Uchwały z XX Sesji Rady Miejskiej z 20.10.2005

Uchwała nr XX/193/05

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 20 października 2005 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I-wsze półrocze 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) uchwala się,
co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację Burmistrza Choroszczy o przebiegu wykonania budżetu za
I-wsze półrocze 2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Informacja dostępna pod hasłem „Zarządzenia Burmistrza – 28/05”

UCHWAŁA NR XX/194/05

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 20 października 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) d) e) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; z 2004 r. nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703; z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz.565) – uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków obejmujących zmianę dotacji:

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 292 013 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 2440 – 25 000 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 6299 – 225 000 zł

dz. 600rozdz. 60016 § 6339 – 32 000 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 2700 – 3 000 zł

dz. 854 rozdz. 85415 § 2708 – 1 013 zł

dz. 921 rozdz. 92116 § 2020 – 6 000 zł

2) Zwiększa się plan wydatków budzetowych o kwotę 292 013 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 – 25 000 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – 166 120 zł (ul. Szpitalna)

dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – 77 880 zł (układ komunikacyjny)

dz. 801 rozdz. 80101 § 4170 – 1 500 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 – 1 000 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 – 500 zł

dz. 854 rozdz. 85415 § 3248 – 1 013 zł

dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 – 13 000 zł

dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 – 6 000 zł

3) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 349 593 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 6292 – 737 593 zł

dz. 801 rozdz. 80110 § 6292 – 612 000 zł

4) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 349 593 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 6052 – 737 593 zł

dz. 801 rozdz. 80110 § 6052 – 612 000 zł

§ 2. Wprowadzić zmianę w planie wydatków budzetowych

1) Zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 107 595 zł,

dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – 107 595 zł

w tym:

- rezerwa celowa na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągów – 7 320 zł

- rezerwa celowa na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg gminnych ­– 100 275 zł

2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 12 000 zł

dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 – 7 000 zł – modernizacja kotłowni

dz. 921 rozdz. 92116 § 6220 – 5 000 zł

3) Zwiększa się plan wydatków budzetowych o kwotę 119 595 zł

dz. 010 rozdz. 01095 § 6050 – 5 200 zł

dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 – 100 275 zł

dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 – 7 000 zł (kanalizacja sanitarna Zastawie II i III)

dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 – 2 120 zł

dz. 921 rozdz. 92114 § 2480 – 5 000 zł

4) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 949 000 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – 699 000 zł

dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 – 250 000 zł

5) W planie wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – 99 502 zł przeznaczonych na przebudowę drogi Krupniki – Klepacze – I etap zmniejszyć o kwotę 64 007 zł
i przeznaczyć na wykonanie dokumentacji na:

- przebudowę ul. Kolejowej w Klepaczach

dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 – 16 000 zł

- przebudowę układu komunikacyjnego m. Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi: ul. Powstania Styczniowego, ul. Ogrodowa, droga Dzikie - Kol. Dzikie

dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – 48 007 zł

6) W planie wydatków inwestycyjnych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 przeznaczonych na zadania:

- ul. Ogrodowa I etap – 37 500 zł

- ul. Powstania Styczniowego – 270 000 zł

- droga Dzikie – Kol. Dzikie I etap – 2 400 zł

zmienia się na zadanie p.n. przebudowa układu komunikacyjnego m. Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi: ul. Powstania Styczniowego, ul. Ogrodowa, droga Dzikie – Kol. Dzikie

dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – 309 900 zł

§ 3. Wprowadzić zmianę w planie dochodów i wydatków obejmujących zmiane dochodów ponadplanowych

1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 60 231 zł

dz. 600 rozdz. 60014 § 0970 – 11 856 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 0690 – 5 551 zł

dz. 700 rozdz. 70005 § 0690 – 2 582 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 – 4 220 zł

dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 – 2 022 zł

dz. 900 rozdz. 90095 § 0970 – 34 000 zł

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 231 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 6610 – 10 000 zł

dz. 758 rozdz. 75814 § 2940 – 42 504 zł

dz. 758 rozdz. 75814 § 4580 – 90 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 – 4 220 zł

dz. 851 rozdz. 85195 § 4210 – 1 000 zł

dz. 926 rozdz. 92601 § 4260 – 2 417 zł

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na realizację w 2005 r. po wprowadzonych zmianach stanowi Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na 2005 r. po wprowadzonych zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów – 19 021 623 zł

- plan wydatków – 19 970 623 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 949 000 zł stanowi planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Romuald Szydłowski


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XX/194/05

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 20 października 2005 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ W 2005 ROKU

w zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego

i jego realizacji

Rok rozp. zadań

zakoń.

