Uchwała Nr XIII/132/04

UCHWAŁA Nr XIII/132/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 21 września 2004r

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli logopedów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia
i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych
i zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Choroszcz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr153 ,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 42 ust. 7, pkt 3 w związku z art. 91 d pkt 1ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112, Nr 137, poz. 844,
Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179,
poz. 1845) w związku z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845) po uzyskaniu opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dla nauczyciela – logopedy tygodniowy obowiązkowy wymiar - 20 godzin,

2. Ustala się dla nauczyciela – doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia związane
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych tygodniowy obowiązkowy wymiar – 20 godzin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2004-09-27

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2004-09-27