne działań obrony cywilnej.

§ 3. W ramach planowania i organizacji zadań obrony cywilnej o których mowa w § 2 należy:

1) dokonać aktualizacji planów obrony cywilnej na wszystkich szczeblach kierowania obroną cywilną;

2) zakończyć opracowanie planów ochrony zabytków

3) wdrożyć znowelizowane założenia i procedury ewakuacji ludności ustalone przez Szefa OC Kraju;

4) aktualizować wykazy jednostek organizacyjnych przewidzianych do realizacji zadań obrony cywilnej na szczeblu gmin;

5) przedstawić do uzgodnienia wyższym szczeblom organów OC plany działania /zawierające zamierzenia szkoleniowe/ w zakresie obrony cywilnej na 2006 rok;

6) doskonalić organizację wewnętrzną liczbę i rodzaj utworzonych formacji OC w aspekcie potencjalnych zagrożeń gminy;

7) przekazywać okresowe informacje i sprawozdania z wykonania zadań OC wyższym szczeblom.

§ 4. W ramach realizacji szkolenia obrony cywilnej należy:

1) organizować szkolenia zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych Wojewody Podlaskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie zasad organizacji szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w województwie podlaskim;

2) szczególną uwagę skierować na szkolenie stanów osobowych formacji wykrywania skażeń, wykrywania i alarmowania oraz porządkowo-ochronnych uwzględniając specyfikę współczesnych zagrożeń;

3) kontynuować współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi
i pozarządowymi w zakresie realizacji zadań szkoleniowych;

4) zapewnić udział młodzieży szkolnej w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym;

5) prowadzić bieżący nadzór nad realizacją zadań szkoleniowych w ogniwach obrony cywilnej.

§ 5. W ramach realizacji zadań w zakresie zabezpieczenia logistycznego działań obrony cywilnej należy:

1) zaplanować w budżetach samorządów niezbędne środki finansowe na potrzeby obrony cywilnej;

2) kontynuować prace nad dostosowaniem tabel wyposażenia tworzonych formacji OC w zależności od lokalnych potrzeb i możliwości;

3) utrzymywać w sprawności techniczno-eksploatacyjnej sprzęt OC;

4) w realizacji powyższych zadań stosować przepisy prawne, a w szczególności:

a) ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),

b) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.);

c) ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.);

5) prowadzić nadzór nad gospodarowaniem sprzętem obrony cywilnej użyczonym do zakładów pracy;

6) utrzymywać w stanie sprawności technicznej istniejące budowle ochronne oraz zapobiegać ich dewastacji;

7) monitorować sytuację dotyczącą zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych ;

8) na bieżąco aktualizować dane w programie „Baza danych sił i środków szefa OC”, wszelkie zmiany przekazywać do organu koordynującego;

9) aktualizować wykazy i dokumentację oraz sprawować nadzór nad przygotowaniem i funkcjonowaniem urządzeń specjalnych;

10) doskonalić sposoby zabezpieczenia zabytków ruchomych i nieruchomych w sytuacjach kryzysowych.

§ 6. Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego obejmuje zadania planistyczne i organizacyjne oraz szkoleniowe.

§ 7. W ramach realizacji zadań organizacyjno - planistycznych wymienionych w § 6 należy:

aktualizować plan reagowania kryzysowego

1) w związku z potencjalnym zagrożeniem terrorystycznym należy zaplanować:

a) ostrzeganie i alarmowanie przy wykorzystaniu dotychczasowych sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych,

b) wykrywanie zagrożeń, w tym oznaczanie stref niebezpiecznych, informowanie, organizowanie i prowadzenie działań ratowniczych po użyciu chemicznych i biologicznych środków rażenia,

c) przygotowanie i prowadzenie likwidacji skażeń chemicznych i zakażeń biologicznych poprzez wykorzystanie urządzeń specjalnych oraz innych podmiotów;

2) doskonalić i tworzyć nowe procedury działania na wypadek zagrożeń i ewakuacji;

3) aktualizować bazy danych na potrzeby ZK;

4) sporządzić aktualizację stanu zaopatrzenia magazynów przeciwpowodziowych;

5) prowadzić monitoring stanu bezpieczeństwa;

6) opracować procedury postępowań na wypadek potencjalnych zamachów terrorystycznych na infrastrukturę techniczną;

7) aktualizować plany ochrony przed powodzią;

8) zapewnić koordynację działań w zakresie rozdzielania i przyjmowania pomocy humanitarnej;

9) dokonać analizy stanu bezpieczeństwa imprez masowych pod kątem umieszczenia w wykazie wojewody, obiektów lub stadionów na których monitoring przebiegu imprezy za pomocą urządzeń audiowizualnych jest obowiązkowy;

10) kontynuować współpracę międzynarodową w zakresie informowania i alarmowania o zagrożeniach.

§ 8. W ramach realizacji zadań szkoleniowych wymienionych w § 6 należy:

1) prowadzić treningi:

a) systemu wykrywania i alarmowania,

b) systemu wczesnego ostrzegania,

2) sprawdzać gotowość systemu łączności na potrzeby zarządzania w sytuacjach kryzysowych;

3) doskonalić osoby odpowiedzialne za obsługę urządzeń radiotelefonicznych w zakresie obowiązujących przepisów.

§ 9. Ustala się plan działania obrony cywilnej województwa stanowiący załącznik do niniejszych wytycznych.

załącznik

do wytycznych

w sprawie realizacji zadań

w zakresie obrony cywilnej w 2006 r.

