Uchwały Nr III

UCHWAŁA NR III/32/03

UCHWAŁA NR III/32/03

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 28 marca 2003 r.

w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) d) e) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) - uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się:

 1. dochody budżetu gminy w wysokości 14 393 137 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1

 1. wydatki budżetu gminy w wysokości 14 393 137 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

 1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

- zgodnie z załącznikiem nr 3

 1. - z planu dochodów kwotę 500 000 zł przeznacza się na spłatę kredytu

długoterminowego

- powstały deficyt budżetu gminy w wysokości 500 000 zł pokryty będzie wyemitowaniem obligacji.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy ­­ - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się:

 1. rezerwę ogólną w kwocie - 50 000 zł

 2. rezerwę celową w kwocie - 100 000 zł

z przeznaczeniem na wydatki oświatowe: budowa sali gimnastycznej oraz na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum i dowożenie uczniów.

§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 r. oraz środków na ich realizację

- zgodnie z załącznikiem Nr 5

 1. Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów ujętych w załączniku Nr 5 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 1 500 000 zł

§ 5. Ustala się:

 1. Plan przychodów zakładu budżetowego gminy w kwocie 775 035 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 530 000 zł, wydatków zakładu budżetowego w kwocie 789 400 zł, w tym: wpłata do budżetu oraz zakres i kwoty dotacji

- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 1. Plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 184 344 zł oraz wydatków w kwocie 225 487 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 1. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 297 400 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 1. Dotacje dla innych podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 40 100 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 59 692 zł.

Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 10.

§ 7. Ustala się wydatki w kwocie 170 000 zł w związku z realizacją wspólnych zadań inwestycyjnych w ramach umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Dochody w kwocie 96 000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 12.

§10. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 500 000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

 1. Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

 2. Zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu) załącznikiem Nr 4 (plan przychodów i rozchodów).

 3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 300 000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

UCHWAŁA Nr III/33/03

RADY MIEJSKIEJ w CHOROSZCZY

z dnia 28 marca 2003r.

w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz.1372) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się gminny roczny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej

w Choroszczy Nr III/33/03

z dnia 28 marca 2003 r.

G M I N N Y P R O G R A M

PROFILAKTYKI I R O Z W I Ą Z Y W A N I A

P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H

Na rok 2003

C H O R O S Z C Z

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

I. DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gmina Choroszcz liczy ogółem 12.432 osób w tym miasto Choroszcz 5.412 osób, w pozostałych miejscowościach zamieszkuje 7.020 osób.

Spożywanie alkoholu a w szczególności jego nadużywanie niesie za sobą szereg negatywnych zjawisk w życiu rodzinnym i społecznym.

Chcąc przeciwdziałać narastającym patologiom zorganizowano:

- świetlice socjoterapeutyczne

- działa Klub Abstynenta „Wolność „ w Choroszczy

- działają grupy samopomocowe w oparciu o SPP ZOZ Choroszcz

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.

CELE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

II. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ

 1. Zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych i uzależnień na terenie gminy Choroszcz.

 2. Ograniczenie skutków istniejących problemów alkoholowych i uzależnień.

 3. Uniezależnienie od pomocy społecznej, zmniejszenie przestępczości oraz poprawa stanu zdrowia osób uzależnionych i ich rodzin.

 4. Zwiększenie liczby ofert skierowanych do środowisk trudnych w następujących dziedzinach: sportu, rekreacji i turystyki.

III. SZCZEGÓŁOWE KIERUNKI DZIAŁANIA :

 1. Zapewnienie utrzymania świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży ,Klubu Abstynenta „Wolność”.

 2. Współdziałanie z placówkami służby zdrowia.

 3. Ochrona rodzin przed skutkami nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych poprzez zajęcia terapeutyczne i profilaktyczno - edukacyjne.

 4. Działalność profilaktyczna ukierunkowana na dzieci i młodzież.

 5. Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu.

 6. Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym oraz ochrona przed przemocą.

 7. Współpraca i wspomaganie finansowe organizacji i stowarzyszeń pozarządowych realizujących programy wychowania w trzeźwości.

 8. Zbieranie niezbędnej dokumentacji celem kierowania i przedkładania wniosków w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE

IV. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO TERAPEUTYCZNE

 1. Kontynuacja działalności istniejących świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi.

 2. Zorganizowanie wypoczynku letniego - obozy wypoczynkowo - terapeutyczne, socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz innych form „wspólnej zabawy” celem propagowania zdrowego stylu życia- wśród dzieci i młodzieży.

 3. Współpraca z grupami wzajemnej pomocy polegająca m.in. na promowaniu ruchu abstynencko-trzeźwościowego, AA, AL-Anonu oraz wspieranie ich działalności. Niezbędne jest inicjowanie powstawania nowych i wspieranie już istniejących grup samopomocowych, realizujących programy pomagające w utrzymaniu trzeźwości.

 4. Zapewnienie powszechnej dostępności pomocy dla osób współuzależnionych. Udostępnienie w razie potrzeby miejsca noclegowego na koszt Komisji dla matek z dziećmi lub kobiet narażonych na przemoc w związku z nadużywaniem alkoholu przez członków rodzin w obiektach hotelowych na terenie gminy.

 5. Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych na zlecenie Komisji poprzez osoby przeszkolone z oddziaływaniem na grupy zawodowe i środowiska zainteresowane problematyką uzależnień, włączenie się do szkolnego programu profilaktyki- przeciwdziałanie narkomanii.

 6. Informacja i edukacja mieszkańców gminy Choroszcz- spotkania otwarte w zakresie profilaktyki alkoholizmu, narkomanii AIDS-we współpracy z SANEPID-em, MONAR-em, Parafialnym Oddziałem Caritas.

 7. Współpraca ze stowarzyszeniami, zakładami pracy, klubami i organizacjami działającymi na rzecz zachowania trzeźwości i integrowania środowisk trzeźwościowych. Wszystkie inicjatywy tych podmiotów mogą być wspierane po przedłożeniu szczegółowego planu prowadzenia działań profilaktycznych lub pomocowych, zgodnych z założeniami Gminnego Programu.

 8. Działalność informacyjna i administracyjna - tj. propagowanie i udostępnienie literatury i materiałów informacyjnych, prenumerowanie czasopism i literatury fachowej z dziedziny profilaktyki i leczenia uzależnień. Zapewnienie niezbędnych środków materialnych, finansowych i obsady osobowej w oparciu o działalność Komisji do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

V. DZIAŁANIA DORAŹNE - mające na celu rozwiązanie bieżących problemów

alkoholowych

 1. Pomoc osobom uzależnionym w szybkim podjęciu leczenia(kierowanie, edukacja, wsparcie psychiczne, porady prawne ,praca socjalna)

 2. Wnioskowanie o leczenie przymusowe na podst. zgromadzonej dokumentacji- wywiadów środowiskowych, danych z MGOPS i Policji, podań rodziny lub zakładów pracy.

 3. Kierowanie na badania orzekające o uzależnieniu.

 4. Pomoc uzależnionym i współuzależnionym poprzez odpowiednie skierowanie do profesjonalistów lub grup samopomocowych.

 5. Rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych na posiedzeniach komisji.

VI. OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU:

Ustala się limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych dla terenu gminy Choroszcz maksimum 31 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej4,5% (z wyjątkiem piwa)

w tym 9 na terenie miasta Choroszcz przeznaczonych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży.

VII. USYTUOWANIE PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Punkt sprzedaży napojów alkoholowych nie powinien być usytuowany bliżej niż 50 m od granicy nieruchomości na których znajdują się szkoły, przedszkola, kościoły, domy modlitwy, placówki służby zdrowia oraz Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy.

Punkt sprzedaży napojów alkoholowych (z wyłączeniem piwa )powinno być usytuowane w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż art. spożywczych - wydzielony regał lub jako oddzielne stanowisko alkoholowe.

Przestrzeganie zasad dotyczących punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz cofanie zezwoleń powinno być zgodne z uchwałą Nr XXIV /157/97 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 czerwca 1997r.