Wartość kosztor. zadań

Dotych. ponies. wydatki

Środki wynikaja- ce z planów na

2005 rok

W tym

Wykonanie systemem gospod. Przez ZECWiK

Ogółem Środki na inwestycje

Wydatki do poniesienia po 2005 r.

środki wł. Budżet

śr.

z

f. cel.

dot. bezw.

kredyt pożyczka

Inne środki do pozyskania

Środki UE

Inne źródła

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I. ZADANIA KONTYNUOWANE

1. Hala sportowa przy gimnazjum

2002

2007

3 443 700

583 920

700 000

500 000

-

200 000

-

-

-

-

700 000

2 159 780

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego

2004

2005

386 600

84 016

193 500

193 500

-

-

-

-

-

-

193 500

109 084

3. Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej

- I etap

2004

2007

12 500 000

100 567

158 000

158 000

-

-

-

-

-

-

158 000

12 241 433

4. Kanalizacja sanitarna w ul. Zastawie II i III w Choroszczy – I etap

2004

2006

1 092 920

17 229

15 500

15 500

-

-

-

-

-

-

15 500

1 060 191

5. Wodociąg Krupniki –Oliszki oraz na os. Wichrowe Wzgórza - I etap

2004

2006

514 315

17 832

69 276

69 276

-

-

-

-

-

185 866

255 142

241 341

w tym:

a) wodociąg na os. Wichrowe Wzgórza

2004

2005

96 484

4 675

23 120

23 120

-

-

-

-

-

68 689

91 809

-

b) wodociąg Krupniki - Oliszki

2004

2005

417 831

13 157

46 156

46 156

-

-

-

-

-

117 177

163 333

241 341

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 6266 Krupniki - Klepacze - I etap

2004

2005

1 562 275

-

35 495

35 495

-

-

-

-

-

-

35 495

1 526 780

7. Dodatkowe przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Niewodnickiej i Wodociągowej w Klepaczach

2005

54 000

-

54 000

54 000

-

-

-

-

-

-

54 000

-

II ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE

1. Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolejowej w Klepaczach

2005

16 000

-

16 000

16 000

-

-

-

-

-

-

16 000

-

2. Przebudowa układu komunikacyjnego m. Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi – etap I: ul. Powstania Styczniowego, ul. Ogrodowa, droga Dzikie – Kol. Dzikie

2005

2006

5 218 969

-

2 566 899

1 134 787

-

-

-

1 2 41 164

190 948

-

2 566 899

2 652 070

3. Przebudowa ul. Szpitalnej w Choroszczy

2005

2005

196 120

-

196 120

196 120

-

-

-

-

-

-

196 120

-

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki

2005

340 275

-

340 275

340 275

-

-

-

-

-

-

340 275

-

5. Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie sali gimnastycznej i kompleksu świetlicowo-żywieniowego przy Publicznym Gimnazjum w Choroszczy

2005

2006

1 512 729

-

108 000

108 000

-

-

-

-

-

-

108 000

1 404 729

6. Kanalizacja sanitarna w ul. Zastawie I w Choroszczy

2005

2005

8 200

-

8 200

8 200

-

-

-

-

-

-

8 200

-

7. Wykonanie dokumentacji na kanalizację sanitarną w ul. Al. Niepodległości,
ul. Mickiewicza i os. Nowosiółki w Choroszczy

2005

53 000

-

53 000

53 000

-

-

-

-

-

-

53 000

-

8. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w mieście Białystok, gminie Juchnowiec Kościelny i gminie Choroszcz-wtórnik i dokumentacja dla miejscowości Klepacze, Krupniki, Porosły i Kol. Porosły

2005

2008

12 500 000

-

135 000

135 000

-

-

-

-

-

-

135 000

12 365 000

9. Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Powstania Styczniowego

2005

250 000

-

250 000

250 000

-

-

-

-

-

-

250 000

-

III INNE

1. Wykup gruntów

2005

100 000

-

100 000

100 000

-

-

-

-

-

-

100 000

-

2. Zakupy inwestycyjne-komputer

2005

22 185

-

22 185

22 185

-

-

-

-

-

-

22 185

-

3. Wykonanie Regionalnej Izby Tradycji w Kruszewie – etap I

2005

118 165

-

9 516

2 756

-

-

-

6 760

-

-

9 516

108 649

Razem

39 889 453

803 564

5 030 966

3 388 594

-

200 000

-

1 247 924

190 948

185 866

5 216 832

33 869 057

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Romuald Szydłowski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XX/194/05

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 20 października 2005 r.

dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na 2005 r.

w zł.

Nazwa zadania

Wartości kosztorysu

Dotychczasowe poniesione wydatki przez Urząd Miejski

Planowane wydatki na

2005 r.

