Uchwały z XXII Sesji - 29.12.2005 r.

UCHWAŁA NR XXII/214/05

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Choroszcz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 64, poz. 593, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457), art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 9, art. 70 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od ceny nieruchomości odpowiadającej wartości nieruchomości ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego, przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Choroszcz,
w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub
z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych, w razie:

- jednorazowej wpłaty przez nabywcę całej ceny kupna – w wysokości 99 % ceny ,

- sprzedaży z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty roczne – w wysokości 85 % ceny.

§ 2. W razie rozłożenia zapłaty ceny na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej 40% stopy redyskonta weksli, stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

§ 3. Sprzedaż nieruchomości gruntowych wraz z bonifikatą , będzie dokonywana na indywidualne wnioski spółdzielni mieszkaniowych uzasadnione celem określonym w § 1.

§ 4. Spółdzielnia zobowiąże się do ustanowienia na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub przeniesienia na nich własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych za odpłatnością – w zakresie kwoty dotyczącej nabycia gruntu – nie wyższą niż wynikająca z rozliczenia kwoty określonej przy nabyciu nieruchomości od Gminy Choroszcz po zastosowaniu bonifikaty.

§ 5. Udzielona bonifikata podlega zwrotowi na rzecz Gminy Choroszcz w przypadku zaistnienia okoliczności, wskazanych w art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 6. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wykorzystywanymi jednocześnie na cele mieszkaniowe i użytkowe, w tym garażami, bonifikata zostanie udzielona wyłącznie w odniesieniu do tej powierzchni gruntu , która odpowiada powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych. Powierzchnia ta zostanie wyliczona proporcjonalnie w stosunku do powierzchni uzytkowej wszystkich lokali znajdujących się na zbywanej nieruchomości.

§ 7. Bonifikata nie dotyczy nieruchomości zabudowanych wyłącznie budynkami użytkowymi, w tym garażami.

§ 8. Koszty aktu notarialnego, w tym należne podatki, ponoszą spółdzielnie mieszkaniowe.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XI/116/04 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Choroszcz.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

UCHWAŁA NR XXII/215/05

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) d) e) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703; z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz.565, Nr 180 poz. 1495) – uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków obejmujących zmianę subwencji ogólnej

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 64 782 zł

dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – 64 782 zł

2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 64 782 zł

dz. 801 rozdz. 80110 § 6050 – 64 782 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budzetowych

1) Zwiększa się plan dochodów ponadplanowych o kwotę 100 920 zł

dz. 756 rozdz. 75615 § 2440 – 100 920 zł

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 920 zł

dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 – 270 zł

dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 – 13 250 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 4010 – 600 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 – 4 500 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 – 1 000 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 – 5 000 zł

dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 – 3 100 zł

dz. 801 rozdz. 80110 § 6050 – 50 800 zł

dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 – 5 600 zł

dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 – 15 800 zł

dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 – 120 zł

dz. 926 rozdz. 92695 § 4300 – 880 zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych

1) Zmniejsza się plan wydatków budzetowych o kwotę 750 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 – 750 zł

2) Zwiększa się plan wydatków budzetowych o kwotę 750 zł

dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 – 600 zł

dz. 854 rozdz. 85401 § 4110 – 150 zł

§ 4. Wprowadzić zmianę w planie dochodów własnych

1) Zwiększa się plan dochodów własnych w dz. 854 rozdz. 85401 – 10 250 zł

2) Zwiększa się plan wydatków własnych w dz. 854 rozdz. 85401 – 10 250 zł

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na realizację w 2005 r. po wprowadzonych zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów – 19 657 687 zł

- plan wydatków – 20 606 687 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Romuald Szydłowski


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXII/215/05

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 29 grudnia 2005 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ W 2005 ROKU

w zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego

i jego realizacji

Rok rozp. zadań

zakoń.

Wartość kosztor. zadań

Dotych. ponies. wydatki

Środki wynikaja- ce z planów na

2005 rok

W tym

Wykonanie systemem gospod. Przez ZECWiK

Ogółem Środki na inwestycje

Wydatki do poniesienia po 2005 r.

