Uchwała VII/70/03

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych
GGSSS SGS
  • Uchwała Nr vii/ 70 /03

  • rady miejskiej w choroszczy

  1. 18 września 2003 r.

    • zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych.

      • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) art. 48 ust.1 pkt 2 i art. 49 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874) art. 2 ust.2, art. 9 pkt 3 i art. 28 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/34/03 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 36, poz. 810 z 10.04.2003 r.) §5 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) serii w 2003 r.:

a) do 30 listopada 2003 r. - 250 000 PLN;

b) do 30 grudnia 2003 r - 250 000 PLN.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dziennikum Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  • Przewodniczący Rady Miejskiej

  • w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

2003-09-03 13:54:24

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-09-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-09-30