Uchwała Nr XVII/169/05

UCHWAŁA NR XVII/169/05

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZy

z dnia 23 marca 2005r.

w sprawie zakwalifikowania dróg i ulic w Choroszczy do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 2 i art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220. Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 , z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) i art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204 poz.2086, Nr 273 poz.2703 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych ulice położone w mieście Choroszcz wyszczególnione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi położone na terenie gminy Choroszcz wyszczególnione w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/38/2003 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2003r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVII/169/05

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 23 marca 2005r.

Wykaz ulic zaliczonych Do kategorii dróg gminnych

1. 3 Maja

2. Akacjowa

3. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

4. Generała Zygmunta Berlinga

5. Brzozowa

6. Aleksandra Chodkiewicza

7. Klonowa

8. Lipowa

9. Ogrodowa

10. Ks.Franciszka Pieściuka

11. Józefa Piłsudskiego

12. Powstania Styczniowego

13. Rybacka

14. Spławikowa

15. Szkolna

16. Szpitalna

17. Świerkowa

18. Romualda Traugutta

19. Wędkarska

20. Wodociągowa

21. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

22. Zamkowa

23. Zastawie II

24. Zastawie III

25. Żółtkowska

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XVII/169/05

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 23 marca 2005r.

Wykaz dróg na terenie gminy Choroszcz zaliczonych do kategorii dróg gminnych

1. 106251 B Choroszcz – Sienkiewicze

2. 106252 B Zastawie – Barszczewo

3. 106253 B Choroszcz – Jeroniki – Łyski

4. 106254 B Łyski wieś

5. 106255 B Dzikie – Żółtki – droga krajowa nr 8

6. 106256 B Babino wieś – droga krajowa nr 8

7. 106257 B Ruszczany wieś

8. 106258 B Rogówek – droga powiatowa

9. 106259 B Rogowo – droga powiatowa

10. 106260 B Pańki – droga powiatowa

11. 106261 B Konowały – Rogowo kol. – droga powiatowa

12. 106262 B Konowały – Śliwno

13. 106263 B Kruszewo – Izbiszcze

14. 106264 B Kościuki – Zaczerlany

15. 106265 B Barszczewo – Gajowniki – droga powiatowa

16. 106266 B Krupniki – Klepacze

17. 106267 B Rogowo – Konowały

18. 106268 B Gajowniki – Czaplino

19. 105456 B Nowosiółki – granica gminy (Fasty)

20. 106270 B Starosielce – Oliszki – Ogrodniki – Czaplino

21. 106271 B ulice we wsi Porosły

22. 106272 B Rogowo Majątek – droga powiatowa

23. 105481 B Babino - Sawino

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2005-03-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2005-03-30