Uchwała Nr XVII/167/05

Uchwała Nr XVII/167/05

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie regulaminu podziału środków na wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Choroszcz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1056, Nr 116 poz. 1203) , art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2003r. Nr 118 poz. 112, Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz. 1966, Nr 213 poz. 2081, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 179 poz. 1845 z 2005r. Nr 10 poz. 71) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów , form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły , wojewodów , ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz.U. z 2002r. Nr 46 poz. 430 ) , uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin podziału środków na wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Choroszcz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2005r. stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr XVII/167/05

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 23.03.2005 r.

REGULAMIN

podziału środków na wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Choroszcz .

I. Postanowienia ogólne.

1. Dofinansowaniem objęte są następujące indywidualne formy dokształcania
i doskonalenia:

- studia i kursy kwalifikacyjne do nauczania języków obcych,

- studia podyplomowe,

- kursy kwalifikacyjne nadające uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu,

- studia magisterskie i licencjackie jako druga specjalność,

- studia magisterskie uzupełniające dla absolwentów kolegiów, SN - ów , licencjatów i innych kierunków.

2. Dofinansowaniem obejmuje się również:

1) doradztwo metodyczne,

2) szkolenia rady pedagogicznej,

3) szkolenia zespołów problemowych i przedmiotowych,

4) inne formy doskonalenia ujęte w planie doskonalenia przyjętego przez Radę Pedagogiczną.

3. Środki przyznane placówce na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wykorzystuje się w następujących proporcjach:

1) w całości - kwotę wyodrębnioną w planie na doradztwo metodyczne,

2) z pozostałej kwoty:

a) 75% na indywidualne formy doskonalenia

b) 25% na pozostałe formy doskonalenia

II. Kryteria przyznawania dofinansowania.

1. Z wnioskiem o dofinansowanie doskonalenia zawodowego mogą występować nauczyciele którzy:

1) posiadają co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego,

2) podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z planem doskonalenia nauczycieli danej placówki,

3) muszą uzupełniać kwalifikacje, które są niezbędne do zajmowania stanowiska, na którym nauczyciel jest zatrudniony lub uzyskują kwalifikacje do nauczania dodatkowego przedmiotu
( zgodnie z potrzebami placówki ),

4) nie korzystają z innych źródeł dofinansowania.

III. Zasady i tryb przyznawania dofinansowania .

1. Nauczyciele , którzy ubiegają się o dofinansowanie dokształcania składają do dyrektora placówki wniosek z załącznikami:

1) potwierdzeniem uczestnictwa w danej formie dokształcania wystawionym przez organizatora,

2) potwierdzenie uiszczenia opłaty za dokształcanie.

2. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku , dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.

3. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi , w przypadku nie zaliczenia semestru lub roku studiów oraz korzystania z urlopu dziekańskiego, z wyłączeniem udokumentowanych wypadków losowych.

4. Przerwanie przez nauczyciela toku określonej formy doskonalenia powoduje zwrot otrzymanej kwoty dofinansowania.

5. Wysokość indywidualnego dofinansowania nie może przekroczyć wysokości kosztów poniesionych przez nauczyciela ( bez kosztów podróży ).

6. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są przez komisję , w skład której wchodzą:

1) dyrektor placówki , w przypadku rozpatrywania wniosku dyrektora - osoba upoważniona przez Burmistrza Choroszczy,

2) po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w placówce,

3) jeden przedstawiciel rady pedagogicznej.

7. Wnioski są rozpatrywane przez Komisję dwa razy w roku:

1) do końca września

2) do końca marca

8. Dyrektor placówki, w terminie do dnia 31 marca składa organowi prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.

IV. Postanowienia końcowe.

1. Podział środków na dofinansowanie dokształcania oraz wysokość przyznanych kwot nie ma charakteru roszczeniowego.

2. Dyrektor zapoznaje radę pedagogiczną z treścią niniejszego regulaminu oraz sprawozdaniem składanym corocznie organowi prowadzącemu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2005-03-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2005-03-30