Celem właściwego realizacji powyższego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych w 2002 roku -opracowano załącznik Nr 1 do pow. programu - stanowiący harmonogram realizacji i podejmowanych działań z uwzględnieniem terminów oraz przewidywanych wydatków, które mogą ulec zmianie z chwilą wystąpienia uzasadnionych przyczyn i potrzeb nie uwzględnionych w programie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Harmonogram realizacji programu

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

na terenie miasta i gminy Choroszcz na 2003 rok

Kwota przewidziana na realizację 97 530,00 zł

TREŚĆ ZADANIA

PRZEWIDZIANY KOSZT

Kontynuacja działalności świetlic socjoterapeutycznych

Remont i wyposażenie świetlicy działającej przy parafii

28 000,00

7 000,00

Wypoczynek letni dzieci - obozy wypoczynkowo-terapeutyczne, socjoterapeutyczne

5 000,00

Przeciwdziałanie narkomanii-włączenie się do szkolnego programu profilaktyki,dofinansowanie monitoringu w Publicznym Gimnazjum w Choroszczy

2 000,00

11 000,00

Zorganizowanie szkoleń dla różnych grup zawodowych

Studium terapii uzależnień, studium terapii pedagogicznej

4 000,00

Propagowanie zdrowego stylu życia - festyny, zjazdy rodzin abstynenckich , konkursy, kampania-zachowaj trzeźwy umysł

3 000,00

Wspieranie działalności :

Klubu Abstynenta ,,Wolność,,

Współpraca i wspomaganie finansowe organizacji i stowarzyszeń pozarządowych tj. Caritas- Stacja Opieki

3 000,00

10 000,00

Działalność informacyjna i administracyjna - zapewnienie obsługi i materiałów biurowych i innego niezbędnego wyposażenia na rzecz Komisji i innych podmiotów działających na rzecz profilaktyki:

- punkt informacyjno-konsultacyjny

- satysfakcja finansowa członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w formie nagród

 • prenumerata czasopism i zakup książek o tematyce trzeźwościowej

 • opinie psychiatryczne czy uczestnik postępowania jest uzależniony od alkoholu

 • wynagrodzenie pełnomocnika

1 834,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 000,00

13 600,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

U C H W A Ł A Nr III/34/03

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 28 marca 2003 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806), art. 48 ust. 1 pkt. 2 i 49 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1023, z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, Nr 200, poz. 1685, Nr 213, poz. 1802, Nr 214, poz. 1806, Nr 216, poz. 1824) art. 2 ust. 2, art. 9 pkt. 3 i art. 28 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Emituje się obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 100 (sto) o wartości nominalnej 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) każda na łączną kwotę 1.000.000 PLN (jeden milion).

 1. Obligacje wyemitowane zostaną w seriach:

 • 1) w 2003 r. - obligacje czteroletnie na kwotę 500.000 PLN,

2) w 2004 r. - obligacje czteroletnie na kwotę 500.000 PLN.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych).

§ 2. Emisja obligacji ma na celu pokrycie wydatków związanych z budową dróg.

§ 3. 1. Emisja zostanie dokonana w formie oferty niepublicznej adresowanej i skierowana zostanie do inwestorów w liczbie nie większej jak 100 (sto) osób.

 1. Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu gminy Choroszcz pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

 2. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem rocznego okresu odsetkowego, przy czym nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z opublikowanych średnich ważonych stóp rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych oferowanych na czterech ostatnich przetargach poprzedzających datę ustalenia oprocentowania na kolejny okres odsetkowy o marżę dla inwestorów w wysokości nie większej niż 1,4 %.

 1. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach rocznych liczonych od daty emisji, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji.

§ 5. 1. Emisja obligacji nastąpi:

 1. serii w 2003 r.:

a) do 30 czerwca 2003 r. - 250 000 PLN;

 • b) do 30 września 2003 r. - 250 000 PLN;

 1. serii w 2004 r.:

a) do 30 czerwca 2004 r. - 250 000 PLN;

 • b) do 30 września 2004 r. - 250 000 PLN;

 1. Sprzedaż obligacji nastąpi:

1) serii w 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

2) serii w 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 6. 1. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej po upływie terminów wskazanych w obligacjach jako daty wykupu.

 1. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się:

1) serii 2003 na dzień 31 grudnia 2007 r.

2) serii 2004 na dzień 31 grudnia 2008 r.

Wcześniejsze wykupienie obligacji jest możliwe na zasadach określonych w ust. 3.

 1. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emisanta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

 2. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Choroszczy.

§ 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

 1. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłaty oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi, wybranemu zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

U C H W A Ł A Nr III/35/03

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 28 marca 2003 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składowiska odpadów na gruntach leżących na terenie miasta Choroszcz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składowiska odpadów na gruntach leżących na terenie miasta Choroszcz, w granicach określonych na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2. Przedmiotem ustaleń planu będą następujące elementy:

 1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

 2. linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,

 3. tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,

 4. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

 5. szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz budowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,

 6. tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

UCHWAŁA Nr III/36/ 03

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 28 marca 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z 2002r. Nr 113 poz. 984) - uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Zatwierdza się taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Choroszcz w wysokości:

opłata netto opłata brutto

2,34 zł/m3 2,50 zł/m3

 1. Zatwierdza się taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Choroszcz w wysokości:

opłata netto opłata brutto

2,57 zł/m3 2,75 zł/m3

3. Taryfy obowiązują przez jeden rok od dnia następnego po wejściu w życie uchwały.

§ 2

Opłatę za wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę i ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych pobiera Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy - Spółka z o.o.

§ 3

Traci moc uchwała Nr III/24/02 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzenie ścieków.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

U C H W A Ł A Nr III/37/03

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 28 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie Gminy Choroszcz, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/23/02 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w zakresie § 1 i § 2 uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

REGULAMIN

DOSTARCZANIA WODY

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

PRZEZ

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SPÓŁKĘ Z O.O. W CHOROSZCZY

16-070 CHOROSZCZ UL. SIENKIEWICZA 25 A.

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§1.

1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków, realizowanych przez Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16-070 Choroszcz ul. Sienkiewicza 25 A na terenie Miasta i Gminy Choroszcz.

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o. polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

3. Przez zbiorowe odprowadzenie ścieków rozumie się działalność Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o. polegającą na odbiorze i oczyszczaniu ścieków.

4. Ilekroć w Regulaminie używa się określenia „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 z 2001r. poz.747 z póź. zm.)

5. Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej „Odbiorcą”.

6. Usługodawcą w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o. zwany dalej Przedsiębiorstwem.

7. Celem niniejszego Regulaminu jest określenie praw i obowiązków Przedsiębiorstwa i Odbiorców wynikających z ustawy i innych przepisów wykonawczych gwarantujących prawidłowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Rozdział II

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne oraz obowiązki Przedsiębiorstwa i Odbiorcy warunkujące jego utrzymanie.

§2.

1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

 1. zdolności dostawcze przyłącza wody zapewniające dostawę wody w ilości określonej w umowie oraz zapewniane minimalnego ciśnienia, na poziomie terenu w miejscu połączenia przyłącza z siecią wodociągową,

 2. przepustowość przyłącza zapewniającą odprowadzenie określonej w umowie ilości ścieków,

 3. jakość dostarczanej wody spełniającą określone w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw zdrowia wymagania dotyczące jakości, stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

 4. ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków.

§3.

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz nieutrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

 1. utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

 2. realizacji określonych w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz innych aktach prawnych, warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, wymagań co do ich jakości, sposobów realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz określonych w umowie ograniczeń dotyczących ilości ścieków,

 3. zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

 4. natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków,

 5. nie zmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

 6. utrzymywania pomieszczeń w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływania zakłócające jego prawidłowego działania oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych,

 7. w przypadku gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne stanowi własność Odbiorcy usług, jego obowiązkiem jest utrzymywanie go w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, a w konsekwencji poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,

 1. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

 1. poinformowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody oraz instalacjach zasilanych z tych ujęć, w stopniu umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo oraz ustalania ilości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji,

 1. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie o przyłączeniu do sieci,

 2. umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa, po okazaniu stosownych dokumentów, wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego Regulaminu,

 3. odbiorca, który jest właścicielem przyłącza kanalizacji sanitarnej do pierwszej studzienki rewizyjnej licząc od strony budynku oraz przyłącza wodociągowego zobowiązany jest do wykonywania na swój koszt wszelkich napraw i konserwacji tych przyłączy,

 4. odbiorca nie może przemieszczać wodomierza, zakłócać jego funkcjonowania, zrywać umieszczonych na nim plomb i osłon oraz wykorzystywać instalację wodociągową do uziemiania urządzeń elektrycznych.

