Uchwała VI/67/03

UCHWAŁA Nr…………………

UCHWAŁA Nr VI/67/03

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 9 lipca 2003r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1998r. Nr XXIX/204/98 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części kolonii Porosły w gminie Choroszcz oraz zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 z 2000 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 Nr 80, poz. 717) , art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41, poz.412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r., Nr 12, poz.136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz.1085, Nr 115, poz. 122, Nr.154, poz. 1804, z 2002 r. Nr25 poz. 253 Nr 113 ,poz. 984, Nr 130 poz. 1112) uchwala się, co następuje:

§1

Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej Nr XXIX/204/98 z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części kolonii Porosły w gminie Choroszcz oraz zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz. (Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Nr 8 poz. 33)

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

Mgr inż. Romuald Szydłowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-08-25

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-08-25