Uchwała VI/68/03

UCHWAŁA Nr…………………

UCHWAŁA Nr VI/68/03

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 9 lipca 2003r.

w sprawie uznania zbędności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Porosły dla działek oznaczonych Nr geod. 272/31, 271/33, 271/34, 271/35, 271/42,271/43 uchwalonego w dniu 27 grudnia 2001r. Uchwałą Rady Miejskiej w Choroszczy Nr XXVII/244/01

Na podstawie art. 31a ust.1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 1999r. Nr 15 poz.139, Nr 41, poz.412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r., Nr 12, poz.136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz.1085, Nr 115, poz. 1229, Nr.154, poz. 1804, z 2002r. Nr25 poz. 253 Nr 113 ,poz. 984, Nr 130 poz. 1112) działając na wniosek Burmistrza Choroszczy uchwala się, co następuje:

§1

Stwierdza się, że wyniki analizy oraz prognozy, o których mowa w art. 31a ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym dopuszczają w obrębie wsi Porosły dla działek oznaczonych Nr geod. 272/31, 271/33, 271/34, 271/35, 271/42,271/43 budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 1000 m2.

§2

Uznaje się, że dotychczasowe przeznaczenie terenu opisanego w § 1, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz inne parametry zapisane w planie miejscowym pozwalają na ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 1000 m2

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

Mgr inż. Romuald Szydłowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-08-25

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-08-25