środki wł. Budżet

śr.

z

f. cel.

dot. bezw.

kredyt pożyczka

Inne środki do pozyskania

Środki UE

Inne źródła

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I. ZADANIA KONTYNUOWANE

1. Hala sportowa przy gimnazjum

2002

2007

3 443 700

583 920

700 000

500 000

-

200 000

-

-

-

-

700 000

2 159 780

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego

2004

2005

386 600

84 016

193 500

193 500

-

-

-

-

-

-

193 500

109 084

3. Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej

- I etap

2004

2007

12 500 000

100 567

158 000

158 000

-

-

-

-

-

-

158 000

12 241 433

4. Kanalizacja sanitarna w ul. Zastawie II i III w Choroszczy – I etap

2004

2006

1 092 920

17 229

15 500

15 500

-

-

-

-

-

-

15 500

1 060 191

5. Wodociąg Krupniki –Oliszki oraz na os. Wichrowe Wzgórza - I etap

2004

2006

514 315

17 832

69 276

69 276

-

-

-

-

-

185 866

255 142

241 341

w tym:

a) wodociąg na os. Wichrowe Wzgórza

2004

2005

96 484

4 675

23 120

23 120

-

-

-

-

-

68 689

91 809

-

b) wodociąg Krupniki - Oliszki

2004

2005

417 831

13 157

46 156

46 156

-

-

-

-

-

117 177

163 333

241 341

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 6266 Krupniki - Klepacze - I etap

2004

2005

1 562 275

-

35 495

35 495

-

-

-

-

-

-

35 495

1 526 780

7. Dodatkowe przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Niewodnickiej i Wodociągowej w Klepaczach

2005

54 000

-

54 000

54 000

-

-

-

-

-

-

54 000

-

II ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE

1. Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolejowej w Klepaczach

2005

16 000

-

16 000

16 000

-

-

-

-

-

-

16 000

-

2. Przebudowa układu komunikacyjnego m. Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi – etap I: ul. Powstania Styczniowego, ul. Ogrodowa, droga Dzikie – Kol. Dzikie

2005

2006

5 218 969

-

2 566 899

1 134 787

-

-

-

1 2 41 164

190 948

-

2 566 899

2 652 070

3. Przebudowa ul. Szpitalnej w Choroszczy

2005

2005

196 120

-

196 120

196 120

-

-

-

-

-

-

196 120

-

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki

2005

362 525

-

362 525

362 525

-

-

-

-

-

-

362 525

-

5. Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie sali gimnastycznej i kompleksu świetlicowo-żywieniowego przy Publicznym Gimnazjum w Choroszczy

2005

2006

1 512 729

-

223 582

223 582

-

-

-

-

-

-

223 582

1 289 147

6. Kanalizacja sanitarna w ul. Zastawie I w Choroszczy

2005

2005

8 200

-

8 200

8 200

-

-

-

-

-

-

8 200

-

7. Wykonanie dokumentacji na kanalizację sanitarną w ul. Al. Niepodległości,
ul. Mickiewicza i os. Nowosiółki w Choroszczy

2005

53 000

-

53 000

53 000

-

-

-

-

-

-

53 000

-

8. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w mieście Białystok, gminie Juchnowiec Kościelny i gminie Choroszcz-wtórnik i dokumentacja dla miejscowości Klepacze, Krupniki, Porosły i Kol. Porosły

2005

2008

12 500 000

-

135 000

135 000

-

-

-

-

-

-

135 000

12 365 000

9. Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Powstania Styczniowego

2005

250 000

-

250 000

250 000

-

-

-

-

-

-

250 000

-

III INNE

1. Wykup gruntów

2005

100 000

-

100 000

100 000

-

-

-

-

-

-

100 000

-

2. Zakupy inwestycyjne-komputer

2005

27 341

-

27 341

27 341

-

-

-

-

-

-

27 341

-

3. Wykonanie Regionalnej Izby Tradycji w Kruszewie – etap I

2005

118 165

-

9 516

2 756

-

-

-

6 760

-

-

9 516

108 649

Razem

39 916 859

803 564

5 173 954

3 535 082

-

200 000

-

1 247 924

190 948

185 866

5 359 820

33 753 475


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXII/215/05

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 29 grudnia 2005 r.

objaśnienia

Zwiększono plan dochodów o kwotę 64 782 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 19.12.2005 r. Nr STS-4820-37g/2005.

Powyższą kwotę przeznaczono na wyposażenie hali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym w Choroszczy.