Źródło finansowania

Wpłaty z tytułu zawartych umów i porozumień

Środki własne

Kredyty i pożyczki

Inne

1. Dofinansowanie zakupu środków transportu, materiałów, wyposażenia, napraw sprzętu dla Miasta B-stok z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

-

15 000

20 000

20 000

-

-

-

2. Opracowanie studium wykonalności do projektu na kanalizację sanitarną w ramach porozumienia z miastem Białystok, gminami Choroszcz, Zabłudów i Juchnowiec Kościelny-inwestor gmina Białystok

-

-

10 000

10 000

-

-

-

3. Opracowanie projektu granic aglomeracji – inwestor gmina Białystok

-

-

2 440

2 440

-

-

-

4. Przyjęcie do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania-przedszkole

-

-

26 700

26 700

-

-

-

5. Współfinansowanie projektu p.n. „Efektywne wykorzystanie środków pomocowych UE przez Gminy Euroregionu Niemen „ – wspólna realizacja z miastem Białystok

-

-

10 000

10 000

-

-

-

Ogółem

-

15 000

69 140

69 140

-

-

-

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Romuald Szydłowski


Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XX/194/05

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 20 października 2005 r.

objaŚnienia

Zwiększenia planu dochodów w zakresie otrzymanej dotacji dokonano na podstawie:

1) Umowy Nr WOD.3041 – 72/2005 zawartej w dn. 05.05.2005 r. z Województwem Podlaskim o przekazanie dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej na terenie wsi Barszczewo – 25 000 zł

2) Umowy Nr 30/05/IM z dnia 13.07.2005 r. zawartą z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Warszawie w sprawie przyznania środków finansowych dla Szkoły Podstawowej w Kruszewie w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych młodzieży gimnazjalnej ze środowisk wiejskich „Janko Muzykant” na realizację zadania „Letnie Divertimento” – 3 000 zł

3) Umowy Nr Z/2.20/II/2.2.1/48/05/U/48/05 zawartej z Samorządem Województwa Podlaskiego o dofinansowanie Projektu: „Program stypendialny dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Gminę Choroszcz” Nr Z/2.20/II/2.2/48/05 – 3831,52 zł i Aneksu Nr 4/ do umowy z dnia 26.11.2004 r. o Nr Z/2.20/II/2.21/21/04/U/21/04 w sprawie zmniejszenia dotacji o kwotę 2 818,16 zł

4) Porozumienie Nr 4170 z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach programu operacyjnego „PROMOCJA CZYTELNICTWA” z przeznaczeniem na zakup promocji wydawniczych – 6 000 zł.

Zwiększenia planu wydatków dokonano zgodnie z zawartymi dyspozycjami w w/w umowach.

5) Umowa Nr Z/2.20/III/3.2/212/04/U/23/05 zawartej z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie Projektu Z/2.20/III/3.2/212/04 Modernizacja ul. Akacjowej w Choroszczy w wysokości 257 000 zł

Zadanie zostało wykonane i opłacone w 2004 r. a przyznaną dotację przeznacza się na:

- Przebudowę ul. Szpitalnej w Choroszczy – 166 120 zł

- Przebudowa układu komunikacyjnego – 77 880 zł

- Wykonanie dokumentacji na kanalizację sanitarną w ul. Al. Niepodległości, ul. Mickiewicza i os. Nowosiółki – 13 000 zł

Zmniejszono dochody z tytułu planowanej dotacji na:

1) Przebudowę ul. Szpitalnej – 170 000 zł ponieważ zadanie zostało zrealizowane
i opłacono ze środków własnych

2) Przebudowę drogi Krupniki- Klepacze – 243 605 zł ponieważ zrezygnowano z I etapu budowy ze względu na wysokie ceny przetargowe

3) Zagospodarowania terenu i wyposażenie Sali gimnastycznej – 612 000 zł – z uwagi na brak środków pieniężnych w województwie

4) Przebudowy układu komunikacyjnego 323 988 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem o dotacje

Z rezerwy celowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągów przeniesiono kwotę
5 200 zł na zwiększenie wydatków inwestycyjnych na budowę wodociągu we wsi Krupniki – Oliszki oraz 2 120 zł na budowę wodociągu na os. Wichrowe Wzgórze.

Rezerwę celową na przebudowę i bieżące utrzymanie dróg gminnych przeniesiono na przebudowę drogi Barszczewo – Ogrodniki w kwocie 100 275 zł.

Zmniejszono wydatki na modernizację kotłowni w wys. 7 000 zł i przeznaczono na wykonanie dokumentacji na kanalizację sanitarną w ul. Zastawie II i III.