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami usług.

§4.

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między Przedsiębiorstwem, a Odbiorcą usług.

§5.

Przedsiębiorstwo jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci, i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

§6.

1. Umowa zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,

3) praw i obowiązków stron umowy,

4) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

5) dokumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń odbiorcy usług,

6) ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18 ustawy,

7) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

2. Dokumentami, o których mowa w §3 pkt.11 są:

1) upoważnienie podpisane przez kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego określające czynności, wykonanie których wymaga wstępu na teren nieruchomości, a w szczególności obejmujące: dokonanie odczytu i sprawdzenia prawidłowości działania urządzenia pomiarowego i wodomierza głównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno-remontowych oraz kontroli czy korzystanie z usług jest zgodne z warunkami Regulaminu,

2) legitymacja służbowa.

§7.

Umowa, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda lub, z którego mają być odprowadzane ścieki albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§8.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub z zarządcą nieruchomości wspólnej.

§9.

Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o których mowa w § 7 i 8 Przedsiębiorstwo zawiera umowy na rozliczanie opłat za wodę i ścieki z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli:

1) we wszystkich lokalach są zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,

2) zainstalowane wodomierze spełniają wymagania Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z Przedsiębiorstwem odnośnie ich typu,

3) możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy,

4) wnioskodawca i Przedsiębiorstwo ustalili sposób rozliczeń różnicy wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, potwierdzony pisemną zgodą wszystkich osób korzystających z lokali,

5) został uzgodniony i potwierdzony pisemną zgodą wszystkich osób korzystających z lokali, sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłóceń dostaw wody w pozostałych lokalach.

§10.

Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, w związku z przyłączeniem do sieci, następuje po podpisaniu przez strony protokółów z prób i odbiorów wykonanych, w ramach realizacji przyłączy, prac budowlano-montażowych.

§11.

Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§12.

 1. W przypadku zmiany Odbiorcy usług, następuje wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczasowym Odbiorcą.

 1. Dotychczasowy Odbiorca usług ponosi opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków do czasu wskazania Przedsiębiorstwu następcy prawnego.

§13.

Taryfowe ceny i stawki opłat, jako określane, zgodnie z przepisami ustawy przez Przedsiębiorstwo i zatwierdzane uchwałą rady gminy, nie podlegają ustalaniu w oparciu o umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

§14.

Integralną część umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków stanowi załącznik, składany przez odbiorcę usług przy zawieraniu umowy i aktualizowany każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług, określający charakterystykę zużycia wody oraz rodzaj, ilość, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług, również jakość odprowadzanych ścieków.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach.

§15.

Zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określają przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z ustawą:

1) rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków,

2) ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, ustalane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w art. 27 ustawy,

3) ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,

4) w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie,

5) w rozliczeniach odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług,

6) jeżeli odprowadzającym ścieki jest zakład produkcyjny nie posiadający urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków ustala się w umowie między dostawcą, a odbiorcą ścieków, z uwzględnieniem udokumentowanej ilości bezpowrotnie zużytej wody do celów produkcyjnych i technologicznych.

§16.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 27 ust. 2 Ustawy:

 1. odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 7 dni od daty dostarczenia rachunku,

 2. zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego

zapłaty,

 1. w przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

§17.

Rozliczenie pomiędzy przedsiębiorstwem, a gminą za wodę:

 1. pobraną z publicznych studni,

 2. zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,

 3. zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,

jest określane w umowie.

§18.

1. Ustala się kwartalny okres obrachunkowy. W uzasadnionych, określonych w umowie przypadkach opłaty od Odbiorców mogą być pobierane za inne okresy rozliczeniowe.

2. Ustala się następujące planowane terminy odczytywania wodomierzy:

-od 10 do 30 czerwca,

-od 10 do 31 grudnia,

-dla indywidualnych odbiorców wody (gospodarstwa domowe).

3. W przypadku nieobecności w czasie trwania planowanych odczytów, Odbiorca zobowiązany jest do przekazania odczytu (telefonicznie, pocztą lub osobiście) wskazań wodomierza do Przedsiębiorstwa nie później niż trzeciego dnia licząc od daty planowego odczytu. W przypadku braku odczytu z winy Odbiorcy, Przedsiębiorstwo dokonuje obciążeń szacunkowych wg średniego zużycia z 3 ostatnich miesięcy. Za zużycie wody w okresie I kwartału oraz III kwartału danego roku Przedsiębiorstwo dokonuje obciążeń szacunkowych wg średniego zużycia z 3 ostatnich miesięcy okresu poprzedzającego.

4. Odbiorca może zgłosić (telefonicznie, pocztą lub osobiście), bez wezwania ze strony Przedsiębiorstwa stan wodomierza w okresie od 10 do 31 marca i od 10 do 30 września - w takim przypadku rachunek za I kwartał oraz III kwartał uwzględnia zgłoszone przez Odbiorcę faktyczne stany wodomierza.

5. Na uzasadniony wniosek Odbiorcy i w przypadku zobowiązania się Odbiorcy do przekazywania stanu wodomierza (telefonicznie, pocztą lub osobiście) - Przedsiębiorstwo ustalić może inne okresy rozliczeniowe za świadczenie usług. Zmiana okresu rozliczeniowego nie stanowi podstawy do zmiany warunków zawartej umowy.

Rozdział V

Warunki przyłączania do sieci.

§19.

1. Przedsiębiorstwo jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te warunkowane są usytuowaniem nieruchomości oraz zdolnościami dostawczymi istniejącej sieci wodociągowej oraz zdolnościami przepustowymi istniejącej sieci kanalizacyjnej.

2. W przypadku, gdy nieruchomość odbiorcy usług usytuowana jest w miejscu, dla którego, w momencie realizacji przyłącza, wieloletnie plany rozwoju i modernizacji, uchwalone przez Radę Miejską, nie przewidują wyposażenia w urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne, odbiorca może je wybudować, a potem przekazać Przedsiębiorstwu na warunkach uzgodnionych w umowie o przyłączeniu.

 1. Realizację budowy:

-przyłącza do sieci wodociągowej,

-przyłącza do sieci kanalizacyjnej, na odcinku łączącym wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości Odbiorcy z pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku, do granicy nieruchomości,

-studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego,

zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

 1. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Przedsiębiorstwo, a urządzenia pomiarowego Odbiorca usług.

§20.

Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączeniu i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia, określonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zwanych dalej “warunkami przyłączenia”.

§21.

1. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba, która ma być przyłączona do sieci, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości albo osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, składa w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym wniosek o określenie warunków przyłączenia.

 1. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala Przedsiębiorstwo.

§22.

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) określenie:

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

b) charakterystyki zużycia wody,

c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków,

d) przeznaczenia wody,

3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności:

a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe , inne) w budynkach zasilanych w wodę,

b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,

4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§23.

1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 22.

2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.

3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,

2) przepływ obliczeniowy wody i odprowadzanych ścieków lub urządzenia sanitarne i techniczne,

w których zużywana jest woda i odprowadzane są ścieki,

3) wymagania dotyczące:

a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,

c) jakości odprowadzanych ścieków,

4) termin ważności warunków przyłączenia.

§24.

Umowa o przyłączenie w szczególności określa:

1) strony zawierające umowę,

2) zakres prac projektowych i budowlano-montażowych oraz prac związanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów końcowych, wykonanych przez strony,

3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia,

4) terminy:

a) zakończenia budowy przyłącza oraz terminy przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych,

b) przeprowadzenia prób końcowych i końcowego odbioru przyłącza,

5) przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

 1. odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie,

 1. w uzasadnionych przypadkach, inne ustalenia, a w szczególności wynikające z §19 ust.1 lub § 21 ust.1.

§25.

1. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych.

2. Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

 1. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, są potwierdzane przez strony w protokółach, których wzory określa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Rozdział VI

Możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

§26.