Zwiększono dochody ponadplanowe z tytułu otrzymanej dotacji z tytułu zastosowania ulgi ustawowej w podatku od nieruchomości w zakładach pracy chronionej w wysokości 100 920 zł i przeznaczono na:

- zwiększenie udziałów dla Podlaskiej Izby Rolniczej z podatku rolnego – 270 zł

- budowę chodnika w Barszczewie – 13 250 zł

- bieżące wydatki w utrzymaniu dróg gminnych – 11 100 zł

- dopłat do przedszkoli w białymstoku – 3 100 zł

- wyposażenie hali sportowej – 50 800 zł

- wykonanie dokumentacji na kanalizację sanitarną w Kol. Porosły, Porosły, krupniki – 5 600 zł

- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Niewodnickiej i Wodociągowej w Klepaczach – 15 800 zł

- bieżące wydatki sportowe L:ZS – 1 000 zł

Dochody własne: - zwiększono dochody i wydatki na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Choroszczy.

UCHWAŁA NR XXII/216/05

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 182 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457), art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189
poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703, z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565, Nr 180, poz. 1495) uchwala się co nastepuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/200/05 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§2a. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

UCHWAŁA NR XXII/217/05

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 64, poz. 593, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz.1457), art.5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873,z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462) uchwala się,
co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006,
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Załącznik

do Uchwały Nr XXII/217/05

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 29.12.2005 r.

Program współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006 .

Wstęp.

Program współpracy reguluje priorytety w działaniach Gminy Choroszcz na rok 2006, do których zaprasza organizacje pozarządowe.

Aktywna działalność podmiotów zwanych organizacjami pozarządowymi jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego oraz czynnikiem pobudzającym do działań społeczność lokalną.

Rozwijając aktywność obywatelską organizacje te przyczyniają się do zainteresowania się życiem miasta i gminy jej mieszkańców a także rozwiązywania wspólnych problemów w ramach posiadanych kompetencji władz gminy.

Prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami jest jednym z czynników efektywnego zarządzania gminą w tym również skutecznego wykorzystania środków dla jej rozwoju.

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Ilekroć w niniejszym programie mowa jest o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.);

2) Gminie- należy przez to rozumieć gminę Choroszcz;

3) organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, jak również podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

4) Programie – należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2006.

§ 2. Przedmiotem współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:

1) realizacja zadań gminy określonych w ustawach;

2) konsultacje społeczne aktów prawa miejscowego;

3) zwiększenie skuteczności działań podejmowanych w kierunku zaspokajania potrzeb lokalnych;

4) promocja gminy otwartej na inicjatywy społeczności lokalnej.

§ 3. Podmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego są:

1) organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne na terenie gminy lub dla jej mieszkańców;

2) Rada Miejska w Choroszczy – w zakresie wytyczania głównych kierunków współpracy
z organizacjami pozarządowymi;

3) Burmistrz Choroszczy – w zakresie realizacji polityki współpracy z organizacjami pozarządowymi;

4) właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Choroszczy oraz podległe jednostki organizacyjne.

§ 4. Program współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006 ma na celu:

1) kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną, a organizacjami pozarządowymi;

2) wspieranie integracji podmiotów pozarządowych i samorządowych realizujących wspólne cele;

3) realizacja zapisów Strategii Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Choroszcz;

4) umacnianie w świadomości społecznej poczucia współtworzenia i współodpowiedzialności za społeczność lokalną, za realizacje ich potrzeb i rozbudowę zasobów lokalnych, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w oparciu o wszystkie grupy wiekowe: seniorów, dorosłych, młodzież i dzieci;

5) promowanie aktywności społecznej, w tym działań woluntarystycznych.

Rozdział II. Obszary współpracy.

§ 5. 1. Obszar współpracy Gminy oraz organizacji obejmuje w szczególności sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

2. Ustala się następujące priorytetowe obszary, na których może odbywać się współdziałanie w roku 2006:

1) w zakresie dialogu społecznego, poprawy infrastruktury organizacji i usprawniania form współpracy z organizacjami pozarządowymi:

a) dalsze ujednolicanie systemu udzielania dotacji zgodnie z ustawą,

b) utworzenie na stronie internetowej Gminy serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządowych.

2) w zakresie polityki społecznej:

a) kreowanie aktywnej polityki integracji zawodowej i społecznej,

b) zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańcom Gminy,

c) zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia,

d) wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,

e) działanie socjalno – pomocowe na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

f) rehabilitacja i integracja społeczna osób w podeszłym wieku,

g) działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu Gminy,

h) upowszechnianie informacji przydatnych dla osób niepełnosprawnych,

i) przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez profilaktykę, terapię, rehabilitację oraz promowanie programów przeciwdziałających przemocy w rodzinie,

j) współpraca związana z realizacją Narodowego Programu Zdrowia,

k) zapobieganie i zwalczanie AIDS,

l) zwalczanie narkomanii,

m) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym
z problemem alkoholowym,

n) prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z grup ryzyka,

o) promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym,

p) prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie obejmującym w szczególności domową profilaktykę zachowań ryzykownych,

q) organizowanie treningów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu
i współuzależnionych, które ukończyły terapię podstawową,

r) prowadzenie poradnictwa telefonicznego w zakresie problemów alkoholowych i przemocy domowej,

s) zaktywizowanie społeczności osób starszych oraz aktywizowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz ludzi starszych,

t) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,

3) w zakresie opieki nad miejscami pamięci narodowej i współdziałania z organizacjami kombatanckimi:

a) współpraca z organizacjami i środowiskami kombatanckimi w zakresie opieki nad miejscami pamięci narodowej,

b) wspólne obchodzenie uroczystości narodowych obchodzonych w Gminie,

4) w zakresie wspierania przedsiębiorczości:

a) współpraca z organizacjami, w których Burmistrz Choroszczy jest jednym z organów założycielskich:

b) wspieranie procesów restrukturyzacyjnych gospodarki w regionie, wspieranie sektora małego i średniego przedsiębiorstwa, rozwój współpracy międzyregionalnej
i międzynarodowej w odniesieniu do Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

c) opracowanie dokumentów programowych Gminy: aktualizacja Strategii i Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Choroszcz,

5) w zakresie kultury:

a) promowanie działań i osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz dokonań mieszkańców gminy, którzy przyczynili się do rozwoju społeczno – kulturalnego miasta i gminy,

b) wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,

c) wspieranie działań na rzecz ochrony dóbr kultury,

d) współpraca przy realizacji wspólnych projektów i imprez z zakresu kultury i sztuki,

6) w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego:

a) promocja sprawdzonych programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym,

b) upowszechnienie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa w szkołach poprzez kursy i organizowanie imprez sportowych o charakterze obronnym,

c) zdobywanie profilaktycznych umiejętności niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej,

7) w zakresie ochrony środowiska:

a) edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych,

b) urządzanie terenów zieleni,

c) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami,

8) w zakresie edukacji:

a) wspieranie działań artystycznych dzieci i młodzieży,

b) promowanie działań ukazujących wiedzę i umiejętności dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach,

c) współpraca z polskimi szkołami na wschodzie i w krajach Unii Europejskiej,

d) zapewnienie edukacji i terapii dzieci z cechami autyzmu, poprzez działania zmierzające do integracji ze społecznością lokalną,

e) organizacja aktywnego wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży,

f) wspieranie działań artystycznych i edukacyjnych seniorów,

g) w zakresie kultury fizycznej i sportu:

h) rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w organizowanych formach szkolenia sportowego,

i) propagowanie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia poprzez organizację imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych,

j) rozwijanie aktywności ruchowej i integracji osób niepełnosprawnych,

k) integracja ze środowiskami sportowymi i turystycznymi krajów europejskich,

l) organizacja imprez sportowych o charakterze profilaktycznym.

Rozdział III. Zasady Współpracy.

§ 6. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy
i pozafinansowy.

§ 7. 1. Zlecanie realizacji zadań Gminy organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, o których stanowi Program, uznane za priorytetowe i wyłonione po przeprowadzeniu otwartego konkursu, chyba że przepisy szczególne przewidują odrębny tryb postępowania,
z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W sytuacji wystąpienia uzasadnionych potrzeb lokalnych burmistrz Choroszczy może określić w ciągu roku kolejne zadania i ogłosić otarte konkursy na ich realizację przez organizacje, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne i przemawiają za nim względy natury funkcjonalnej.

§ 8. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom może nastąpić w formach przewidzianych w ustawie lub odrębnych przepisach.

Rozdział IV. Formy współpracy.

§ 9. Finansowe formy współpracy opierają się głównie na zleceniu organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.

§ 10. Pozafinansowe formy współpracy obejmują następujące formy:

1) prowadzenie lokalnej bazy danych o organizacjach w mieście i gminie Choroszcz;

2) wzajemną wymianę informacji w zakresie planowanych kierunkach działalności
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;

3) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji;

4) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z zewnętrznych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej;

5) udział organizacji w działaniach programowych Gminy, w tym w miarę potrzeby tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;

6) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka dotyczy Programu;

7) wymiana doświadczeń poprzez współorganizowanie seminariów, konferencji i szkoleń;

8) możliwość korzystania z infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy;

9) współdziałanie w procedurze przyznawania nagród Burmistrza Choroszczy w dziedzinie kultury fizycznej;

Rozdział V. Postanowienia końcowe.

