Uchwała Nr XVII/168/05

UCHWAŁA Nr XVII/168/05

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie utworzenia i określenia zasad funkcjonowania rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Choroszcz.

Na podstawie art. 18a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166
poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. Z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Jednostki, które będą uzyskiwać dochody z następujących tytułów:

1) z opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej;

2) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki;

3) z odszkodowań i wypłat za utracone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie,

utworzą rachunek dochodów własnych powołany decyzją dyrektora.

2. Dochody własne jednostek, o których mowa w ust. 1 wraz z odsetkami będą przeznaczone na :

1) sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę dochodów z tytułu wymienionego w ust. 1 pkt 1;

2) cele wskazane przez darczyńcę;

3) remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w ust. 1 pkt 3.

3. Wskazuje się jednostki, które w przypadku uzyskiwania dochodów, o których mowa
w ust. 1 uchwały, utworzą rachunek dochodów własnych powołany decyzją dyrektora:

1) Szkoła Podstawowa w Choroszczy;

2) Szkoła Podstawowa w Barszczewie;

3) Szkoła Podstawowa w Kruszewie;

4) Szkoła Podstawowa w Rogowie;

5) Szkoła Podstawowa w Złotorii;

6) Zespół Szkół w Choroszczy.

§ 2. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie rachunku dochodów własnych związanego z inną działalnością jednostek budżetowych niż wymieniona w §1 uchwały w następujących jednostkach:

1) Szkoła Podstawowa w Choroszczy;

2) Szkoła Podstawowa w Barszczewie;

3) Szkoła Podstawowa w Kruszewie;

4) Szkoła Podstawowa w Rogowie;

5) Szkoła Podstawowa w Złotorii;

6) Zespół Szkół w Choroszczy.

3. Źródłem dochodów własnych mogą być:

1) opłaty za żywienie;

2) dobrowolne wpłaty związane z dożywianiem w stołówce szkolnej;

3) wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe na rzecz osób trzecich;

4) wpływy z prowizji z tytułu ubezpieczenia dzieci;

5) wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych;

6) wpływy z usług kserograficznych;

7) wpływy z tytułu zdobytych nagród;

8) środki finansowe pozyskane z fundacji;

9) dochody finansowe z publicznych środków wspólnotowych;

10) odsetki od środków gromadzonych na rachunku dochodow własnych, o których mowa
w ust.1.

4. Dochody własne przeznacza się na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę dochodów z tytułów wymienionych w ust. 2 uchwały, w tym w szczególności na:

1) :zakup:

- środków żywności, naczyń i wyposażenia do stołówki,

- środków czystości, odzieży ochronnej,

- materiałów biurowych i dydaktycznych

- materiałów związanych z naprawami i remontami,

- usług związanych z naprawami, konserwacją, remontami oraz funkcjonowaniem jednostek budżetowych,

- środków trwałych

- książek i innych zbiorów bibliotecznych

- energii, wody,

2) opłaty i podatki wynikające z odrębnych ustaw,

3) prowizje i opłaty bankowe,

4) wynagrodzenia bezosobowe,

5) naprawę i zakup sprzętu

6) organizowanie imprez szkolnych.

§ 3. Dochody własne wymienione w niniejszej uchwale wraz z odsetkami od tych dochodów nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

§ 4. Dyrektorzy, którzy utworzą rachunek dochodów własnych, opracowują plan finansowy dochodów i wydatków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2005 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2005-03-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2005-03-30