Zmniejszono plan wydatków na realizację projektu „Biblioteki Publiczne, Internet-Informacje-Społeczeństwo” o kwotę 5 000 zł i przeznaczono na zwiększenie dotacji dla MGCK w Choroszczy z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych.

Zwiększono wydatki inwestycyjne na przebudowę układu komunikacyjnego w wysokości 699 000 zł i na przebudowę oświetlenia ulicznego w wysokości 250 000 zł. Na pokrycie powyższych wydatków zamierza się zaciągnąć kredyt długoterminowy.

Zwiększono o kwotę 60 231 zł dochody ponadplanowe uzyskania z tytułu:

- zwrot niewykorzystanej dotacji w 2004 r. przekazanej na przebudowę drogi powiatowej Choroszcz-Czaplino – 11 856 zł

- Opłat za zajęcie pasa drogowego – 5 551 zł

- Sprzedaży wyciętych drzew w Szkole Podstawowej w Złotorii – 4 220 zł

- Opłaty produktowej – 2 022 zł

- Opłat partycypacyjnych w budowie kanalizacji sanitarnej – 34 000 zł

- Opłaty adiacenckiej – 2 582 zł

Powyższe środki pieniężne zostały przeznaczone na:

- Przekazanie dotacji dla Miasta Białystok z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Efektywne wykorzystanie środków pomocowych UE przez Gminy Euroregionu Niemen” – 10 000 zł

- Ochronę zdrowia, zakup sprzętu medycznego do rehabilitacji – 1 000 zł

- Nawadnianie boisk sportowych – 2 417 zł

- Zakup kserokopiarki i materiałów do remontu dla Szkoły Podstawowej w Złotorii – 4 220 zł

- Zwrot subwencji za lata ubiegłe – 42 504 i odsetki 90 zł

uchwała Nr XX/195/05

rady miejskiej w choroszczy

z dnia 20 października 2005r.

w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 110 ust. 2 i art. 112 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593, Nr 99, poz. 1001,
Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175,
poz. 1462) w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732) uchwala się,
co następuje:

§ 1. W statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVI/236/2002 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 listopada 2001r
w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej (Dz. U. Woj. Podl. Nr 63, poz. 1513) zmienionej uchwałą Nr VII/74/03 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia
18 września 2003r w sprawie zmiany w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy (Dz. U. Woj. Podl. Nr 106, poz. 1961) zmienionej uchwałą Nr XIII/134/04 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 września 2004r w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy (Dz. U. Woj. Podl. Nr 149, poz. 1970) w § 9 po pkt.5 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:

„6) zadania wynikające z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej związane z przyznawaniem i wypłatą zaliczek alimentacyjnych.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

UCHWAŁA Nr XX/196/05

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 20 października 2005 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki procentowe opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania z udziałem środków Gminy Choroszcz urządzeń infrastruktury technicznej w następujących wysokościach:

1) 5% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem lub modernizacją drogi, a wartością jaką ma nieruchomość po jej wybudowaniu;

2) 10% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń wodociągowych, a wartością jaką ma nieruchomość po ich wybudowaniu;

3) 15% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń kanalizacyjnych, a wartością jaką ma nieruchomość po ich wybudowaniu;

4) 15% różnicy między wartośćią jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń gazociągowych, a wartością jaką ma nieruchomośc po ich wybudowaniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

UCHWAŁA NR XX/197/05

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 20 października 2005 r.

w sprawie podjęcia współdziałania przez Gminę Choroszcz z Gminą Dobrzyniewo Duże
w zakresie budowy drogi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na podjęcie współdziałania w zakresie prowadzenia przez Gminę Dobrzyniewo Duże zadań publicznych polegającego na wybudowaniu drogi przebiegającej przez teren Gminy Dobrzyniewo Duże (Fasty, ul. Łyskowska – 1100 mb) oraz teren Gminy Choroszcz (około 950 mb).

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Choroszczy do zawarcia porozumienia z Gminą Dobrzyniewo Duże w sprawie realizacji powierzonych zadań z uwzglednieniem poniższych zasad:

1) projektowana inwestycja będzie realizowana tylko pod warunkiem uzyskania na ten cel funduszy zewnętrznych w wysokości nie mniejszych niż 75% jej wartości;

2) koszty realizacji inwestycji pokrywane będą przez Gminę Choroszcz w wysokości kosztów odcinka drogi przebiegającej przez teren Gminy Choroszcz;

3) koszty dokumentacji – projektu podzielone będą proporcjonalnie do długości budowanych odcinków drogi na obszarze gmin zawierających porozumienie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

UCHWAŁA Nr XX/198/05

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZ

z dnia 20 października 2005 r.