§ 11. Organizacja, w zakresie otrzymywania środków publicznych z budżetu Gminy jest zobowiązana do zamieszczania na swoich materiałach informacji o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę.

§ 12. Gmina może określić standardy realizacji zadań oraz stawki wynagrodzeń realizatorów zadań opłacanych ze środków Gminy.

§ 13. Środki finansowe na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe ujęte są i są uzależnione od budżetu Gminy na 2006 rok.

§ 14. Przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych zgłaszają merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

§ 15. Program współpracy oceniany będzie w końcu roku przez Radę Miejską na podstawie sprawozdania składanego przez Burmistrza Choroszczy.

UCHWAŁA Nr XXII/218/05

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457)
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r.
Nr 94, poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272,
Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875; z 2002 r. Nr 200,
poz. 1680; z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164. poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 484)
art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200,
poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953,
Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484)
oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682; z 2002 r. Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143,
poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr II/22/02 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie określenia wzorów informacji o gruntach i lasach oraz nieruchomościach i obiektach budowlanych, a także deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości /Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 1, poz. 25/.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXII/218/05

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 29 grudnia 2005 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

.......................................................................................................


INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO1

2. Rok

............................


na

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 1993 r., Nr 94, poz. 431 ze zm.), ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682).

Składający:

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Miejsce składania: Burmistrz właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów, budynków, budowli.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

2. Burmistrz Choroszczy

Adres: Choroszcz, ul. Dominikańska 2

B. DANE IDENTYFIKACYJNE

3. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję)

1. właściciel

2. współwłaściciel

3. posiadacz samoistny

4. współposiadacz samoistny

5. użytkownik wieczysty

6. współużytkownik wieczysty

7. posiadacz

8. współposiadasz

4. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

5. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

6.Nazwisko

7. Pierwsze imię

8. Data urodzenia

7. Imię ojca, matki

8. Numer Pesel/ REGON

9. Telefon

10. Kraj

11. Województwo

12 Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu/ Numer lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA LUB ZMIANY INFORMACJI

.......................................................................................................................................................................................................................

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

1. związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

...................,......... m2

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

...........,.................. ha

3. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

.....................,........ m2

4. pozostałe grunty

.....................,........ m2

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny, i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a mniejszą niż 1,40 m, pomija się)

BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach)

1. mieszkalnych

......................,........ m2

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: w części budynków mieszkalnych/w budynkach pozostałych1

......................,........ m2

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

.....................,........ m2

4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

.....................,........ m2

5. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

.....................,........ m2

6. pozostałych, innych niż wymienione

............ ... .,....... m2

D.3 BUDOWLE - według wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7

.............. ............zł

E. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH

1. budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej

.....................,........ m2

2. inne (podać rodzaj, powierzchnię gruntów, budynków, budowli zwolnionych oraz przepis prawa z którego wynika zwolnienie)

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

........................................

.........................................

........................................

II. PODATEK ROLNY

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

Klasy użytków wynikające z

ewidencji gruntów

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

Orne

Sady

Użytki zielone

Rolne zabudowane

Zadrzewione i zakrzewione

Ogółem ha

I

II

III

x

x

........,.........

........,.........

........,.........

Iii

........,.........

........,.........

x

........,.........

........,.........

Iii

........,.........

........,.........

x

........,.........

........,.........

IV

........,.........

........,.........

........,.........

........,.........

........,.........

IVa

........,.........

........,.........

x

........,.........

........,.........

IVb

........,.........

........,.........

x

........,.........

........,.........

V

........,.........

........,.........

........,.........

........,.........

........,.........

VI

........,.........

........,.........

........,.........

........,.........

........,.........

VIz

........,.........

........,.........

........,.........

........,.........

........,.........

Razem

........,.........

........,.........

........,.........

........,.........

........,.........

........,.........

Grunty pod stawami:

- zarybione /czym/ ........................................................................................

........,.........

- nie zarybione

........,.........

Rowy

........,.........

RAZEM

........,.........

G. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH W PODATKU ROLNYM

(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z którego wynika zwolnienie)

H. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW

1. z tytułu nabycia lub przyjęcia w zagospodarowanie gruntów

........,.........

2. inwestycyjne

........,.........

3. inne

........,.........

Razem

........,.........

III. PODATEK LEŚNY

I. POWIERZCHNIA LASU (w ha fizycznych)

Rok zasadzenia

(samosiewu)

- wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

........,.........

………….

- zwolniona od podatku leśnego w tym:

a) lasy z drzewostanem do 40 lat

........,.........

