Uchwała Nr XIII/134/04

Uchwała Nr XIII/134/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 21 września 2004 r.

w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Choroszczy

Na podstawie art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U.
Nr 64, poz.593; Nr 99, poz. 1001) , uchwala się co następuje:

§ 1. W Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVI/236/2001 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Choroszczy, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 po pkt. 5 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:

6)prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych
w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych.”

2) w § 10 po pkt. 4 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt.5 – 9 w brzmieniu:

5)referent,

6)podinspektor,

7)starszy referent,

8)inspektor,

9)starszy inspektor.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2004-09-27

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2004-09-27