Uchwała VII/80/03

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/157/97 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie działań związanych z profilaktyką i rozwiązyuwaniem problemów alkoholowych
UCHWAŁA Nr VII/ /03

UCHWAŁA NR VII/ 80 /03

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 18 września 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/157/97 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/157/97 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zmienionej uchwałą Nr XXVI/222/2001 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 października 2001 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. w §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Lokalizację punktów sprzedaży napojów alkoholowych , o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.”

2) Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

2003-08-28 13:21:10

Załącznik do uchwały

Rady Miejskiej w Choroszczy

Nr VII/80/ 03 z dnia 18.09.2003 r.

Lokalizacja punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

L/p

Miejsce sprzedaży alkoholu

Ilość punktów sprzedaży alkoholu powyżej 4,5% ( z wyjątkiem piwa)

do 18%

powyżej 18%

1.

Choroszcz

9

9

2.

Barszczewo

2

2

3.

Dzikie

1

-

4.

Izbiszcze

1

1

5.

Klepacze

1

1

6.

Kruszewo

1

1

7.

Konowały

1

1

8.

Łyski

1

1

9.

Pańki

1

1

10.

Porosły

2

2

11.

Kolonia Porosły

1

1

12.

Rogowo

1

1

13.

Ruszczany

1

-

14.

Śliwno

1

-

15.

Kościuki

1

-

16.

Zaczerlany

1

1

17.

Złotoria

4

4

18.

Żółtki

1

1

R a z e m

31

25

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

2003-08-28 13:21:10

1

2

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-09-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-09-30