1. Zainteresowani odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług.

2. W Urzędzie Miejskim udostępnia się nieodpłatnie do wglądu:

a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

b) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

c) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

d) wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

3. W Przedsiębiorstwie udostępnia się nieodpłatnie do wglądu:

a) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

b) wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział VII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, oraz obowiązków odbiorcy, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji i wymiany informacji.

§27.

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności, gdy:

1) z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,

 1. O planowanych przerwach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, Przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty w przypadku:

 1. braku wody na ujęciu lub jej zanieczyszczeniu w sposób niebezpieczny dla zdrowia,

 2. konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń,

 3. potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych,

 4. przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń,

 5. uszkodzeniem instalacji odbiorczej grożącej niebezpieczeństwem.

Przedsiębiorstwo zwolnione jest z tego obowiązku w przypadku przerw wywołanych awarią lub nagłym nie dającym się przewidzieć zdarzeniem (siła wyższa) w przypadku, gdy przewidywany czas trwania przerwy wynosi do 4 godzin.

 1. W przypadku przerwy w dostawie wody trwającej dłużej niż 24 godziny Przedsiębiorstwo wskazuje i udostępnia zastępcze punkty poboru wody.

§28.

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

2) odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, Burmistrza oraz odbiorcę usług, co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

§29.

Jeżeli w wyniku nieprawidłowej eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego własnością Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, wzywa Ono Odbiorcę do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń a w przypadku, gdy takie wezwanie nie jest skuteczne, może okresowo odciąć dopływ wody lub odpływ ścieków i przystąpić do usuwania przyczyn zagrożenia, obciążając Odbiorcę poniesionymi w związku z tymi pracami kosztami. W przypadku odcięcia dopływu wody Przedsiębiorstwo udostępnienia zastępczy punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i informuje o możliwościach korzystania z tego punktu.

§30.

Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków inaczej - w zakresie udzielania informacji dotyczących ciągłości usług, odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi:

a) niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług oraz w innych sprawach nie wymagających postępowania wyjaśniającego - w formie telefonicznej,

b) w terminie 7 dni - na pisemne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług - w formie pisemnej,

c) w terminie 14 dni - na pisemne żądanie udzielenia informacji w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego - w formie pisemnej.

§31.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zawiadomienia odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.

§32.

1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ciągłości usług ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie przedsiębiorstwa, listem poleconym i rozpatrywane są przez zarząd przedsiębiorstwa.

3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Rozdział VIII.

Postanowienia końcowe.

§33.

 1. Ze względu na zmiany uwarunkowań prawnych realizowanych usług Przedsiębiorstwo przygotuje i dostarczać będzie sukcesywnie Odbiorcom, którzy już są podłączeni do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzory nowych umów o zaopatrzeniu w wodę.

 2. Wzory umów na dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków, na dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków stanowią załączniki 1 - 3 do niniejszego Regulaminu.

 3. Do czasu wprowadzenia nowych umów, o których mowa w ust. 1 obowiązują postanowienia umów dotychczasowych, o ile nie są sprzeczne z ustawą.

§34.

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§35.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do bezpłatnego udostępniania niniejszego regulaminu odbiorcom jego usługi.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

UMOWA Nr........2003

o dostarczanie wody

zawarta w dniu 2003.__.__ w Choroszczy pomiędzy Zakładem Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 25 A, zwanym dalej Usługodawcą, reprezentowanym przez:

1) - Prezesa Zarządu,

 1. .......................................................................................................

a

........................................................................................................................................

zwanym dalej Usługobiorcą, w imieniu którego działają:

 1. ......................................................................................................................

 1. ......................................................................................................................

§1.

UMOWA określa warunki dostawy wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę eksploatowanych przez Usługodawcę i zasady rozliczania należności za świadczenia będące jej przedmiotem w odniesieniu do w/w lub określonych w Załączniku do UMOWY obiektów.

§2.

Do obowiązków Usługodawcy należy:

 1. Dostarczanie w sposób ciągły wody do nieruchomości będącej w zarządzie Usługobiorcy, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia i odpowiadającej wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203 poz. 1718), o jakości badanej u wylotu za wodomierzem głównym, w ilości określonej w §3. UMOWY.

 2. Usuwanie awarii urządzeń będących w jego zarządzie.

 3. Obowiązek Usługodawcy w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń zaopatrzenia w wodę obejmuje:

 • urządzenia wodociągowe do zaworu głównego za wodomierzem głównym lub mie­jsca przeznaczonego na jego wmontowanie,

§3.

1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć ..................m3 wody miesięcznie.

2. Usługobiorca oświadcza, że woda będzie wykorzystana na następujące cele:

 • socjalno-bytowe w ilości .............. ............... m3 miesięcznie;

 • do nawadniania w ilości ............... ............... m3miesięcznie;

 • gospodarcze w ilości ............... .............. m3 miesięcznie;

 • do produkcji żywności w ilości ............ ............... m3 miesięcznie,

wg wodomierza ".........nr......................................................legalizacja .................... rok.

§ 4.

Usługobiorca oświadcza, że o wszelkich zmianach w przeznaczeniu pobieranej wody niezwłocznie pisemnie zawiadomi Usługodawcę.

§ 5.

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w dostawie wody spowodowane:

 1. brakiem wody na ujęciu,

 2. niezawinionym przez Usługodawcę zanieczyszczeniem wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia,

 3. potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,

 4. koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych,

 5. uszkodzeniem instalacji Usługobiorcy grożącym niebezpieczeństwem,

 6. przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za zniszczone mienie pozostawione w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz, a przyczyna zniszczenia wynikła z awarii infrastruktury wodociągowej.

§ 6.

O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjnych lub remontach Usługodawca powiadomi Usługobiorcę najpóźniej na dwa dni przed ich terminem. Gdyby przerwa, o której mowa wyżej, trwała dłużej niż 12 godzin, Usługobiorca zostanie powiadomiony o niej nie później niż 7 dni przed jej wystąpieniem.

§ 7.

Usługobiorca zobowiązuje się do:

 1. Utrzymania właściwego stanu technicznego należących do niego instalacji i urządzeń wodociągowych.

 2. Nie wykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego instalacji należących do Usługodawcy.

 3. Wydzielenia i utrzymania w należytym stanie pomieszczenia z wodomierzem, komory technicznej, studni wodomierzowej - z jednoczesnym zabezpieczeniem wodomierza przed uszkodzeniem, zalaniem lub zaborem.

 4. Udostępnienia Usługodawcy swobodnego dostępu do pomieszczenia wodomierzowego celem odczytu, wymiany i konserwacji.

 5. Pokrycia kosztów napraw wodomierza oraz przyłączenia wodociągowego powstałych w wyniku nie zabezpieczenia ich przed działaniem warunków atmosferycznych albo uszkodzeń mechanicznych.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za uszkodzenie lub zniszczenie trwałych nasadzeń lub zabudowy dokonanych przez Usługobiorcę nad przyłączeniami wodociągowymi (w pasie 3m) uniemożliwiającymi wykonanie ich napraw i konserwacji.

 7. W przypadku wydzierżawienia części lub całej nieruchomości Usługobiorca ma obowiązek rozliczania podnajemców na ustalonych przez siebie zasadach.

 8. W przypadku występowania różnych taryf opłat odbiorców z jednego wodomierza głównego Usługobiorca zobowiązany jest do przekazywania Usługodawcy specyfikacji rozliczenia i jej bieżącej aktualizacji. Obciążenia ze strony Usługodawcy będą dokonywane w oparciu o przedmiotową specyfikację.

§ 8.

Rozliczenie należności przysługujących Usługodawcy od Usługobiorcy za spełnienie świadczeń następuje wg poniższych zasad:

 1. Ilość pobranej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przed zaworem głównym.

 2. W razie niesprawności wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie sześciu miesięcy poprzedzających ujawnienie niesprawności wodomierza lub w oparciu o wynik przeprowadzonej ekspertyzy wodomierza.

 3. Usługobiorcy, którzy nie mają zainstalowanych wodomierzy będą obciążeni za ilości wody określone wg norm zużycia wody.

 4. Na wniosek Usługobiorcy, Usługodawca dokona urzędowego sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza. W przypadku, gdy badania metrologiczne nie potwierdzą nierzetelności wodomierza, koszty związane z jego sprawdzeniem pokrywa Usługobiorca.