w sprawie zmiany wieloletnich programów inwestycyjnych oraz limitów wydatków na ich realizację.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457), art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz.874, Nr 166
poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264,
Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64,
poz. 565) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku do uchwały Nr XIX/163/05 Rady Miejskiej
w Choroszczy z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie ustalenia wieloletnich programów inwestycyjnych oraz limitów wydatków na ich realizację, zmienionych uchwałami o numerach: XVIII/180/05 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 kwietnia 2005 r. oraz XIX/184/05 z dnia
4 lipca 2005 r. w sprawie zmiany ustalenia wieloletnich programów inwestycyjnych oraz limitów wydatków na ich realizację – zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

UCHWAŁA Nr XX/199/05

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 20 października 2005 r.

w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Choroszcz na lata 2004 – 2006
i przyjęcia jego jednolitego tekstu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2000 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w pkt. III.3.a (tabeli 36 i tabeli 37) - „Zadania podokres 2004-2006” uwidocznionym w załączniku do uchwały Nr XII/121/04 Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Choroszcz na lata 2004 – 2006.

§ 2. Wprowadza się zmiany w pkt. IV.1 (tabeli 40) - „Plan finansowy na lata 2004-2006 źródła finansowania” uwidocznionym w załączniku do uchwały Nr XII/121/04 Rady Miejskiej
w Choroszczy z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Choroszcz na lata 2004 – 2006.

§ 3. Przyjmuje się tekst jednolity Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Choroszcz na lata 2004-2006 z perspektywą realizacji do 2013r. uwzględniający zmiany wymienione w §1 - §5 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Plan dostępny pod hasłem „Zamierzenia, programy oraz ich realizacja

uchwała nr XX/200/05

rady miejskiej w choroszczy

z dnia 20 października 2005 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 182, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611,
Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123,
poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt inwestycyjny w kwocie 949 tys zł (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć zł) z przeznaczeniem na budowę dróg na terenie gminy Choroszcz.

§ 2. Kredyt, o którym mowa w § 1 będzie spłacany w latach 2006 - 2011 z dochodów własnych gminy Choroszcz określonych w budżecie gminy w latach spłaty kredytu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż Romuald Szydłowski

Uchwała Nr XX/201/05

Rady MIEJSKIEJ W CHOROSzczy

z dnia 20 października 2005 r.

w sprawie przeznaczenia do dokonania darowizny nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Klepacze Gmina Choroszcz, oznaczonych numerami geodezyjnymi 264/4, 266/14 i 580/9 na rzecz Gminy Białystok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 13 ust. 2 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 , poz.2603 , Nr 281 , poz.2782 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dokonania darowizny niruchomości składającej się z działek nr 264/4
o pow. 107 m², nr 266/14 o pow. 136 m² i nr 580/9 o pow. 596 m² położonych w obrębie geodezyjnym Klepacze gmina Choroszcz stanowiących własność Gminy Choroszcz na rzecz Gminy Białystok z przeznaczeniem na budowę ulicy.

§ 2. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel, darowizna podlega odwołaniu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami .

§ 3. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej ponosi obdarowany.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

UCHWAŁA NR XX/202/05

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 20 października 2005 r.

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457) oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne zatwierdzonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia
27 grudnia 2001r. (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 4 poz. 70) w części dotyczącej :

1) w obrębie ewidencyjnym miasta Choroszcz :

- obszar położony na południowy zachód od drogi powiatowej o Nr geod. 1533 – granice obszaru określono na załączniku Nr 1 i Nr 2,

- działka o Nr geod. 61/1 – granice obszaru określono na załączniku Nr 3;

- część działek o Nr geod. 32/2 i 33/2 – granice obszaru określono na załączniku Nr 4;

- obszar położony na północny zachód od ulicy Mickiewicza i na północny wschód od ulicy Powstania Styczniowego – granice obszaru określono na załączniku Nr 5;

- obszar położony na północny wschód od istniejącej drogi gminnej o Nr geod. 634/17 – granice obszaru określono na załączniku Nr 6;

2) w obrębie ewidencyjnym wsi Barszczewo :

- działka o Nr geod. 222/3 – granice obszaru określono na załączniku Nr 7;

3) w obrębie ewidencyjnym wsi Klepacze :

- działki o Nr geod. 516/38, 516/39 i 516/40 - granice obszaru określono na załączniku
Nr 8;

4) w obrębie ewidencyjnym wsi Krupniki:

- obszar położony na północ od drogi powiatowej o nr geodezyjnym 115 oraz obszar położony na południe od drogi powiatowej o nr geodezyjnym 115 i południowy zachód od drogi gminnej o Nr geod. 118/3 – granice obszarów określono na załączniku Nr 9;

5) w obrębie ewidencyjnym wsi Porosły :

