Uchwała Nr XVII/170/05

UCHWAŁA Nr XVII/170/05

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Choroszcz w wysokości:

opłata netto opłata brutto

2,51 zł/m3 2,69 .zł/m3

2. Zatwierdza się taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Choroszcz w wysokości:

opłata netto opłata brutto

3,16 zł/m3 3,38 zł/m3

3. Taryfy obowiązują przez jeden rok od dnia następnego po wejściu w życie uchwały.

§ 2. Opłatę za wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę i ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych pobiera Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów
i Kanalizacji w Choroszczy – Spółka z o.o.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/111/04 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia
26 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzenie ścieków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 27.04.2005 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2005-03-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2005-03-30