Uchwała Nr XIII/136/04

Uchwała Nr XIII/136/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 21 września 2004 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji i sfinansowania projektu

“ Biblioteki Publiczne — Internet — Informacja — Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004-2005” oraz wyrażenia zgody na udzielenie dotacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Choroszcz w 2005 roku do realizacji projektu “Biblioteki Publiczne-Internet-Informacja-Społeczeństwo” w województwie podlaskim w latach 2004-2006” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 2. Gmina Choroszcz zobowiązuje się udzielić dotacji celem sfinansowania części projektu, którego zadania obejmują Gminę Choroszcz stosownie do zał. Nr 1, realizowanego w całości przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

§ 3. Źródłami finansowania projektu będą:

- budżet gminy — 9 280 zł,

- środki z EERR — 27 839 zł — stosownie do załącznika nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy w tym upoważnia się go do podpisania stosownego porozumienia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Załącznik Załącznik Nr 1

Załącznik do Uchwały Nr XIII/136/04

Załącznik Rady Miejskiej w Choroszczy

Załącznik z dnia 21.09.2004 r.

Nazwa biblioteki

Biblioteka Publiczna

Miejsko-Gminne Centrum Kultury,

16-070 Choroszcz,

ul. Sienkiewicza 29

Filia Biblioteczna

15-635 Klepacze,

ul. Niewodnicka 19

Filia Biblioteczna w Barszczewie,

16-070 Choroszcz

Telefon — linia z nr zewnętrznym, samodzielnym

719-14-31

661-52-90

Telefon wspólny (z inną instytucją

Brak telefonu

brak

I-ba założeń

1

Koszt założenia telefonu (linia z nr zewnętrznym — 300 zł)

300

Telefon vat 22% (66 zł)

Telefon ogółem (366 zł)

L-podłączeń

Podłączenie do Internetu (-100)

100

100

Internet — modem DSL/switch/punkt dostępny

1

1

Internet

L-ba komputerów

3

2

2

Komputery do Internetu z licencją oprogramowania Windows 98 (3000 zł)

9000

6000

6000

l-ba komputerów

Komputery z licencją oprogramowania Windows XP Prof.

L-ba komputerów

Komputery z licencją oprogramowania Windows XP Home (2700)

L-ba kart sieciowych

3

2

2

Karta sieciowa bezprzewodowa (250)

750

500

500

L-ba hub

1

Hub 8 portowy 500 zł

500

L-ba routerów

Router 700 zł

L-ba hub

Hub 16 portowym 700 zł

L-ba świtche

świtche 12 portowe 1200 zł

L-ba świtche

świtche 24 portowe 2300 zł

L-ba UPS

3

2

2

UPS (300)

900

600

600

L-ba UPS

UPS 1500 VA Power Shut (1200 zł)

L-ba drukarek

1

Drukarki laserowe Heelett Packard (1700 zł)

1700

L-ba drukarek

1

1

Drukarki atramentowe (500 zł)

500

500

L-ba serwerów

Serwer 6000 zł

L-ba serwerów

Serwer 12000 zł

L-ba oprogramowań

Oprogramowanie sieci Novell na 5 stanowisk (ok. 6000 zł)

L-ba oprogramowań

Oprogramowanie sieci Novell na 10 stanowisk (ok. 12000 zł)

L-ba oprogramowań

Oprogramowanie sieci Novell na 25 stanowisk (ok. 17000 zł)

L-ba oprogramowań

Oprogramowanie — SMALL BUSINES SERWER 2000 PL (ok.3500 zł)

L-ba oprogramowań

Oprogramowanie — Net Ware SBS+10 (7000 zł)

L-ba oprogramowań

Oprogramowanie — Net Ware CAL 15 (6000 zł)

L-ba oprogramowań

Oprogramowanie — New Ware CAL 10 (dodatkowe licencje) (4000 zł)

Okablowanie logiczne l-ba gniazdek

Okablowanie logiczne 1000 + vat 22 % (1220 zł)

L-ba programów

Program OEMA Office Professional — 2173

L-ba programów

1

Program OEMA Office XPSB PL 1425

1425

L-ba programów

1

1

Program OEMA WORD 2002 572

572

572

L-ba programów

Program Front Page (400 zł + VAT)

Ilość skanerów

1

Skaner

500

L-ba nagrywarek

1

1

1

Nagrywarka

300

300

300

L-ba MAK

1

1

System biblioteczny MAK na 1-3 stanowisko (2000zł)

2000

2000

MAK vat 22% (440zł)

Ogółem MAK na 1-3 stanowisk (2440 zł)

L-ba MAK

System biblioteczny MAK na 5 i więcej stanowisk (4000 zł)

MAK vat 22% (880zł)

Ogółem system biblioteczny MAK na 5 i więcej stanowisk (4880 zł)

L-ba MAK

System biblioteczny MAK pod WWW (2000 zł)

MAK vat 22 % (440 zł)

Ogółem system biblioteczny MAK pod WWW (2440 zł)

L-ba PB

Baza — Przewodnik Bibl. ( BN za lata 1978-2002 w formacie MARC 21 (976 zł)

l-ba BZCZ

Baza —Bibliografia Zawartości Czasopism (BN) (610 zł)

L-ba SJHP

Baza Słownik Języka Haseł Przedmiotowych (BN) (122 zł)

L-ba biurek

Biurka (300 zł)

Liczba foteli

Fotele (150 zł)

Wartość mebli

L-ba programów antywirusowych

1

1

1

Program antywirusowy PANDA

200

200

200

Inne potrzeby nie ujęte w wykazie w zł

Razem

15275

10772

11072

Razem w gminie

37119

25 % sumy projekty

9280

Załącznik Załącznik Nr 2

Załącznik do Uchwały Nr XIII/136/04

Załącznik Rady Miejskiej w Choroszczy

Załącznik z dnia 21.09.2004 r.

Nazwa zadania

“Biblioteki Publiczne — Internet — Informacja — Społeczeństwo”

Jednostka organizująca zadanie

Gmina Choroszcz

Okres realizacji

od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

Łączna wysokość wydatków w 2005 r.

w tym:

37119

Środki własne

9280

Refundacja w ramach ZPORR

27839

Zakres rzeczowy zadania

Komputeryzacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Choroszczy oraz filii w Barszczewie i Klepaczach

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2004-09-27

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2004-09-27