Uchwała Nr XIII/133/04

UCHWAŁA Nr XIII/133/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 21 września 2004r.

w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II
w Choroszczy

Na podstawie art. 18ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 i Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz.1104, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194,
Nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz.984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200,
poz.1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr145, poz. 1532, Nr 162, poz.1690, Nr 137, poz.1808) uchwala się,
co następuje:

§ 1. 1.Ustala się odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy w następującej wysokości:

1) opłatę stałą miesięczną w kwocie 85zł (osiemdziesiąt pięć zł) – za całodzienny pobyt dziecka
w przedszkolu;

2) opłatę stałą miesięczną w wysokości 50% kwoty określone w pkt 1 - za 5 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu wraz z obiadem,; opłatę za wyżywienie wg ponoszonych kosztów faktycznych.

2. Opłaty wymieniona w ust 1, pkt. 1 i 2 nie dotyczą dzieci 6-cio letnich przebywających
w Przedszkolu 5 godzin dziennie bez wyżywienia.

3. Opłata stała o której mowa w §1 pkt.1 będzie wzrastać każdego roku począwszy od 1 września 2005r o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych roku poprzedniego, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/174/2000 Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 15 grudnia 2000 r.w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego
w Choroszczy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2004-09-27

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2004-09-27