..................

b) inne (podać rodzaj, powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

........,.........

........,.........

..................

..................

- podlegająca opodatkowaniu (z drzewostanem 40 lat i więcej)

….....,.……

..................

W tym: lasy ochronne oraz lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

…….,…….

..................

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

19. Imię

20. Nazwisko

21. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

22. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

23. Uwagi organu podatkowego

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

24. Identyfikator przyjmującego formularz

.............................................................................................................

25. Data i podpis przyjmującego formularz

1 niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXII/218/05

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 29 grudnia 2005 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

.......................................................................................................


DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

2. Rok

............................


na

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będącymi właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Formularz składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów, budynków i ich części lub budowli i ich części z ww. podmiotami.

Termin składania:

Osoby fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze z osobami prawnymi, bądź innymi jednostkami), osoby prawne, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa leśnego Lasy Państwowe do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego a osoby fizyczne w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Miejsce składania: Burmistrz właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów, budynków, budowli.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Burmistrz Choroszczy

Adres: Choroszcz, ul. Dominikańska 2

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję

1. osoba fizyczna

2. osoba prawna

3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycje)

1. właściciel

2. współwłaściciel

3. posiadacz samoistny

4. współposiadacz samoistny

5. użytkownik wieczysty

6. współużytkownik wieczysty

7. posiadacz

8. współposiadacz

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

9. Nazwa skrócona / imię ojca, imię matki**

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję)

1. deklaracja roczna

2. korekta deklaracji rocznej

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania

Stawka podatku

Kwota podatku

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

1. związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

18.

................m2

19

.............,.....

20.

.............

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

21.

.................ha

22.

..............,....

23.

.............

3. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

25.

................ m2

26.

..............,....

27.

.............

4. pozostałe grunty

27.

................ m2

28.

..............,....

29.

..............,....

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

1. mieszkalnych

30.

.....................m2

31.

..................,.....

32.

...............,.......

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem

33.

..................... m2

34.

.................,......

35.

...............,........

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

36.

..................... m2

37.

.................,......

38.

...............,........

4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

39.

..................... m2

40.

.................,......

41.

...............,........

5. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego

45.

..................... m2

46.

.................,......

47.

...............,........

6. pozostałych

48.

..................... m2

49.

.................,......

50.

...............,........

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny, i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a mniejszą niż 1,40 m, pomija się). Budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach)

D.3 BUDOWLE

1. budowle

(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

51.

................,....... ..

52.

2%

53.

.............

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku

Suma kwot z kol. D

54.

.............

F. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnie, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

55. Imię

56. Nazwisko

57. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

58. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

59. Uwagi organu podatkowego

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

60. Identyfikator przyjmującego formularz

................................................................................................................................................................................................................

60. Podpis przyjmującego formularz

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r. Nr 36. poz. 161 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXII/218/05

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 29 grudnia 2005 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

.......................................................................................................


DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

2. Rok

............................


na

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 1993 r., Nr 94, poz. 431 ze zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będącymi właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Formularz składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów, budynków i ich części lub budowli i ich części z ww. podmiotami.

Termin składania:

Osoby fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze z osobami prawnymi, bądź innymi jednostkami), osoby prawne, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także spółki nie mające osobowości prawnej do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego a osoby fizyczne w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Miejsce składania: Burmistrz właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Burmistrz Choroszczy

Adres: Choroszcz, ul. Dominikańska 2

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję)

1. osoba fizyczna

2. osoba prawna

3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję)

1. właściciel

2. współwłaściciel

3. posiadacz samoistny

4. współposiadacz samoistny

5. użytkownik wieczysty

6. współużytkownik wieczysty

7. posiadacz

8. współposiadacz

6. Miejsce/a (adresy) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję)

1. deklaracja roczna

2. korekta deklaracji rocznej

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

Klasy

użytków

wynikające z ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

Liczba hektarów

przelicze-

niowych

Stawka z 1 hektara (przelicze-

niowego lub fizycznego)

w zł,gr

Wymiar podatku rolnego w zł

Ogółem

nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe

Podlegające przeliczeniu na hektary przeliczeniowe

Pod działami specjalnymi

Inne grunty

1

2

3

4

5

6

7

8

Grunty orne

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

VIz

Sady

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

VIz

Użytki zielone

I

II

III

IV

V

VI

VIz

Grunty rolne zabudowane

I

II

IIIa

III

IIIb

IVa

IV

IVb

V

VI

VIz