W przypadku stwierdzenia niesprawności wodomierza, ilość pobranej wody ustalona zostanie w sposób określony w pkt. 2.

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o stwierdzeniu zerwania plomb wodomierza, jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego przemieszczeniu lub zaborze. W przypadku zaboru wodomierza lub wykazania, że wyżej wymienione uszkodzenia zawinione zostały przez Usługobiorcę, ilość pobranej wody ustala się w ilości, która mogła przepłynąć pełnym przekrojem rury przyłącza w okresie od ostatniego odczytu wodomierza. Opłata (netto) za ponowne zaplombowanie wodomierza wynosi równowartość 10m3 wody (netto).

6. Zerwanie plomby wodomierza lub zestawu wodomierzowego powoduje oddalenie dochodzenia roszczeń z tytułu świadczenia opłat za wydaną wodę.

 1. Ustala się następujące planowane terminy odczytywania wodomierzy: od 10 do 30 czerwca oraz od 10 do 31 grudnia (dwukrotnie w ciągu)-dla indywidualnych odbiorców wody (gospodarstwa domowe). W przypadku nieobecności w czasie trwania planowanych odczytów, Usługobiorca zobowiązany jest do przekazania odczytu (telefonicznie, pocztą lub osobiście) wskazań wodomierza do Usługodawcy nie później niż trzeciego dnia licząc od daty planowego odczytu. W przypadku braku odczytu z winy Usługobiorcy i nieprzestrzegania § 7. pkt. 3 i 4 niniejszej UMOWY Usługodawca dokonuje obciążeń szacunkowych wg średniego zużycia z 3 ostatnich miesięcy. Za zużycie wody w okresie I kwartału oraz III kwartału danego roku Usługodawca dokonuje obciążeń szacunkowych wg średniego zużycia z 3 ostatnich miesięcy okresu poprzedzającego. Usługobiorca może zgłosić (telefonicznie, pocztą lub osobiście) bez wezwania ze strony Usługodawcy stan wodomierza w okresie od 10 do 31 marca i od 10 do 30 września - w takim przypadku rachunek za I kwartał oraz III kwartał uwzględnia zgłoszone przez Usługobiorcę faktyczne stany wodomierza.

 2. Na uzasadniony wniosek Usługobiorcy i w przypadku zobowiązania się Usługobiorcy do przekazywania stanu wodomierza (telefonicznie, pocztą lub osobiście) - Usługodawca ustalić może inne okresy rozliczeniowe za świadczenie usług będących przedmiotem niniejszej UMOWY. Zmiana okresu rozliczeniowego nie stanowi podstawy do zmiany warunków zawartej UMOWY.

9. Koszty ponownego przybycia przedstawiciela Usługodawcy celem dokonania odczytu wskazań wodomierza, po upływie terminu, o którym mowa w pkt.8 pokrywa Usługobiorca.

§ 9.

Usługodawca ma prawo kontroli instalacji wodociągowej Usługobiorcy. Przedstawiciele Usługodawcy są uprawnieni do wstępu do wszystkich pomieszczeń i miejsc wyposażonych w instalacje wodociągowe.

§10.

Usługobiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę w terminie 7 dni od daty dostarczenia rachunku. Zgłoszenie przez Usługobiorcę zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni. Nadpłata, w przypadku jej stwierdzenia, zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności albo, jeżeli zażąda tego Usługobiorca, zwrócona w ciągu 14 dni.

§11.

W razie zmiany właściciela (zarządcy) nieruchomości, na Usługobiorcy ciąży obowiązek ponoszenia opłat za wodę do czasu wskazania Usługodawcy następcy prawnego.

§12.

O zmianie, przez uprawniony do tego organ, wysokości opłat za wodę Usługodawca powiadomi Usługobiorcę, podając do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty ceny 1 m3 wody. Zmiana wysokości opłat za wodę następuje z dniem wskazanym w publikacji bez wypowiadania warunków UMOWY. Zmiana powołanego w §2. pkt 1 niniejszej UMOWY rozporządzenia Ministra Zdrowia nie stanowi podstawy do zmiany warunków zawartej UMOWY.

§13.

W razie dokonywania przez Usługobiorcę bez uzgodnienia z Usługodawcą zmian instalacji wodociągowej oraz zainstalowania na instalacji wewnętrznej urządzeń mających lub mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie urządzeń Usługodawcy, Usługobiorca poniesie koszty powstałych strat, a Usługodawcy przysługuje prawo do ustalenia opłat na zasadach określonych w § 8. pkt. 5.

§14.

W sprawach nieuregulowanych w UMOWIE stosuje się przepisy ustawy „Prawo wodne" (Dz. U. Nr 115 z 2001r., poz. 1229 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 z 2001r., poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§15.

 1. UMOWA zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 2. UMOWA może być rozwiązana przez Usługobiorcę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

 3. W razie naruszenia przez Usługobiorcę postanowień UMOWY, Usługodawca może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego wypowiedzenia, przy czym naruszenie postanowień § 8. pkt. 5. § 13. lub opóźnianie się z zapłatą przez okres co najmniej trzech miesięcy, uprawnia Usługodawcę do rozwiązania UMOWY bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 4. Po rozwiązaniu UMOWY Usługodawca dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego oraz demontuje wodomierz główny. Koszty ponownego uruchomienia dostawy wody obciążają Usługobiorcę. Warunkiem ponownego zawarcia UMOWY jest opłacenie zaległych należności oraz kosztów zamknięcia przyłączy.

 5. Na wniosek Usługobiorcy Usługodawca odpłatnie dokonuje likwidacji połączenia wodociągowego.

§16.

 1. Z dniem podpisania UMOWY tracą moc umowy zawarte przed tą datą.

 2. UMOWĘ sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 3. Usługobiorca otrzymał wraz z niniejszą UMOWĄ Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony uchwałą Nr III/37/03 Rady Miejskiej w Choroszczy z dn. 28.03.2003r.

4.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

USŁUGOBIORCA: USŁUGODAWCA:

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

UMOWA Nr........2003

o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

zawarta w dniu 2003.__.__ w Choroszczy pomiędzy Zakładem Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 25 A, zwanym dalej Usługodawcą, reprezentowanym przez:

 1. - Prezesa Zarządu,

 1. .......................................................................................................

a

........................................................................................................................................

zwanym dalej Usługobiorcą, w imieniu którego działają:

 1. ......................................................................................................................

 1. ......................................................................................................................

§1.

UMOWA określa warunki dostawy wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Usługodawcę i zasady rozliczania należności za świadczenia będące jej przedmiotem w odniesieniu do w/w lub określonych w Załączniku do UMOWY obiektów.

§2.

Do obowiązków Usługodawcy należy:

 1. Dostarczanie w sposób ciągły wody do nieruchomości będącej w zarządzie Usługobiorcy, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia i odpowiadającej wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203 poz. 1718), o jakości badanej u wylotu za wodomierzem głównym, w ilości określonej w §3. UMOWY.

 2. Odbieranie w sposób ciągły ścieków odprowadzanych z nieruchomości będącej w zarządzie Usługobiorcy o składzie i stanie niezagrażającym prawidłowej eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych lub określonych odrębnym Załącznikiem do UMOWY.

 3. Usuwanie awarii urządzeń będących w jego zarządzie.

 4. Obowiązek Usługodawcy w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń zaopatrzenia w wodę

i urządzeń kanalizacyjnych obejmuje:

 • urządzenia wodociągowe do zaworu głównego za wodomierzem głównym lub mie­jsca przeznaczonego na jego wmontowanie,

 • urządzenia kanalizacyjne do pierwszej studzienki na przykanaliku licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości Usługobiorcy.

§3.

1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć ..................m3 wody miesięcznie.

2. Usługobiorca oświadcza, że woda będzie wykorzystana na następujące cele:

 • socjalno-bytowe w ilości ............... ............... m3 miesięcznie;

 • do nawadniania w ilości ................ ............... m3miesięcznie;

 • gospodarcze w ilości ............................. m3 miesięcznie;

 • do produkcji żywności w ilości ............................ m3 miesięcznie,

wg wodomierza ".........nr......................................................legalizacja .................... rok.

§ 4.