- obszar położony pomiędzy drogą krajową Nr 8 a drogą wojewódzką oraz obszar obejmujący w obowiązującym planie miejscowym projektowaną drogę gminną
o parametrach g”D” 10/5,0 - granice obszaru określono na załączniku Nr 10;

6) w obrębie ewidencyjnym wsi Rogówek i Majątek Rogowo :

- obszar położony na północ od drogi powiatowej Nr geod. 285 na gruntach wsi Rogówek
i Majątek Rogowo - granice obszaru określono na załączniku Nr 11 i Nr 12;

7) obrębie ewidencyjnym wsi Rogówek :

- działka o Nr geod. 54 - granice obszaru określono na załączniku Nr 13;

2. Przedmiotem ustaleń planu miejscowego będą następujące elementy :

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Załączniki graficzne przedstawiające granice obszaru objętego projektem planu, stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Załączniki dostępne w Biurze Rady, pokój 21 w godzinach pracy Urzędu.

UCHWAŁA NR XX/203/05

Rady Miejskiej w CHOROSZCZY

z dnia 20 października 2005r.

w sprawie zmiany w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Choroszcz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203
Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457) i art. 90f
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz.2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 122, poz. 1020
Nr 131, poz.1091) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Choroszcz, ust. 3 w § 6 otrzymuje następujące brzemienie:

„3. Uczeń będzie przedstawiał dowody uiszczenia opłaty co miesiąc, a w przypadku, gdy suma wydatków poniesionych w danym miesiącu jest niższa od wysokości miesięcznej kwoty przyznanego stypendium, to różnica ta przechodzi na następne miesiące z możliwością jej wykorzystania do końca roku szkolnego.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2005r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

UCHWAŁA NR XX/204/05

Rady Miejskiej w CHOROSZCZY

z dnia 20 października 2005 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w roku szkolnym 2005/2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175
poz. 1457) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Gminę Choroszcz
w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Stypendia przyznawane w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Załącznik Nr 1

do Uchwały XX/204/05

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 20.10.2005 r..

Regulamin

przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Gminę Choroszcz

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Stypendia przyznawane są na podstawie wniosków złożonych przez uczniów pełnoletnich lub rodziców (prawnych opiekunów) uczniów niepełnoletnich zgodnie z niniejszym Regulaminem. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.

1. Stypendia przyznawane są przez Komisję Stypendialną, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisję na okres roku szkolnego powołuje Burmistrz Choroszczy.

3. W skład Komisji wchodzą:

1) Jerzy Ułanowicz - Burmistrz Choroszczy jako przewodniczący;

2) Piotr Paweł Dojlida – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Choroszczy;

3) Wanda Jankowska - Dyrektor Zespołu Szkół w Choroszczy;

4) Andrzej Winnicki – Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy.

4. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Choroszczy.

5. Burmistrz Choroszczy decyduje o ilości i wysokości stypendiów, przy czym maksymalna wysokość indywidualnego stypendium nie może być wyższa niż 250 zł miesięcznie.

II. Formy pomocy

§ 2. Stypendia mogą być przekazywane w następujących formach:

1) dofinansowanie przez szkołę kosztów:

a) zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji,

b) posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,

c) związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,

d) innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę,stanowiących załącznik Nr 4 do niniejszego regulaminu.

2) refundację udokumentowanych wydatków (faktura, rachunek) poniesionych wcześniej przez ucznia na cele szczegółowo określone w pkt 1 niniejszego paragrafu.

Decyzję o wyborze rodzaju świadczenia podejmują stypendyści.

III. Zasady i warunki przyznawania stypendium

§ 3. 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości lub maturą, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,

b) posiadają stałe zameldowanie na terenach zmarginalizowanych,

c) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 504 zł netto.

2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie, z zachowaniem warunku o dochodzie na osobę w rodzinie nie wyższym niż kwota określona w ust.1 lit. c.

3. W przypadku jednakowych dochodów, z zachowaniem warunku o dochodzie na osobę w rodzinie nie wyższym niż kwota określona w ust. 1 lit. c, pierwszeństwo mają uczniowie:

a) o najwyższej średniej ocen,

b) rozpoczynający naukę w szkole ponadgimnazjalnej (I klasa),

c) legitymują się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

d) z rodzin wielodzietnych,

e) sieroty i półsieroty.

4. Wyłączeni z przyznania stypendium będą uczniowie, którzy aktualnie powtarzają klasę, chyba, że wynika to z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych potwierdzonych przez dyrektora szkoły.

5. Stypendysta zobowiązany jest do zawiadomienia, w terminie 7 dni o:

a) przerwaniu nauki w szkole,

b) skreśleniu z listy uczniów,

c) zaprzestaniu spełniania kryteriów wymienionych w § 3 ust. 1.