PLAN DZIAŁANIA

OBRONY CYWILNEJ GMINY CHOROSZCZ

NA 2006 ROK

Lp.

Treść przedsięwzięcia

Wykonawca

Termin

I. W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ

Planowanie, organizacja i realizacja zadań obrony cywilnej

1.

Przesłać dane do aktualizacji planów OC i dokumentów planistycznych dot. obrony cywilnej do powiatu.

Kalata

do 28 lutego

2.

Zakończyć opracowywanie i uzgadnianie planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na poziomie: jednostki organizacyjnej.

kierownicy jednostek organizacyjnych

Do 30 czerwca

3.

Uzgodnić gminne plany działania obrony cywilnej na rok 2006 z szefami OC powiatów.

Kalata

do 31
stycznia

4.

Wykonać i przesłać do starostów szefów OC powiatów sprawozdanie o formacjach OC gmin i zakładów pracy /miasta/ według stanu na dzień 31.12.2005 r.

Kalata

do 31 stycznia

5.

Opracować szczegółowe wykazy formacji obrony cywilnej tworzonych przez powiat, gminę i w zakładach pracy (z terenu gminy) i przesłać je do WZK PUW (wzór wykazu zostanie określony przez WZK).

Kalata

do 28 lutego

6.

Dokonać aktualizacji wykazów instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych na terenie gminy przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie OC.

Kalata

I kwartał

7.

Przesłać do powiatów informację z realizacji wytycznych Szefa OC Województwa na terenie gminy za IV kwartał 2005

Kalata

20 stycznia

8.

Ustalić szczegółowe wytyczne w sprawie realizacji zadań OC w 2006 roku dla pracodawców i przedsiębiorców na terenie gminy.

Kalata

styczeń

9.

Opracować i przesłać do powiatów informację z wykonania wytycznych Wojewody Podlaskiego w sprawie realizacji zadań OC w 2006 roku.

Kalata

do 31 grudnia

Szkolenie i upowszechnianie OC

10.

Szkolenie FOC oraz ludności z zakresu powszechnej samoobrony.

- Szkolenie STKRO – doskonalące 4 godz.

-Szkolenie d w a – doskonalące 4 godz.

-Szkolenie ludności – 5 grup po 2 godz.

Kalata,

Kier. zakładów pracy

wg planów

własnych

11.

Organizacja konkursu plastycznego zgodnie z regulaminem Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół

Dyrektorzy Szkół

12.

Współpracować z masmediami w zakresie upowszechniania zagadnień dotyczących zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych.

Winnicki

Kalata

cały rok

Zabezpieczenie logistyczne działań obrony cywilnej

13.

Dokonać przeglądu stanu technicznego, ukompletowania oraz posegregowania wg rozmiarów sprzętu ochrony dróg oddechowych i skóry znajdującego się w magazynach sprzętu OC oraz przygotować go do ewentualnego wydania dla służb ratowniczych.

Kalata

I kwartał

14.

Przeprowadzić analizę i bieżącą aktualizację danych zawartych w Bazie danych sił i środków Szefa OC.

Kalata

do 30 września

15.

Przeprowadzić ocenę i likwidację sprzętu OC, który utracił walory użytkowe.

Kalata

wg terminów określonych przez WZK

16.

Prowadzić naprawy i konserwację sprzętu OC.

Kalata

cały rok

17.

Prowadzić kalibrację przyrządów dozymetrycznych.

Dyr. WZK

Kalata

wg oddzielnego planu

18.

Prowadzić wymianę /rotację/ sprzętu OC w magazynach powiatowych i gminnych.

Dyr. WZK,

Kalata

wg potrzeb

19.

Utrzymywać w sprawności technicznej istniejące budowle ochronne.

użytkownicy obiektów

cały rok

20.

Aktualizować ewidencję i dokumentację oraz sprawować nadzór nad przygotowaniem i funkcjonowaniem urządzeń specjalnych.

Kalata

cały rok

21.

Prowadzić ewidencję remontów i modernizacji budowli ochronnych oraz urządzeń specjalnych.

Kalata

cały rok

II. W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Sprawy organizacyjne i planistyczne

22.

Uzgadniać zmiany w planach reagowania kryzysowego powiatów i gmin.

Kalata

cały rok

23.

Dokonać aktualizacji możliwości zakwaterowania ludności w doraźnych pomieszczeniach, na wypadek klęsk żywiołowych oraz określenie potrzeb w tym zakresie.

Kalata

Dyrektorzy szkół

marzec

24.

Uczestniczyć w przeglądach urządzeń hydrotechnicznych.

Mogielnicki

na bieżąco cały rok

25.

Doskonalić funkcjonowanie struktur wojewódzkich, powiatowych i gminnych Systemu Wczesnego Ostrzegania.

Kalata

Rytwińska

na bieżąco

cały rok

26.

Doskonalić funkcjonowanie struktur wojewódzkich, powiatowych i gminnych Systemu Wykrywania i Alarmowania.

Kalata

Rytwińska

na bieżąco

cały rok

27.

Utrzymywać w sprawności technicznej system łączności i alarmowania i prowadzić bieżącą konserwację.

Kalata

maj, czerwiec i wrzesień – październik

Szkolenia i treningi

28

Przeprowadzić treningi struktur SWO.

Kalata

marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień

29

Prowadzić miesięczne i kwartalne treningi SWA.

Kalata

Kier. Zakł. Pracy

czwarty czwartek miesiąca

30

Przeprowadzić głośny trening SWiA z użyciem syren alarmowych i środków masowego przekazu.

Kalata

wrzesień

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2006-02-01

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2006-02-01