Usługobiorca oświadcza, że o wszelkich zmianach w przeznaczeniu pobieranej wody niezwłocznie pisemnie zawiadomi Usługodawcę.

§ 5.

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w dostawie wody spowodowane:

 1. brakiem wody na ujęciu,

 2. niezawinionym przez Usługodawcę zanieczyszczeniem wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia,

 3. potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,

 4. koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych,

 5. uszkodzeniem instalacji Usługobiorcy grożącym niebezpieczeństwem,

 6. przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za zniszczone mienie pozostawione w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz, a przyczyna zniszczenia wynikła z awarii infrastruktury wodociągowej.

§ 6.

O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjnych lub remontach Usługodawca powiadomi Usługobiorcę najpóźniej na dwa dni przed ich terminem. Gdyby przerwa, o której mowa wyżej, trwała dłużej niż 12 godzin, Usługobiorca zostanie powiadomiony o niej nie później niż 7 dni przed jej wystąpieniem.

§ 7.

Usługobiorca zobowiązuje się do:

 1. Utrzymania właściwego stanu technicznego należących do niego instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

 2. Nie wykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego instalacji należących do Usługodawcy.

 3. Wydzielenia i utrzymania w należytym stanie pomieszczenia z wodomierzem, komory technicznej, studni wodomierzowej - z jednoczesnym zabezpieczeniem wodomierza przed uszkodzeniem, zalaniem lub zaborem.

 4. Udostępnienia Usługodawcy swobodnego dostępu do pomieszczenia wodomierzowego celem odczytu, wymiany i konserwacji.

 5. Pokrycia kosztów napraw wodomierza oraz przyłączenia wodociągowego powstałych w wyniku nie zabezpieczenia ich przed działaniem warunków atmosferycznych albo uszkodzeń mechanicznych.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za uszkodzenie lub zniszczenie trwałych nasadzeń lub zabudowy dokonanych przez Usługobiorcę nad przyłączeniami wodociągowymi (w pasie 3m) i kanalizacyjnymi (w pasie 5m) uniemożliwiającymi wykonanie ich napraw i konserwacji.

 7. W przypadku wydzierżawienia części lub całej nieruchomości Usługobiorca ma obowiązek rozliczania podnajemców na ustalonych przez siebie zasadach.

 8. W przypadku występowania różnych taryf opłat odbiorców z jednego wodomierza głównego Usługobiorca zobowiązany jest do przekazywania Usługodawcy specyfikacji rozliczenia i jej bieżącej aktualizacji. Obciążenia ze strony Usługodawcy będą dokonywane w oparciu o przedmiotową specyfikację.

§ 8.

Rozliczenie należności przysługujących Usługodawcy od Usługobiorcy za spełnienie świadczeń następuje wg poniższych zasad:

 1. Ilość pobranej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przed zaworem głównym.

 2. W razie niesprawności wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie sześciu miesięcy poprzedzających ujawnienie niesprawności wodomierza lub w oparciu o wynik przeprowadzonej ekspertyzy wodomierza.

 3. Usługobiorcy, którzy nie mają zainstalowanych wodomierzy będą obciążeni za ilości wody określone wg norm zużycia wody.

 4. Na wniosek Usługobiorcy, Usługodawca dokona urzędowego sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza. W przypadku, gdy badania metrologiczne nie potwierdzą nierzetelności wodomierza, koszty związane z jego sprawdzeniem pokrywa Usługobiorca.

W przypadku stwierdzenia niesprawności wodomierza, ilość pobranej wody ustalona zostanie w sposób określony w pkt. 2.

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o stwierdzeniu zerwania plomb wodomierza, jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego przemieszczeniu lub zaborze. W przypadku zaboru wodomierza lub wykazania, że wyżej wymienione uszkodzenia zawinione zostały przez Usługobiorcę, ilość pobranej wody ustala się w ilości, która mogła przepłynąć pełnym przekrojem rury przyłącza w okresie od ostatniego odczytu wodomierza. Opłata (netto) za ponowne zaplombowanie wodomierza wynosi równowartość 10m3 wody (netto).

 2. Zerwanie plomby wodomierza lub zestawu wodomierzowego powoduje oddalenie dochodzenia roszczeń z tytułu świadczenia opłat za wydaną wodę i odprowadzenie ścieków.

 3. Ilość odprowadzonych ścieków określa się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zalegalizowanych zgodnie z przepisami Głównego Urzędu Miar zainstalowanych przez Usługobiorcę (dostawcę ścieków) i uzgodnionych przez Usługobiorcę z Usługodawcą. W przypadku braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków Usługodawca określa ryczałtowo na podstawie ilości pobranej wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę Usługodawcy oraz innych ujęć. Ustala się, że ilość ścieków równa się ilości pobranej wody.

 4. Ustala się następujące planowane terminy odczytywania wodomierzy: od 10 do 30 czerwca oraz od 10 do 31 grudnia (dwukrotnie w ciągu)-dla indywidualnych odbiorców wody (gospodarstwa domowe). W przypadku nieobecności w czasie trwania planowanych odczytów, Usługobiorca zobowiązany jest do przekazania odczytu (telefonicznie, pocztą lub osobiście) wskazań wodomierza do Usługodawcy nie później niż trzeciego dnia licząc od daty planowego odczytu. W przypadku braku odczytu z winy Usługobiorcy i nieprzestrzegania § 7. pkt. 3 i 4 niniejszej UMOWY Usługodawca dokonuje obciążeń szacunkowych wg średniego zużycia z 3 ostatnich miesięcy. Za zużycie wody w okresie I kwartału oraz III kwartału danego roku Usługodawca dokonuje obciążeń szacunkowych wg średniego zużycia z 3 ostatnich miesięcy okresu poprzedzającego. Usługobiorca może zgłosić (telefonicznie, pocztą lub osobiście) bez wezwania ze strony Usługodawcy stan wodomierza w okresie od 10 do 31 marca i od 10 do 30 września - w takim przypadku rachunek za I kwartał oraz III kwartał uwzględnia zgłoszone przez Usługobiorcę faktyczne stany wodomierza.

 5. Na uzasadniony wniosek Usługobiorcy i w przypadku zobowiązania się Usługobiorcy do przekazywania stanu wodomierza (telefonicznie, pocztą lub osobiście) - Usługodawca ustalić może inne okresy rozliczeniowe za świadczenie usług będących przedmiotem niniejszej UMOWY. Zmiana okresu rozliczeniowego nie stanowi podstawy do zmiany warunków zawartej UMOWY.

 6. Koszty ponownego przybycia przedstawiciela Usługodawcy celem dokonania odczytu wskazań wodomierza, po upływie terminu, o którym mowa w pkt.8 pokrywa Usługobiorca.

§ 9.

Usługodawca ma prawo kontroli instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej Usługobiorcy. Przedstawiciele Usługodawcy są uprawnieni do wstępu do wszystkich pomieszczeń i miejsc wyposażonych w instalacje wodociągowe i kanalizacyjne.

§10.

Usługobiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 7 dni od daty dostarczenia rachunku. Zgłoszenie przez Usługobiorcę zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni. Nadpłata, w przypadku jej stwierdzenia, zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności albo, jeżeli zażąda tego Usługobiorca, zwrócona w ciągu 14 dni.

§11.

W razie zmiany właściciela (zarządcy) nieruchomości, na Usługobiorcy ciąży obowiązek ponoszenia opłat za wodę do czasu wskazania Usługodawcy następcy prawnego.

§12.

O zmianie, przez uprawniony do tego organ, wysokości opłat za wodę i ścieki Usługodawca powiadomi Usługobiorcę, podając do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty ceny 1 m3 wody i ścieków. Zmiana wysokości opłat za wodę i ścieki następuje z dniem wskazanym w publikacji bez wypowiadania warunków UMOWY. Zmiana powołanego w §2. pkt 1 niniejszej UMOWY rozporządzenia Ministra Zdrowia nie stanowi podstawy do zmiany warunków zawartej UMOWY.

§13.

W razie dokonywania przez Usługobiorcę bez uzgodnienia z Usługodawcą zmian instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zainstalowania na instalacji wewnętrznej urządzeń mających lub mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie urządzeń Usługodawcy, Usługobiorca poniesie koszty powstałych strat, a Usługodawcy przysługuje prawo do ustalenia opłat na zasadach określonych w § 8. pkt. 5.

