Załącznik do uchwały Nr XIII/131/04

Załącznik nr 1

do Kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych na terenie gminy Choroszcz za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze

WNIOSEK

o przyznanie nagrody burmistrza/dyrektora za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody burmistrza/dyrektora Panu/Pani...............................................................................................................................................

urodzonemu/ej.......................................................................................................................................

(data)

...............................................................................................................................................................

(wykształcenie, staż pracy w szkole lub placówce)

zatrudnionemu/ej w................................................................................................................................

(nazwa szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony)

................................................................................................................................................................

(stanowisko)

................................................................................................................................................................

(dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, burmistrza, dyrektora – rok otrzymania)

................................................................................................................................................................

ostatnia ocena pracy nauczyciela (data i stopień)

Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:

Opinia rady pedagogicznej

Organ sporządzający wniosek

................................... ........................................ ...........................................

(miejscowość i data) (pieczęć) (podpis)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2004-09-27

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2004-09-27