6. Zdarzenia wymienione w ust. 5 wykluczają stypendystę z dalszego udziału
w programie.

7. W przypadku zaistnienia zdarzenia wymienionego w ust. 5 stypendium otrzymuje kolejna osoba z listy rezerwowej, ujętej w protokole komisji stypendialnej.

IV. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych

§ 4. 1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest złożenie:

1) wniosku do szkoły o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu w terminie podanym w ogłoszeniu;

2) oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materiałowej ucznia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu, udokumentowanego odpowiednimi zaświadczeniami lub oświadczeniami o dochodach;

3) dokumentu potwierdzającego miejsce stałego zameldowania

4) świadectwa szkolnego za poprzedni rok szkolny;

5) w przypadku osoby niepełnosprawnej potwierdzona za zgodność z oryginałem kopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności.

1. Szkoła sprawdza prawidłowość wniosków i przesyła imienną listę kandydatów na stypendystów, wraz z załączonymi wnioskami o przyznanie stypendium do Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

2. Stypendia przyznawane są przez Komisję stypendialną w składzie określonym w §1 ust 4.

3. Listę stypendystów zamieszcza się na:

1) tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy;

2) tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół w Choroszczy ;

3) stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Choroszczy;

4) stronie internetowej Zespołu Szkół w Choroszczy.

4. Urząd Miejski w Choroszczy zawiadamia pełnoletniego ucznia lub w przypadku jego niepełnoletności rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o przyznaniu stypendium przez przesłanie zawiadomienia stanowiącego załącznik nr 3 niniejszego regulaminu.

5. Wysokość przyznanego stypendium, okres, na jaki zostało przyznane, termin i sposób rozliczenia określi umowa zawarta z wnioskodawcą.

V. Wypłata stypendium

§ 5. 1. Wypłaty i rozliczenia stypendium dokonuje Zespół Szkół w Choroszczy.

1. Stypendium przekazywane jest w 10 ratach miesięcznych, od września do czerwca,
w wysokości maksymalnie 250 zł każda.

2. Uczeń będzie przedstawiał dowody uiszczenia opłaty co miesiąc, ale okres rozliczeniowy przyjmuje się jako kwartalny, a w przypadku, gdy suma wydatków poniesionych w danym miesiącu jest niższa od wysokości miesięcznej kwoty przyznanego stypendium, różnica ta przechodzi na następne miesiące z możliwością wykorzystanie jej do dnia zakończenia projektu.

VI. Prowadzenie obsługi programu stypendialnego

§ 6. 1. Urząd Miejski w Choroszczy przekazuje do Zespołu Szkół w Choroszczy realizację projektu wraz ze środkami finansowymi.

1. Przekazanie realizacji projektu wraz ze środkami finansowymi odbywa się na zasadzie porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Choroszczy, a dyrektorem Zespołu Szkół w Choroszczy, które określa zasady i tryb współpracy w zakresie obsługi i finansowania stypendiów.

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Gminę Choroszcz

Wniosek o przyznanie stypendium „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Informacje o uczniu ubiegającym się o stypendium

Nazwisko

Imiona

Data i miejsce urodzenia

Imiona rodziców

PESEL

NIP

Adres stałego zameldowania

Ulica, nr domu

Miejscowość, tel.

Kod pocztowy

Poczta

Powiat

Województwo

Informacje o szkole ponadgimnazjalnej

Nazwa szkoły

Typ szkoły

Klasa w r. szk. 2005/2006

Ulica, nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy, poczta

Powiat

Województwo

Tel./fax.

Oświadczam, że:

Średnia moich ocen w ostatnim roku szkolnym wyniosła................ (kserokopia świadectwa szkolnego w załączeniu),

W roku szkolnym 2005/2006 nie powtarzam klasy,

Moja rodzina składa się z ........................... osób,

Średni miesięczny dochód, na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi........... zł, słownie.................................................................................................................................. zł.

O jaki rodzaj stypendium uczeń zamierza się ubiegać – tak/nie:

Dofinansowanie przez szkołę kosztów:

Zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji..........................

Posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot............................

Zakup podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.....................

Związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej..........................

Innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę..............................

Refundacji udokumentowanych wydatków (faktura, rachunek) poniesionych wcześniej przez ucznia na cele szczegółowo określone w pkt 1. ……..

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Urząd Miejski w Choroszczy
i szkołę dla potrzeb niezbędnych podczas realizacji programu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926)

Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………….

podpis)

Imię i nazwisko jednego z rodziców lub opiekuna prawnego …………………………………......

podpis)

(miejscowość, data) …………….……………..