§14.

W sprawach nieuregulowanych w UMOWIE stosuje się przepisy ustawy „Prawo wodne" (Dz. U. Nr 115 z 2001r., poz. 1229 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 z 2001r., poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§15.

 1. UMOWA zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 2. UMOWA może być rozwiązana przez Usługobiorcę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

 3. W razie naruszenia przez Usługobiorcę postanowień UMOWY, Usługodawca może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego wypowiedzenia, przy czym naruszenie postanowień § 8. pkt. 5. § 13. lub opóźnianie się z zapłatą przez okres co najmniej trzech miesięcy, uprawnia Usługodawcę do rozwiązania UMOWY bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 4. Po rozwiązaniu UMOWY Usługodawca dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny. Koszty ponownego uruchomienia dostawy wody i odbioru ścieków obciążają Usługobiorcę. Warunkiem ponownego zawarcia UMOWY jest opłacenie zaległych należności oraz kosztów zamknięcia przyłączy.

 5. Na wniosek Usługobiorcy Usługodawca odpłatnie dokonuje likwidacji połączenia wodociągowego.

§16.

 1. Z dniem podpisania UMOWY tracą moc umowy zawarte przed tą datą.

 2. UMOWĘ sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 3. Usługobiorca otrzymał wraz z niniejszą UMOWĄ Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony uchwałą Nr III/37/03 Rady Miejskiej w Choroszczy z dn. 28.03.2003r.

4.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

USŁUGOBIORCA: USŁUGODAWCA:

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

UMOWA Nr........2003

o odprowadzanie ścieków

zawarta w dniu 2003.__.__ w Choroszczy pomiędzy Zakładem Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 25 A, zwanym dalej Usługodawcą, reprezentowanym przez:

 1. - Prezesa Zarządu,

 1. .......................................................................................................

a

........................................................................................................................................

zwanym dalej Usługobiorcą, w imieniu którego działają:

 1. ......................................................................................................................

 1. ......................................................................................................................

§1.

UMOWA określa warunki odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Usługodawcę i zasady rozliczania należności za świadczenia będące jej przedmiotem w odniesieniu do w/w lub określonych w Załączniku do UMOWY obiektów.

§2.

Do obowiązków Usługodawcy należy:

 1. Odbieranie w sposób ciągły ścieków odprowadzanych z nieruchomości będącej w zarządzie Usługobiorcy o składzie i stanie niezagrażającym prawidłowej eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych lub określonych odrębnym Załącznikiem do UMOWY.

 2. Usuwanie awarii urządzeń będących w jego zarządzie.

 3. Obowiązek Usługodawcy w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych obejmuje:

 • urządzenia kanalizacyjne do pierwszej studzienki na przykanaliku licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości Usługobiorcy.

§3.

1. Usługobiorca oświadcza, że woda będzie wykorzystana na następujące cele:

 • socjalno-bytowe w ilości ............... ............... m3 miesięcznie;

 • do nawadniania w ilości ................ ............... m3miesięcznie;

 • gospodarcze w ilości ............... .............. m3 miesięcznie;

 • do produkcji żywności w ilości ............ ............... m3 miesięcznie,

wg wodomierza ".........nr......................................................legalizacja .................... rok.

§ 4.

Usługobiorca zobowiązuje się do:

 1. Utrzymania właściwego stanu technicznego należących do niego instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

 2. Nie wykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego instalacji należących do Usługodawcy.

 3. Wydzielenia i utrzymania w należytym stanie pomieszczenia z wodomierzem, komory technicznej, studni wodomierzowej - z jednoczesnym zabezpieczeniem wodomierza przed uszkodzeniem, zalaniem lub zaborem.

 4. Udostępnienia Usługodawcy swobodnego dostępu do pomieszczenia wodomierzowego celem odczytu.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za uszkodzenie lub zniszczenie trwałych nasadzeń lub zabudowy dokonanych przez Usługobiorcę nad przyłączeniami kanalizacyjnymi (w pasie 5m) uniemożliwiającymi wykonanie ich napraw i konserwacji.

 6. W przypadku wydzierżawienia części lub całej nieruchomości Usługobiorca ma obowiązek rozliczania podnajemców na ustalonych przez siebie zasadach.

§ 5.

Rozliczenie należności przysługujących Usługodawcy od Usługobiorcy za spełnienie świadczeń następuje wg poniższych zasad:

 1. Ilość pobranej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza. W przypadku stwierdzenia niesprawności wodomierza, ilość pobranej wody ustalona zostanie wg norm zużycia wody.

 2. Usługobiorcy, którzy nie mają zainstalowanych wodomierzy będą obciążeni za ilości wody określone wg norm zużycia wody.

 3. Usługobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o stwierdzeniu zerwania plomb wodomierza, jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego przemieszczeniu lub zaborze. W przypadku zaboru wodomierza lub wykazania, że wyżej wymienione uszkodzenia zawinione zostały przez Usługobiorcę, ilość pobranej wody ustala się w ilości, która mogła przepłynąć pełnym przekrojem rury przyłącza w okresie od ostatniego odczytu wodomierza. Opłata (netto) za ponowne zaplombowanie wodomierza wynosi równowartość 10m3 wody (netto).

 4. Zerwanie plomby wodomierza lub zestawu wodomierzowego powoduje oddalenie dochodzenia roszczeń z tytułu świadczenia opłat za odprowadzenie ścieków.

 5. Ilość odprowadzonych ścieków określa się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zalegalizowanych zgodnie z przepisami Głównego Urzędu Miar zainstalowanych przez Usługobiorcę (dostawcę ścieków) i uzgodnionych przez Usługobiorcę z Usługodawcą. W przypadku braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków Usługodawca określa ryczałtowo na podstawie ilości pobranej wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę Usługodawcy oraz innych ujęć. Ustala się, że ilość ścieków równa się ilości pobranej wody.

 6. Ustala się następujące planowane terminy odczytywania wodomierzy: od 10 do 30 czerwca oraz od 10 do 31 grudnia (dwukrotnie w ciągu)-dla indywidualnych odbiorców wody (gospodarstwa domowe). W przypadku nieobecności w czasie trwania planowanych odczytów, Usługobiorca zobowiązany jest do przekazania odczytu (telefonicznie, pocztą lub osobiście) wskazań wodomierza do Usługodawcy nie później niż trzeciego dnia licząc od daty planowego odczytu. W przypadku braku odczytu z winy Usługobiorcy i nieprzestrzegania § 4. pkt. 3 i 4 niniejszej UMOWY Usługodawca dokonuje obciążeń szacunkowych wg średniego zużycia z 3 ostatnich miesięcy. Za zużycie wody w okresie I kwartału oraz III kwartału danego roku Usługodawca dokonuje obciążeń szacunkowych wg średniego zużycia z 3 ostatnich miesięcy okresu poprzedzającego. Usługobiorca może zgłosić (telefonicznie, pocztą lub osobiście) bez wezwania ze strony Usługodawcy stan wodomierza w okresie od 10 do 31 marca i od 10 do 30 września - w takim przypadku rachunek za I kwartał oraz III kwartał uwzględnia zgłoszone przez Usługobiorcę faktyczne stany wodomierza.

 7. Na uzasadniony wniosek Usługobiorcy i w przypadku zobowiązania się Usługobiorcy do przekazywania stanu wodomierza (telefonicznie, pocztą lub osobiście) - Usługodawca ustalić może inne okresy rozliczeniowe za świadczenie usług będących przedmiotem niniejszej UMOWY. Zmiana okresu rozliczeniowego nie stanowi podstawy do zmiany warunków zawartej UMOWY.

 8. Koszty ponownego przybycia przedstawiciela Usługodawcy celem dokonania odczytu wskazań wodomierza, po upływie terminu, o którym mowa w pkt.6 pokrywa Usługobiorca.

§ 6.

Usługodawca ma prawo kontroli instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej Usługobiorcy. Przedstawiciele Usługodawcy są uprawnieni do wstępu do wszystkich pomieszczeń i miejsc wyposażonych w instalacje wodociągowe i kanalizacyjne.

§7.

Usługobiorca dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki w terminie 7 dni od daty dostarczenia rachunku. Zgłoszenie przez Usługobiorcę zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni. Nadpłata, w przypadku jej stwierdzenia, zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności albo, jeżeli zażąda tego Usługobiorca, zwrócona w ciągu 14 dni.

§8.

W razie zmiany właściciela (zarządcy) nieruchomości, na Usługobiorcy ciąży obowiązek ponoszenia opłat za ścieki do czasu wskazania Usługodawcy następcy prawnego.

§9.

O zmianie, przez uprawniony do tego organ, wysokości opłat za ścieki Usługodawca powiadomi Usługobiorcę, podając do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty ceny 1 m3 ścieków. Zmiana wysokości opłat za ścieki następuje z dniem wskazanym w publikacji bez wypowiadania warunków UMOWY.

§10.

W razie dokonywania przez Usługobiorcę bez uzgodnienia z Usługodawcą zmian instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zainstalowania na instalacji wewnętrznej urządzeń mających lub mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie urządzeń Usługodawcy, Usługobiorca poniesie koszty powstałych strat, a Usługodawcy przysługuje prawo do ustalenia opłat na zasadach określonych w § 5. pkt. 3.

§11.

W sprawach nieuregulowanych w UMOWIE stosuje się przepisy ustawy „Prawo wodne" (Dz. U. Nr 115 z 2001r., poz. 1229 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 z 2001r., poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§12.

 1. UMOWA zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 2. UMOWA może być rozwiązana przez Usługobiorcę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

 3. W razie naruszenia przez Usługobiorcę postanowień UMOWY, Usługodawca może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego wypowiedzenia, przy czym naruszenie postanowień § 5. pkt.3.i § 10. lub opóźnianie się z zapłatą przez okres co najmniej trzech miesięcy, uprawnia Usługodawcę do rozwiązania UMOWY bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 4. Po rozwiązaniu UMOWY Usługodawca dokonuje zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. Koszty ponownego uruchomienia odbioru ścieków obciążają Usługobiorcę. Warunkiem ponownego zawarcia UMOWY jest opłacenie zaległych należności oraz kosztów zamknięcia przyłączy.

 5. Na wniosek Usługobiorcy Usługodawca odpłatnie dokonuje likwidacji

połączenia kanalizacyjnego.

§13.

 1. Z dniem podpisania UMOWY tracą moc umowy zawarte przed tą datą.

 2. UMOWĘ sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 3. Usługobiorca otrzymał wraz z niniejszą UMOWĄ Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony uchwałą Nr III/37/03 Rady Miejskiej w Choroszczy z dn. 28.03.2003r.

4.……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

USŁUGOBIORCA:

U SŁUGODAWCA:

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

U C H W A Ł A Nr III/38/2003

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 28 marca 2002 r.

w sprawie zakwalifikowania dróg

do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 7, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86 poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 41 poz. 365, Nr 62 poz. 554, Nr 74 poz. 676, Nr 89 poz. 804, Nr 113 poz. 984, Nr 216, poz. 1826), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Białostockiego uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zaliczyć następujące drogi do kategorii dróg gminnych:

 1. 0305001 Choroszcz-Sienkiewicze 2,800 km,

 2. 0305002 Zastawie-Barszczewo 0,780 km,

 3. 0305003 Choroszcz-Jeroniki-Łyski 2,250 km,

 4. 0305004 Łyski wieś 0,640 km,

 5. 0305005 Dzikie-Żółtki - do drogi krajowej nr 8 3,660 km,

 6. 0305006 Babino wieś - do drogi krajowej nr 8 1,100 km,

 7. 0305007 Ruszczany wieś 1,450 km,

 8. 0305008 Rogówek - do drogi powiatowej nr 491 3,000 km,

 9. 0305009 Rogowo - do drogi powiatowej nr 491 1,800 km,

 10. 0305010 Pańki - do drogi powiatowej nr 491 1,450 km,

 11. 0305011 Konowały-Rogowo Kol. - do drogi powiatowej nr 491 2,250 km,

 12. 0305012 Konowały-Śliwno 4,950 km,

 13. 0305013 Kruszewo-Izbiszcze 4,200 km,

 14. 0305014 Kościuki-Zaczerlany 1,950 km,

 15. 0305015 Barszczewo-Gajowniki 2,750 km,

 16. 0305016 Krupniki-Klepacze 3,450 km,

 17. 0305017 Rogowo-Konowały 1,700 km,

 18. 0305018 Gajowniki-Czaplino 3,150 km,

 19. 0305019 Choroszcz os.Nowosiółki-granica gminy (Fasty) 1,200 km,

 20. 0305020 Starosielce-Oliszki-Ogrodniki -Czaplino 5,050 km,

 21. 0305021 ulice wsi Porosły 0,850 km,

 22. 0305022 Rogowo Majątek - do drogi powiatowej nr 491 2,500 km,

 23. 0305023 Babino-Sawino 1,025 km.

2. Wyżej wymienione drogi mają znaczenie lokalne i stanowią uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

U C H W A Ł A Nr III/39/03

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 28 marca 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Choroszcz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W Statucie Gminy Choroszcz stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXI/178/2000 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2001 r. Nr 2, poz. 18, Nr 55, poz. 955) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w Statucie wyrazy „Zarząd” , „Zarządu” zastępuje się słowami „Burmistrz”, „Burmistrza”;

 1. w § 1 ust. 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) wybranego przez siebie Burmistrza Choroszczy zwanego w niniejszym Statucie „Burmistrzem”;

 1. w § 5 w pkt 3 wyraz „utylizacji” zastępuje się wyrazem „unieszkodliwiania”;

 2. § 8 otrzymuje brzmienie:

„1. Mieszkańcy Gminy wykonują swoje uprawnienia bezpośrednio w drodze wyborów Rady lub Burmistrza oraz w drodze referendum gminnego, a także za pośrednictwem organów Gminy.

2. W referendum gminnym mieszkańcy Gminy wyrażają w drodze głosowania swoją wolę co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy stanowionej przez nich wspólnoty samorządowej, dotyczącej i mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów Gminy lub w sprawie odwołania Rady lub Burmistrza.”

 1. w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sprawach samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów Gminy oraz odwołania Rady lub Burmistrza przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum gminnego.”

 1. w § 11 a:

 1. w ust. 2 po pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) akt postępowania administracyjnego”;

 1. po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Za informacje publiczne udostępniane w formie wskazanej we wniosku, które wymagają przetworzenia, będą pobierane od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej ponoszonym kosztom.”;

 1. § 13 otrzymuje brzmienie:

„ W obradach Rady mogą uczestniczyć Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik, sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli, pracownicy wyznaczeni przez Burmistrza do referowania spraw i udzielania wyjaśnień oraz inne osoby.”

 1. w § 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności”;

 1. § 16 ust. 2 d otrzymuje brzmienie:

„2 d. Na wniosek Burmistrza Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej Sesji Rady projekt uchwały , jeżeli wpłynął on do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia Sesji Rady.”;

 1. § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Radny może być członkiem co najwyżej 2 komisji stałych.”;

 1. w § 20 ust. 3 po wyrazie „Rady” skreśla się wyrazy: „ , ani też radny wchodzący w skład Zarządu”;

 2. § 22 skreśla się;

 3. § 23 skreśla się;

 4. § 24 otrzymuje brzmienie:

„ § 24. Zastępcę Burmistrza w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje Burmistrz.”;

 1. § 26 otrzymuje brzmienie:

„1. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu

Miejskiego.

2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego określa

Regulamin Organizacyjny nadany przez Burmistrza w drodze

zarządzenia.”

16) w § 27:

 • a) pkt 7, 9 i 16 skreśla się;

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) określenie zakresu spraw, które Burmistrz może powierzyć Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi do wykonania w jego imieniu.”

c)pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) nadanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu”;

 1. w § 28:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Burmistrz albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Burmistrza samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą .”;

b) ust. 2 skreśla się;

c) w ust. 3 po wyrazie „ upoważniona” skreśla się „przez Zarząd”;

 1. w § 29:

 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza.”;

 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Miejska może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z przyczyny określonej w ust. 1 na Sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium.”;

 1. w § 31:

 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Miejska może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z przyczyny innej niż nieudzielenie Burmistrzowi absolutorium jedynie na wniosek co najmniej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-06-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-06-14