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Gminę Choroszcz

Oświadczenie o dochodach rodziny uzyskanych w roku 2004

Imię i nazwisko ucznia......................................................................... PESEL .............................

Miejsce zamieszkania ul. ..........................................nr domu.....................kod poczt. ...................

poczta.................................................miejscowość...........................................................................

powiat.................................................województwo.........................................................................

Imiona rodziców................................................................................................................................

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób i w podanym wyżej okresie dochody mojej rodziny* wynosiły:

Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Miejsce pracy - nauki

Stopień pokrewieństwa

Wysokość dochodu netto w zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Łączny dochód rodziny

Średni łączny dochód netto na 1 członka rodziny wynosi.............................zł, to jest miesięcznie...............................zł.

*Rodzina – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do 25 roku życia.

Oświadczam, że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym.

..........................................., dnia...........................................

(miejscowość)

...................................................................................

(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)

..........................................................

(podpis)

Pouczenie:

Pojęcie dochodu określa art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

Pod pojęciem dochodu rozumie się , po odliczeniu kwot alimentów na rzecz innych osób:

Przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności:

Renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

Renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

Świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu
i batalionów budowlanych.

Dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

Świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

Emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych
w latach 1939 – 1945 lub eksplozji pozostałych po wojnie niewypałów i niewybuchów.

Renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało
w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej, otrzymywane
z zagranicy.

Zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz
w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

Środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych
z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

Należność ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium RP, przebywających czasowo zagranicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy,

Należności pieniężne wypłacane policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia atakom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

Należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kombatanckiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

Wynagrodzenia członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu użytkowania przez spółdzielnię wniesionych wkładów gruntowych,

Alimenty na rzecz dzieci,

Stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,

Kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

Należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

Dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela,

Dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

Ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,

Ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

Świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

Dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego.

Do wniosku należy dołączyć udokumentowane dochody członków rodziny.

Dokumenty do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie określa § 2 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 45,
poz. 433).

Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny:

zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym 2004, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,

zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok albo decyzje lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego
w formie karty podatkowej,

oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku 2004, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

oświadczenie członków rodziny o wysokości innego dochodu w roku kalendarzowym 2004 niepodlegającego opodatkowaniu,

zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej
w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 2004 albo nakaz płatniczy za ten rok,

decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego,

przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika
o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

dokument potwierdzający utratę dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Gminę Choroszcz

Zawiadomienie o przyznaniu stypendium

Urząd Miejski w Choroszczy niniejszym zawiadamia, że

Uczeń/uczennica.....................................................................................................................

Decyzja Komisji ds. przyznawania stypendiów z dnia...........................................................

Otrzymał/otrzymała na rok szkolny 2005/2006 stypendium w wysokości..........................zł

(słownie: ..................................................................................) miesięcznie wypłacane przez okres 10 miesięcy.

Stypendium to finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach działania 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

.............................................................

miejscowość, data/

…………………………………

/podpis osoby reprezentującej

Urząd Miejski w Choroszczy/

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Gminę Choroszcz

Lista wydatków związanych z pobieraniem naukI wymaganych przez szkołę-publiczne liceum ogólnokształcące w choroszczy

1) Podręczniki;

2) Zeszyty;

3) Przybory szkolne;

4) Strój na wychowanie fizyczne: dres, spodenki gimnastyczne,koszulka, adidasy, tenisówki, skarpety;

5) Obuwie na zmianę;

6) Worek na obuwie;

7) Plecak lub torba szkolna;

8) Książki popularno-naukowe;

9) Lektury;

10) Strój galowy żeński: biała bluzka, spódnica lub spodnie w ciemnym kolorze,pantofle;

11) Strój galowy męski: biała koszula, ciemne spodnie, garnitur,pantofle;

12) Pomoce naukowe;

13) Wycieczki edukacyjne: kino, teatr, filharmonia, opera, turystyczno-krajoznawcze.

UCHWAŁA NR XX/205/05

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 20 października 2005 r.

w sprawie umożliwienia stałego dostępu do pomieszczeń zaadoptowanego poddasza Szkoły Podstawowej w Kruszewie na Izbę Tradycji

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) uchwala się, co następuje:

§ 1. Umożliwia się stały dostęp mieszkańcom lokalnej społeczności do pomieszczeń zaadoptowanego poddasza Szkoły Podstawowej w Kruszewie na Izbę Tradycji.

§ 2. Administrowanie obiektem powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kruszewie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Uchwała Nr XX/206/05

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 20 października 2005 roku

w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Choroszczy

Na podstawie art. 6 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz.1688), uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się z dniem 1 listopada 2005 roku Pana Krzysztofa Wiszowatego na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Choroszczy.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2005-10-26

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2005-10-26